Filologia angielska i filologia germańska - studia drugiego stopnia - uzupełniające magisterskie

Kandydaci przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej tematu przyszłej pracy magisterskiej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są:
   1. Absolwenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej posiadający tytuł zawodowy licencjata,
   2. Kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata filologii odpowiedniej specjalności językowej innych uczelni z oceną co najmniej dobrą.

 Wymagane dokumenty: 

a) formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
b) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
c) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) 
- w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. 
część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 
- dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia.