Nauczyciel języka angielskiego

WSL Liderem w kształceniu nauczycieliWidzisz się w roli nauczyciela? Czujesz potrzebę oddziaływania na innych? Pragniesz zostać przewodnikiem młodych ludzi? Chcesz posiąść szeroką wiedzę i wysokie kompetencje językowe, by móc je przekazywać dalej? Jeśli tak – przeczytaj o wszystkim, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Naprawdę warto.

Specjalizacja nauczycielska - wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.

Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.

W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

Podróż tę rozpocząłeś już w momencie, w którym pomyślałeś: „Zostanę nauczycielem”. To oznacza potrzebę zdobycia wiedzy i chęć dzielenia się nią. Razem będziemy je rozwijać i wyposażymy Cię w umiejętności  pozwalające osiągać najwyższe cele.

Najpierw nauczysz się wszystkiego o motywacji. Zrozumiesz, jak istotną rolę odgrywa i poznasz sposoby jej budowania u swoich uczniów i u siebie. Dowiesz się, z czego składa się proces nauczania języka, byś mógł samodzielnie i skutecznie prezentować i ćwiczyć materiał językowy. Poznasz zasady tworzenia testów językowych, kryteria doboru podręcznika, reguły tworzenia scenariuszy lekcji. W efekcie skonstruowany przez Ciebie test, wybrany przez Ciebie podręcznik i ułożony plan lekcji będą najlepsze z możliwych. Uczeń przywiązuje ogromną wagę do oceny. Będziesz potrafił oceniać fachowo i rzetelnie.

W kolejnym etapie naszej edukacyjnej podróży zdobędziesz wiedzę o  konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metodach nauczania. Będziesz potrafił ocenić ich przydatność i zastosować w procesie kształcenia językowego swoich uczniów, to co uznasz za najważniejsze. Poznasz cechy indywidualne uczących się oraz czynniki kształtujące osobowość - te które  determinują proces uczenia się języka. Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych w dydaktyce języka obcego, jak również różnice w podejściu do ucznia jako przedstawiciela danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, uczeń dorosły).  Docenisz rolę autonomii ucznia oraz potrzebę autonomizacji procesu uczenia się. Poznasz metody radzenia sobie z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (trudnym / wybitnym), zyskasz umiejętność radzenia sobie z uczniem dysfunkcyjnym (z dysleksją, dysortografią, dysgrafią), nauczysz się rozwijać własną kreatywność. Zwrócimy Ci uwagę na źródło i znaczenie różnic kulturowych i środowiskowych, abyś mógł tę wiedzę skutecznie wykorzystać w praktyce, dla dobra swoich wychowanków. Zrozumiesz, jak ważne są potrzeby ucznia (akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji i samorozwoju) i nauczysz się sposobów ich zaspokajania.

Poznasz  rolę twórczego nauczyciela w kontekście klasy szkolnej. Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy z wykorzystaniem tradycyjnych i nowatorskich środków dydaktycznych, w tym tych własnego autorstwa. Będzie potrafił skutecznie  wykorzystać technologie informacyjne w nauczaniu języka. Poznasz  system egzaminacyjny, obowiązujący w Polsce na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela, jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły. Przygotowany zostaniesz do pełnienia funkcji wychowawcy.

Wszystkie umiejętności pomożemy Ci udoskonalić  podczas praktyk w naszych szkołach. Na zakończenie podróży „będziesz przygotowany do wymogów jutra, które zaczyna się dzisiaj”, będziesz potrafił samodzielnie tworzyć siebie i rozwijać swój warsztat, uczyć się od swoich uczniów. Będziesz wiedział, że wiedza, umiejętności i kompetencje, które zdobyłeś są bardzo ważne, ale tak naprawdę ważni są ludzie. Dostaniesz również zadanie domowe: Zostać takim nauczycielem, jakiego zawsze chciałeś mieć.

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Studia pierwszego stopnia specjalizacji nauczycielskiej kończą się egzaminem dyplomowym i obroną projektu seminaryjno- badawczego po 3 roku studiów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej.

Specjalizacja – nauczyciel języka angielskiego - oferuje bardzo szeroki program merytorycznego przygotowania do zawodu oraz nieodpłatne praktyki pedagogiczne realizowane  w latach 2011 – 2014 w ramach unijnego projektu praktyk „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” w szkołach partnerskich regionu częstochowskiego. Program oparty jest na systemie indywidualnej opieki mentorskiej nad praktykantem.

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

390  godz.    przedmiotów specjalizacji (dydaktyka nauczania języka angielskiego - I i II etap edukacyjny, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do pedagogiki, pedagogika- I i II etap edukacyjny, emisja głosu, technologie informacyjne w glottodydaktyce oraz projekt seminaryjno-badawczy)

660  godz. praktycznej nauki języka angielskiego (konwersacja, praca z  podręcznikiem, rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, fonetyka, WEB Project…)

540 godz. praktycznej nauki wybranego języka obcego (np. niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski)

606 godz.  przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka, historia literatury anglojęzycznej, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, kultura i historia krajów angielskiego obszaru językowego, teoria uczenia się i nauczania, wybrane zagadnienia z filozofii, wprowadzenie do socjologii, ochrona własności intelektualnej, język łaciński)

 

 

Po 4 semestrze studiów rozpoczniesz praktyki pedagogiczne w wymiarze łącznym 150 godzin. (praktyka pedagogiczno-psychologiczna ogólna<s> </s>- I i II etap edukacyjny – 30 godz. oraz praktyka pedagogiczna – język angielski - I i II etap edukacyjny – 120 godzin)

Praktyki mają na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela i odbywają się w wyznaczonych przez uczelnię szkołach podstawowych.

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunków, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

1.      Kompetencje lingwistyczne:

a.      zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji)

b.      umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c.       umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d.      umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e.      uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f.        podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2.      Kompetencje specjalizacyjne-nauczycielskie:

a.      Nauczysz się wszystkiego o motywowaniu siebie i innych

b.      Dowiesz się, z czego składa się proces przyswajania języka

c.       Zdobędziesz wiedzę o procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej

d.      Poznasz konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i techniki nauczania języka obcego

e.      Poznasz indywidualne uwarunkowania uczących się  oraz czynniki kształtujące osobowość

f.        Nauczysz się form nowoczesnej zindywidualizowanej dydaktyki (tutoring i mentoring)

g.      Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych oraz kulturowych w dydaktyce języka obcego

h.      Poznasz rolę twórczego nauczyciela w kontekście pracy klasy szkolnej

i.        Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy

j.        Będziesz potrafił skutecznie wykorzystać technologie informacyjne i nowatorskie środki dydaktyczne w nauczaniu języka obcego

k.       Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły

l.        Zostaniesz przygotowany do pełnienia roli wychowawcy

m.    Poznasz metody i techniki pracy z uczniem trudnym,

3.      Kompetencje społeczne:

a.      umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,

b.      umiejętność kształcenia w systemie lifelong learning,

c.       umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

d.      umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

e.      znajomość swoich silnych i słabych stron,

f.        silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności,

g.      umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

h.      umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

i.        umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

j.        gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

k.       umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

l.        umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

m.    znajomość metod skutecznego przekonywania,

n.      umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

o.      umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

p.      inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

q.      umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

r.       umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.


 1. Szkoły podstawowe i gimnazjalne,
 2. Szkoły językowe,
 3. Przedszkola,
 4. Placówki szkoleniowe różnego typu,
 5. Możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego,
 6. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe)
 7. Firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe
 8. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 9. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej)
 10. Instytucje usług edukacyjnych
 11. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych
 12. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe
 13. Instytucje badawcze
 14. Fundacje i organizacje non-profit
 15. Agencje rządowe i pozarządowe
 16. Jednostki samorządowe
 17. Wydawnictwa
 18. Linie lotnicze
 19. Hotele
 20. Instytucje kulturalne - muzea, galerie
 21. Agencje turystyczne - biura podróży

1.      Infrastruktura:

a.      przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,

b.       bezpośrednie sąsiedztwa monumentalnej Katedry i galerii handlowej

c.      jedyne w kraju tak nowoczesne i funkcjonalne laboratorium do nauki języka i tłumaczeń ustnych,

d.      3 sale multimedialne

e.        sala komputerowa

f.      dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,

2.      Organizacja - studia niestacjonarne online:

a.      zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela),

b.      w semestrze są 2 zjazdy,

c.       kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz  indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu).

d.       praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk pedagogicznych,

e.      organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,

f.        każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl)

g.      zajęcia z języków obcych prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers