Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania wolnych miejsc.

Wymagane dokumenty: 
a) formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
d) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),