Tłumaczenia - anglistyka - studia I stopnia

Specjalność ta ma w zamyśle przygotowywać Cię do… dalszego studiowania. Tłumaczenie, zarówno ustne, jak i pisemne, niestety wymaga większej, kilkuletniej (ale jakże opłacalnej!) inwestycji. Jest to opinia nie tylko wykładowców i badaczy, ale również Twoich starszych kolegów, absolwentów kierunków tłumaczeniowych.

Dlaczego tak to wygląda? W pierwszej kolejności dlatego, że musisz poznać siebie: sprawdzić, jakie predyspozycje posiadasz, a predyspozycje te często wymykają się naszej subiektywnej ocenie. Po drugie, zanim podejmiesz decyzję, czy wolisz tłumaczyć pisemnie czy ustnie, teksty specjalistyczne czy artystyczne, audiowizualne czy komputerowe dobrze by było, żebyś spróbował wszystkiego. Taką właśnie możliwość dają Ci nasze studia licencjackie. Dopiero po rozpoznaniu (siebie i rynku usług tłumaczeniowych) przyjdzie czas na kształcenie konkretnych kompetencji. 

Będziemy więc ćwiczyć Twoją elastyczność językową, pamięć, precyzję formułowania wypowiedzi, rozumienie ze słuchu, zdolności improwizacyjne i wiele innych, bez których nie obejdzie się żaden tłumacz. Pochylimy się nad słownikami i zastanowimy nad ich jak najskuteczniejszym wykorzystaniem, dodamy do nich teksty równoległe, korpusy i inne narzędzia, których pewnie jeszcze nie znasz.

W efekcie będziesz w stanie nie tylko stawiać pierwsze kroki w tłumaczeniach, ale i w innych sferach działalności, w których wymagane są dobrze rozwinięte umiejętności językowe, umiejętności pracy zespołowej, jak i indywidualnej, wrażliwość kulturowa i wysoki poziom językowej „empatii”.

Po tak gruntownym przygotowaniu zaprosimy Cię na studia uzupełniające.

 1. Kompetencje lingwistyczne:
  1. zaawansowana znajomość 2 lub 3 języków obcych,
  2. umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania — również kreatywnego),
  3. umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),
  4. umiejętność dokonywania pogłębionej analizy wypowiedzi i ich funkcji,
  5. umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,
  6. umiejętność posługiwania się narzędziami ułatwiającymi pracę z językiem,
  7. podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego
 2. Kompetencje tłumaczeniowe:
  1. umiejętność tłumaczenia pisemnego tekstów o charakterze ogólnym, prasowym oraz specjalistycznych tekstów biznesowych (90 godzin),
  2. umiejętność tłumaczenia ustnego prostych tekstów w trybie konsekutywnym, symultanicznym i a vista (60 godzin),
  3. umiejętność identyfikowania własnych sprawności psycholingwistycznych i sposobów ich ustawicznego kształcenia (30 godzin)
  4. umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych i niwelowania wynikających z nich problemów (30 godzin),
  5. umiejętność rozpoznawania i tworzenia różnych typów tekstów (30 godzin),
  6. umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza (15 godzin)
 3. Kompetencje społeczne:
  1. umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,
  2. umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do pracy w sytuacji podwyższonego stresu,
  3. znajomość swoich silnych i słabych stron,
  4. świadomość etycznych konsekwencji własnych decyzji zawodowych, odpowiedzialność,
  5. umiejętność negocjowania najlepszych warunków pracy, metody negocjacji,
  6. empatia językowa — pogłębione rozumienie intencji komunikacyjnych,
  7. umiejętność słuchania i porozumiewania się — werbalnego i niewerbalnego,
  8. umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,
  9. gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,


Geograficznie rzecz ujmując na terenie całej Polski, ale także za granicą, w różnych instytu-cjach i przedsiębiorstwach. Przede wszystkim będą to:

 1. biura i agencje tłumaczeniowe (na zasadach stałej współpracy lub w charakterze „wolnego strzelca”),
 2. firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe, - media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 3. redakcje czasopism i gazet,
 4. wydawnictwa,
 5. instytucje kulturalne, instytucje badawcze,
 6. agencje rządowe i pozarządowe,
 7. fundacje, stowarzyszenia,
 8. każde inne miejsce, gdzie stykają się ze sobą różne kultury, różne języki i różni ludzie…

 1. Infrastruktura
  • przestronny budynek w historycznej części miasta, w sąsiedztwie Katedry i Galerii Jurajskiej
  • nowoczesne i funkcjonalne laboratorium translacyjno-fonetyczne
  • sala komputerowa
  • 3 sale multimedialne
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią
 2. Organizacja zajęć – studia online
  • Jeśli już pracujesz i nie możesz regularnie uczęszczać na studia, to ta forma studiowania jest właśnie dla Ciebie. Jej istota polega na tym, że uczysz się na odległość, siedząc w wybranym przez siebie miejscu i nie musisz tak często pojawiać się na uczelni: w semestrze są tylko 2 zjazdy, choć może się okazać, że Twoja obecność będzie konieczna również w trakcie sesji egzaminacyjnej. Wiedzę zdobywasz wykorzystując komputer i Internet oraz specjalnie przez nas przygotowane kursy e-learningowe. Zawierają one materiały i treści dydaktyczne, które przy wykorzystaniu tradycyjnych form studiowania zostałyby Ci przekazane na zajęciach, w których musiałbyś uczestniczyć osobiście, pojawiając się na uczelni. Ty tymcza-sem sam organizujesz sobie naukę, siedząc w domu przed komputerem i sam decydujesz, kiedy to będzie, mając wyznaczony pewien przedział czasowy. Nauczycieli i innych studen-tów poznajesz w ciągu wspomnianych dwóch zjazdów oraz podczas sesji.

   Nie tylko zatem oszczędzasz czas i pieniądze, ale też uczysz się wykorzystania nowoczesnych technik pracy na odległość, planowania swoich zadań i samodyscypliny. Studia licencjackie (czyli studia pierwszego stopnia) kończą się egzaminem dyplomowym i obroną projektu seminaryjno- badawczego. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat.