Warunki formalne uczestnictwa w projekcie

  1. obywatelstwo państwa biorącego udział w programie "Uczenie się przez całe życie" lub status stałego rezydenta lub status zarejestrowanego bezpaństwowca lub status uchodźcy w Polsce
  2. status absolwenta - licencjat/magister (aplikować mogą na staż także studenci ostatnich lat studiów, którzy obronią pracę dyplomową/magisterską jeszcze przed wyjazdem na staż)
  3. nieuczestniczenie w innym projekcie Leonardo da Vinci realizowanym w okresie programowania 2007-2013
  4. nieposiadanie statusu studenta

Byli uczestnicy programu Erasmus MOGĄ ubiegać się o udział w programie Leonardo da Vinci.

 

Termin nadsyłania dokumentów aplikacyjnych:

15.10.2014

Wymagane dokumenty:

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

1.

Formularz zgłoszeniowy

2.

Europass-CV w języku angielskim
 Europass-CV można wygenerować na stronie inicjatywy

 3.

List motywacyjny w języku angielskim

4.

Kopia dyplomu 
Osoby, które jeszcze nie przystąpiły do obrony pracy licencjackiej/magisterskiej, mogą dostarczyć kopię dyplomu lub odpowiednie zaświadczenie w terminie późniejszym, ale nie później niż jeden dzień przed datą rozpoczęcia stażu