Pedagogika - studia drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie

Kandydaci na studia drugiego stopnia, posiadający tytuł zawodowy licencjata pedagogiki, przyjmowani są na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty: 
a) formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
b) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
c) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) 
- w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. 
część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 
- dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia.