Opis projektuProjekt przeznaczony jest dla nauczycieli/cielek ze szkół współpracujących z WSL w ramach projektu POKL: "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”(Poddziałanie 3.2.2.), którzy pełnią funkcje mentorów dla studentów odbywających praktyki zawodowe w szkołach partnerskich. Łącznie 20 osób. Zapoznają się oni z organizacją kształcenia zawodowego na Cyprze i w Niemczech, w tym w odniesieniu do praktycznych aspektów kształcenia nauczycieli/trenerów i zasad certyfikacji zawodowej. Poznają przedsiębiorstwa, w których odbywa się nauka w systemie dualnym. Dzięki projektowi nauczyciele będą mieli możliwość porównania warunków kształcenia zawodowego na Cyprze i w Niemczech. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do modernizacji sposobu prowadzenia zajęć szkolnych oraz przekazywania wiedzy, w tym w systemie mentor-student.

Ważnym elementem będzie przełamywanie barier socjokulturowych, co pozwoli na swobodę w nawiązywaniu kontaktów i wymianę doświadczeń. Zdobyte doświadczenia pozwolą na lepszą organizację nauczania i modernizację oferty edukacyjnej. W trakcie projektu nauczyciele/cielki porównają standardy obowiązujące w Polsce, opracowane na podstawie programu nauczania i wymagań egzaminacyjnych z poziomem kształcenia wg europejskich standardów na Cyprze i w Niemczech. Poznają możliwości edukacyjne, jakie stwarza połączenie tradycyjnych metod nauczania i wymiany doświadczeń oraz zapoznają się z e-edukacją i systemem mentoringu. Następnie przeniosą zdobyte podczas wymiany doświadczenia na grunt polski. Udział reprezentantów szkół współpracujących z WSL pozwoli na wykorzystanie doświadczeń i ich adaptację w praktyce dzięki temu, że są to osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przebieg praktyk zawodowych studentów/tek z WSL.

Wymiana wpłynie na rozwój zawodowy kadry nauczycielskiej oraz doskonalenie jakości i innowacyjności nauczanych treści, pozwoli na gromadzenie praktycznych doświadczeń i przeniesienie ich na grunt kształcenia zawodowego w Polsce. Projekt pozwoli na adaptację dobrych praktyk z innych krajów, zapoznanie się procesem potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji zawodowych oraz z systemem wsparcia edukacji zawodowej, wymianę wiedzy i obserwacji w kontekście kształcenia zaw. na potrzeby rynku pracy zarówno krajowego jak i europejskiego.

W dzisiejszych czasach edukacja ustawiczna skorelowana jest z aktywnością człowieka. Tempo zmian cywilizacyjnych, głównie w wyniku postępu technologicznego, sprawia, że każdy z nas musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany i dostosowywać się do nowych wyzwań i wymagań.

Głównym celem projektu jest wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności oraz wzrost kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli/cielek ze szkół partnerskich WSL poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

a) rozszerzenie wiedzy w tematyce e-learningu i ICT,
b) skonfrontowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia zaw. z realiami kształcenia w kraju zachodnioeuropejskim,
c) propagowanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań,
d) wzbogacenie umiejętności językowych uczestników/czek,
e) implementacja poznanych rozwiązań.

W wyniku realizacji założonych w projekcie celów zakłada się osiągnięcie rezultatów w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych, wzrost kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, poprawa komunikowania się w języku obcym.

 

Partnerzy >               Formularze >               Regulamin >