Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych w ramach projektu:

„Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie”


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Projekt „ Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie” , zwany dalej „projektem” a  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7, w roku akademickim 2013/ 2014.

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji nauczycieli oraz odbywania przez nich staży zagranicznych zwanych dalej „stażami”, które przyczynią się do podniesienia jakości procesów dydaktycznych oraz doskonalszej organizacji praktyk pedagogicznych oferowanych studentom filologii angielskiej i germańskiej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej.

3. Celem Projektu jest wzrost mobilności zawodowej jego uczestników, nabycie nowych doświadczeń zawodowych oraz wykształcenie szeregu cech i kompetencji ważnych w procesie edukacyjno –zawodowym.

4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zasadami równości szans (w tym płci) poprzez zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat możliwości odbycia stażu oraz jednakowe kryteria przyjmowania i oceny wniosków.

5. Staże dedykowane są mentorom będącym uczestnikami projektu unijnych praktyk pedagogicznych pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”, który realizowany jest przez Wyższa Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie od roku 2011. 

6. W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa jednotygodniowe staże zagraniczne dla dwóch grup mentorów – po 10 osób każda.

7. Czas i miejsce realizacji stażu: styczeń 2014 r. Cypr, lipiec 2014 r. Niemcy 

8. Zagranicznymi partnerami Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie przy realizacji projektu są  The Heritage Private School and Institute oraz Vitalis GmbH.

§ 2

Warunki uczestnictwa w projekcie i zasady rekrutacji uczestników.

1. Adresatami projektu są mentorzy zaangażowani w projekt „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”, którzy spełnią warunki uczestnictwa wymienione w § 2.

2. W celu zgłoszenia woli uczestnictwa w stażu należy  wypełnić formularz rekrutacyjny opatrzyć go własnoręcznym podpisem oraz przekazać go komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 grudnia 2013 r. dla grupy stażystów wyjeżdżających na Cypr, oraz do 4 kwietnia 2014 r. dla grupy wyjeżdżającej do Niemiec.
Dopuszcza się wstępne przesłanie zeskanowanego dokumentu drogą mailową do koordynatora projektu, pani Justyny Piśniak na adres elektroniczny  j.pisniak@wsl.edu.pl z zastrzeżeniem uznania ważności tych aplikacji, których wpłynięcie do biura  zostało kandydatowi potwierdzone w mailu.Wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy złożyć rekomendację i zgodę dyrektora szkoły.  

3. Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej projektu (pobierz regulamin).

4. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych rekrutacji oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

5. Kwalifikacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona przez powołaną do tego celu komisję rekrutacyjną złożoną z koordynatora projektu, pracownika biura współpracy międzynarodowej WSL  i powołanych przez koordynatora pracownika/ów biura projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

6. Decyzję o przyznaniu stażu zatwierdza Prezydent Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, mgr inż. Jarosław Kopera po zapoznaniu się z oceną zawartą w protokole  posiedzenia komisji rekrutacyjnej.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w stażu, wybierana jest następna osoba z listy rezerwowej, wg rankingu powstałego w procesie oceny.

8. Terminy składania zgłoszeń upływają 3 grudnia 2013 r. (Cypr) i 4 kwietnia 2014 r. (Niemcy)

9. Każdy kandydat otrzyma na adres e-mail wskazany przez niego w przekazanym formularzu rekrutacyjnym informację zwrotną.

10. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące kryteria:

 

  • mentor zaangażowany w projekt „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (0 - 5 pkt.)
  • motywacja do wyjazdu (0-5 pkt.)
  • odbył rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą kompetencje językowe (0-5 pkt.)
  • przedłożył rekomendację dyrektora swojej placówki wraz ze zgodą na uczestnictwo w projekcie (0-3 pkt.)      

 

 

11. Mentorzy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w stażu zobowiązani będą do:
· udziału w przygotowaniu  z zakresu międzykulturowości oraz przygotowaniu językowym
· dzielenia się z nauczycielami  szkół partnerskich projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” doświadczeniami nabytymi podczas zagranicznego stażu
· wszelkich działań na rzecz promocji projektu, wskazanych przez zespół powołany do tego rodzaju działań
· uczestnictwa w zorganizowanym przez zagranicznych partnerów projektu programie stażu (w tym uczestnictwa w warsztatach, wizytach studyjnych oraz całości programu  obowiązkowego)
· godnego reprezentowania swojej macierzystej placówki oraz partnera projektu - Wyższej Szkoły Lingwistycznej
· wypełnienia ankiet ewaluacyjnych 

12. Szczegółowe obowiązki zostaną ujęte w umowie zawieranej z każdym z uczestników.

 
§ 3

Zasady dofinansowania stażu

1. Świadczenia przedmiotowej pomocy materialnej mogą być realizowane wyłącznie w ramach środków finansowych przyznanych Uczelni na ten cel, zgodnie z projektem „Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie”.

2. Koszty związane z dofinansowaniem stażu w projekcie określone są szczegółowo w umowie ze stażystą.

3. Wyższa Szkoła Lingwistyczna wypłaci dofinansowanie w formie kieszonkowego na podane przez uczestnika konto bankowe w dwóch transzach.

4. Wyższa Szkoła Lingwistyczna z dostępnego dofinansowania pokrywa koszty transportu, zakwaterowania i ubezpieczenia Oc i NW.

5. Wyższa Szkoła Lingwistyczna zastrzega sobie prawo do roszczenia o zwrot pełnego wypłaconego dofinansowania za staż, w wypadku niestawienia się kandydata na wyjazd, rażącego naruszenia, niedopełnienia przez stażystę obowiązków sprawozdawczych.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

Dodatkowe informacje w sprawie udziału w projekcie można uzyskać u koordynatora projektu, pani Justyny Piśniak (j.pisniak@wsl.edu.pl). 

Szczegółowe informacje o znajdują się na stronie internetowej:

http://www.wsl.edu.pl/wspolpraca/wymiana-kadry-sukces-i-doswiadczenie/

 

< Opis projektu                   < Partnerzy                   < Formularze