Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - studia II stopnia

Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać

Antoine se Saint-Exupéry

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym może być dla Ciebie wielkim wyzwaniem, przyjemnością i sprzyjać osiąganiu sukcesu zawodowego, i satysfakcji osobistej. W tym okresie, pod kierunkiem nauczyciela, kształtuje się fundament osobowości każdego dziecka i Ty, podejmując dziś decyzję o studiach, możesz mieć na to wpływ. Możesz uczynić wiele, by współczesna szkoła była naprawdę „drugim domem” dla wielu uczniów. Możesz także uwierzyć, że zdobywając wiedzę i doświadczenie stajesz się dobrym nauczycielem – opiekunem i pedagogiem. Jeżeli edukacja elementarna nie jest Ci obca, często się uśmiechasz i lubisz spełniać się zawodowo, zrealizuj dziś swoje marzenia. Przyłącz się do nas.

Szkoła elementarna spełniała przez wieki i nadal spełnia najistotniejszą rolę w systemie edukacji. W krajach Unii Europejskiej również docenia się, a nawet wyróżnia edukację przedszkolną, dlatego wzrastać będzie zapotrzebowanie na wykształconych nauczycieli szczebla początkowego i przedszkolnego. 

Studia poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu antropologii kulturowej, logiki, metodologii badań społecznych, psychologii, filozofii i etyki oraz przedmiotów specjalizacyjnych, m.in. takich jak: wspomaganie rozwoju poznawczego uczniów, edukacja matematyczna, edukacja polonistyczna, edukacja ekologiczna, edukacja artystyczna, diagnoza psychopedagogiczna, technologie informacyjne. Obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie:

 • organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • współdziałania ze środowiskiem lokalnym,
 • prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka,
 • wykorzystywania w procesie dydaktycznym multimediów, Internetu oraz profesjonalnego sprzętu do odtwarzania wizji i fonii,
 • zdobycia podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej i dydaktycznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego,
 • opanowania praktycznych umiejętności komunikacji społecznej,
 • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
 • wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.


 • w placówkach wychowania przedszkolnego,
 • w szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach I–III,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • we wszelkiego typu placówkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 1. Infrastruktura:
  • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
  • 3 sale multimedialne,
  • sala komputerowa,
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.
 2. Organizacja – studia niestacjonarne online:
  • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota - niedziela),
  • w semestrze są 2 zjazdy,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk studenckich,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl)