Projekty unijne

 


INTENT – Integrating Telecollaborative Networks into Foreign Language Higher Education

Numer referencyjny:  517622-LLP-1-2011-1-ES-ERASMUS-ESMO
Program: Erazmus
Główny koordynator:  University of Léon, Hiszpania
Czas trwania: listopad 2011- maj 2014
Strony projektu: http://www.intent-project.eu/  http://www.scoop.it/t/intent-project-news).%C2%A0
platforma online: http://www.unicollaboration.eu%20platform%20is/

Informacje o projekcie:

Miło nam  oznajmić, że od  października 2011 r. Wyższa Szkoła Lingwistyczna uczestniczy w pracach projektu unijnego INTENT (Integrating Telecollaborative Networks into Foreign Language Higher Education) z programu Erazmus. Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej, a jego celem jest propagowanie międzykulturowych wymian online w środowisku akademickim.

Międzykulturowe wymiany online, zwane także telekolaboracją (ang. telecollaboration lub intercultural online exchanges) to nic innego jak wykorzystanie narzędzi internetowych w celu umożliwienia współpracy i komunikacji uczniom i studentom pochodzącym z różnych krajów i kultur. Pracują oni wspólnie nad zadaniami dydaktycznymi  w systemie pracy na odległość pod kierunkiem nauczycieli prowadzących. Ta forma pracy jest nie tylko doskonałym narzędziem wspomagającym naukę języków obcych oraz rozwój kompetencji międzykulturowych, ale stanowi też uzupełnienie tradycyjnych programów wymian studenckich takich jak Erazmus, przygotowując studentów do wyjazdu lub umożliwiając im kontakt ze studentami z uczelni w innych krajach, gdy sam wyjazd nie jest możliwy.

Projekt INTENT ma następujące cele:

 • przedstawienie stopnia wykorzystania wymian online oraz zbadanie przeszkód utrudniających szersze ich wykorzystanie;
 • stworzenie platfory online oferującej zestawy narzędzi, zadania dydaktyczne oraz dostęp do potencjalnych uczelni partnerskich;
 • opracowanie rozwiązań, które zwiększą skale wykorzystania wymian online na poziomie akademickim
 • opublikowanie zestawu materiałów szkoleniowych, umożliwiających lepszą integrację międzykulturowych wymian online  i rzeczywistych wymian studenckich
 • popularyzację metody telekolaboracyjnej w środowisku akademickim na konferencjach i warsztatach

W ramach projektu powstał już raport prezentujący wykorzystanie wymian międzykulturowych na uczelniach europejskich. Jego pełny tekst dostępny jest tutaj: http://intent-project.eu/sites/default/files/Telecollaboration_report_Final_Oct2012.pdf
Obecnie uczestniczymy w pracach nad tworzeniem wirtualnej bazy zadań telekolaboracyjnych. Stanowi ona część platformy, mającej na celu  wspieranie telekolaboracji na poziomie akademickim.
Więcej informacji na temat prac zespołu: dr Małgorzata Kurek, gkurka@gmail.com


WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli

Celem głównym projektu jest wypracowanie, w terminie od 1.01.2011 – 31.08.2014, nowego systemu organizowania i realizacji praktyk pedagogicznych zawodowych dla studentów WSL kierunków: pedagogika oraz filologia: w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej placówek podległych Gminie Olsztyn i miastu Częstochowa.

Cele ogólne będą realizowane za pomocą następujących celów szczegółowych:

 • opracowanie nowatorskiego programu praktyk pedagogicznych dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy;
 • przygotowanie szkół i placówek do realizacji praktyk studenckich;
 • poprawa jakości  praktyk i wsparcie techniczne  zajęć prowadzonych w czasie praktyk przez studentów przez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pozostających w dyspozycji szkół prowadzących;
 • poprawa jakości odbywania praktyk przez wprowadzenie form i metod prowadzenia zajęć zapewniających wykształcenie kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy mogącego sprostać wyzwaniom współczesnej dydaktyki;
 • nawiązanie stałej współpracy pomiędzy WSL a dwunastoma instytucjami oświaty z powiatu olsztyńskiego i miasta Częstochowy;
 • zorganizowanie specjalistycznych szkoleń, które przyczynią się do doskonalenia umiejętności pedagogicznych i poszerzenia wiedzy nauczycieli placówek przyjmujących praktykantów i opiekunów praktyk;
 • poprawa komunikacji i wymiany doświadczeń w trakcie odbywania praktyk między praktykantami, nauczycielami placówek oświatowych i opiekunami praktyk poprzez cykliczne konsultacje;
 • opracowanie materiałów pedagogiczno-metodycznych dla studentów i opiekunów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studenta oraz specyfiki placówki;
 • przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:
 • realizację praktyk w wymiarze 180 h;
 • organizację warsztatów metodycznych oraz specjalistycznych szkoleń niezbędnych do skutecznego wykonywania zawodu nauczyciela we współczesnej szkole
 • umożliwienie systematycznej ewaluacji przebiegu praktyk oraz analizy ich efektów poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi.

Projekt zakłada dwutorowy przebieg praktyk w rozróżnieniu na praktyki psychologiczno-p edagogiczne i dydaktyczne.

Pierwszy rodzaj praktyk zapoznać ma przyszłych nauczycieli z całym obszarem pracy nauczyciela-wychowawcy, wyposażyć studenta w wiedzę i praktyczne umiejętności skutecznego pełnienia roli wychowawcy na różnych poziomach edukacyjnych - a w szczególności pokazać, jak budować zgrany zespół klasowy, jakie działania wychowawcze wspierają pozytywną postawę ucznia wobec szkoły, co pobudza kreatywność i samodzielne podejmowanie zadań przez uczniów, jak właściwie postępować w sytuacjach konfliktowych w klasie, jakie metody działania stosować w pracy z uczniem trudnym, lekceważącym obowiązki i niezdyscyplinowanym oraz jego rodzicami. W tym celu studenci Pedagogiki, Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej będą obserwować nauczycieli i współpracować z nimi na lekcjach wychowawczych i różnych lekcjach przedmiotowych (niekoniecznie językowych).

W ramach praktyk dydaktycznych przewidujemy m. in. modernizację polegającą na stworzeniu okazji do obserwacji większej liczby nauczycieli podczas pracy. Pozwoli to na zapoznanie studentów z różnymi stylami nauczania, doskonalenie warsztatu pracy przyszłego nauczyciela itd. Działanie takie pozwoli studentowi - przyszłemu nauczycielowi na rozpoznanie środowiska szkolnego pod indywidualną opieką 'mistrza'. Do współpracy zaproszeni są nauczyciele z gminy Olsztyn i miasta Częstochowy, którzy posiadają co najmniej stopień  nauczyciela mianowanego oraz prowadzą w opinii szkolnego środowiska skuteczną praktykę wychowawczą. Zapewni to lepsze dostosowanie szkół do prowadzenia praktyk, logistyczny układ oraz kontrolę nad odbywanymi praktykami. Dodatkowo każdy nauczyciel i student zobowiązany będzie do szczegółowej analizy praktyk przy pomocy opracowanych narzędzi, której celem będzie poprawa skuteczności i efektywności praktyk. Modernizacja nadzoru pedagogicznego w przypadku opisywanego projektu odnosi się do opracowania i wdrożenia narzędzi służących wieloaspektowej ocenie prowadzonych praktyk oraz ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią wyższą kształcącą przyszłych nauczycieli, a szkołą będącą potencjalnym miejscem pracy. Projekt zakłada również wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania wspieranych nowoczesnymi technologiami m.in. platformy Moodle, tablic multimedialnych oraz zajęć laboratoryjnych. 

Strona projektu:

liderStudia drugiego stopnia — specjalność tłumacz konferencyjny

Okres realizacji projektu:
--
 
Założenia programowe:

Projekt: „Studia drugiego stopnia — specjalność tłumacz konferencyjny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 — 2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Ogólnym celem projektu jest wyposażenie absolwentów w pożądane przez pracodawców kwalifikacje i umiejętności związane z tłumaczeniem ustnym i pisemnym.

Cele szczegółowe to:

– wszechstronne (choć skoncentrowane na tłumaczeniach ustnych) przygotowanie do wyjścia na rynek usług tłumaczeniowych w ramach współpracy z firmami lub z tzw. wolnej stopy,

– przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych technologii, których znajo mość jest wymagana przy współpracy z zagranicznymi firmami zajmującymi się przekładem tekstów pisanych,

– podniesienie ogólnej kompetencji językowej studentów,

– stworzenie realnych szans zatrudnienia dzięki systemowi staży dla wszystkich studentów specjalności oraz szkoleniom z zakresu autoprezentacji, psychologii zatrudnienia, przygo­towania dokumentów aplikacyjnych, strategii radzenia sobie ze stresem, umiejętności zarządzania czasem, asertywności i pracy w zespole. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną absolwenci studiów pierwszego stopnia kie runku Filologia rekrutujący się z różnych grup zawodowych, obszarów i grup społecznych.

Projekt: „Studia drugiego stopnia — specjalność tłumacz konferencyjny” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 — 2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Ogólnym celem projektu jest wyposażenie absolwentów w pożądane przez pracodawców kwalifikacje i umiejętności związane z tłumaczeniem ustnym i pisemnym.

Cele szczegółowe to:

 • wszechstronne (choć skoncentrowane na tłumaczeniach ustnych) przygotowanie do wyjścia na rynek usług tłumaczeniowych w ramach współpracy z firmami lub z tzw. wolnej stopy,
 • przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych technologii, których znajo mość jest wymagana przy współpracy z zagranicznymi firmami zajmującymi się przekładem tekstów pisanych,
 • podniesienie ogólnej kompetencji językowej studentów,
 • stworzenie realnych szans zatrudnienia dzięki systemowi staży dla wszystkich studentów specjalności oraz szkoleniom z zakresu autoprezentacji, psychologii zatrudnienia, przygo­towania dokumentów aplikacyjnych, strategii radzenia sobie ze stresem, umiejętności zarządzania czasem, asertywności i pracy w zespole. W ramach projektu wsparciem objęci zostaną absolwenci studiów pierwszego stopnia kie runku Filologia rekrutujący się z różnych grup zawodowych, obszarów i grup społecznych.

Zapytania ofertowe:


  Strona projektu

  www

   


  Studia Podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym

  Okres realizacji projektu:
  od 2008.08.01 do 2010.03.31
  Liczba odbiorców ostatecznych:
  60 osób.

  Założenia programowe:

  Projekt "Studia Podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym" współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

  Projekt "Studia Podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym" skierowany jest do wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą podwyższyć i uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 6-10 lat. Projekt swoim zasięgiem obejmuje nauczycieli ze szkół na terenie Miasta Częstochowy i Gminy Myszków.

  Strona projektu:Platforma online:
   www online

   


  Developing Multimodal Communicative Competence in Telecollaborative Encounters

  Okres realizacji:
  październik 2009 – grudzień 2009

  Projekt badawczy koordynowany przez The Open University (Wielka Brytania) - uczelnię specjalizującą się w nauczaniu na odległość. Uczelnie partnerskie to:

      * Teachers College, Columbia Univ.NY/USA – dr Caroline Fuchs
      * Padagogische Hochschule, Heidelberg. Niemcy – prof. Andreas Mueller-Hartmann
      * Department of Languages, The Open University, Wielka Brytania - Mirjam Hauck
      * Wyższa Szkoła Lingwistyczna – Czestochowa, Polska – dr M. Kurek

  Przedmiotem projektu było badanie zasobów i narzędzi elektronicznych pod kątem ich wykorzystania edukacyjnego. Jednocześnie w centrum uwagi pozostawały formy współpracy online w grupach wielokulturowych. Ze strony Wyższej Szkoły Lingwistycznej w projekcie brali udział studenci trzeciego roku anglistyki. Pracowali oni w grupach międzynarodowych za pośrednictwem platformy Moodle. Projekt jest w trakcie ewaluacji.


  Language Learning and Social Media: 6 key dialogues.

  Okres realizacji:
  Styczeń 2010 – grudzień 2012

  Projekt refundowany z funduszy unijnych, koordynowany przezUniversity of Luxembourg

  Uczelnie i instytucje partnerskie:
      * Institut National de Recherche Pédagogique – Lyon, Francja
      * P.A.U. Education – Barcelona, Hiszpania
      * TV5 Monde – Paris, Francja
      * Autonomous University of Barcelona – Barcelona, Hiszpania
      * Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Warszawa, Polska
      * University of Latvia – Ryga, Łotwa
      * University Ovidius Constanta – Constanta, Rumunia
      * Wyższa Szkoła Lingwistyczna – Czestochowa, Polska
      * ADALSIC – Francja
      * Youth and European Social Work Forum – Stuttgart, Niemcy
      * University of Turku – Turku, Finlandia
      * Deutsche Welle – Bonn, Niemcy

  Celem projektu jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji. W ramach projektu przeprowadzone zostanie 6 publicznych debat na następujące tematy:

  1. Language learning, social media and social inclusion

  2. language learning, social media and development of language resources

  3. language learning and teaching through social media in new EU countries: the case of Romania, Latvia and Poland

  4. Language learning, social media and multilingualism

  5. Language learning through social media : evolution of teaching practices

  6. Language learning and teaching in formal and non formal contexts through ICT.

  Ponadto analizie przedstawione zostaną formy wykorzystania nowych technologii w wybranych krajach Unii Europejskiej. Na podstawie zebranych danych uczestnicy projektu przygotują materiały szkoleniowe dla nauczycieli pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykorzystania nowych technologii. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

   


  Kwalifikacyjne studia podyplomowe kształcenia tłumaczy

  Okres realizacji projektu:
  od 2006.10.15 do 2007.06.30
  Liczba odbiorców ostatecznych:

  30 osób.

  Założenia programowe:

     1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
     2. Zakres tematyczny: Tłumaczenia ustne i pisemne z zakresu tłumaczenia:
           1. symultanicznego
           2. konsekutywnego
           3. konsekutywnego z note-taking
           4. towarzyszącego (liaison)
           5. kabinowego
           6. pisemnego formalnego
           7. pisemnego tekstów uwierzytelnionych
           8. filmów
           9. z uwzględnieniem zróżnicowanych rejestrów językowych, odmian wymowy, slangu, oraz wielu zakresów tematycznych, takich jak:
          10. ekonomia
          11. business
          12. polityka
          13. medycyna
          14. media
          15. science & technology
          16. prawo

   


  Media Passport: A Blended Learning Course for Language Teachers in Madia Literacy


  Okres realizacji:

  październik 2006 – wrzesień 2008

  Projekt koordynowany przez Technische Universitat w Dreznie (Niemcy)

  Uczelnie i instytucje partnerskie:

      * European Association for Quality Language Services EAQUALS
      * Cambridge International Examinations , Cambridge
      * Department of Languages, The Open University, Wielka Brytania
      * Deutches Institut fur Erwachsenenbildung, Bonn, Niemcy
      * INFOREMPRESA, Malaga, Hiszpania
      * Factum, Czechy
      * PASE - Polish Association for Standards in English – Polska
      * Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Czestochowa, Polska

  W ramach projektu refundowanego z funduszy unijnych, zespół WSL pracował nad programem szkoleniowym rozwijającym umiejętność pracy i nauki w środowisku elektronicznym. Stworzony program jest skierowany do nauczycieli języków obcych. Uczestnicy poszczególnych kursów zdobywają nie tylko szeroko pojęte kompetencje multimedialne, ale także umiejetności metodyczne niezbędne do wykorzystania nowych technologii na lekcjach języka obcego. Przykładowe tematy kursów to tworzenie materiałów multimedialnych, moderowanie kursów online oraz wykorzystanie narzędzi Web 2.0. Przedmiotem programu są również teoretyczne aspekty uczenia za pomocą nowych technologii, zarówno online jak i w klasopracowni językowej.

  Przygotowane materiały zostały już wykorzystane w sesjach pilotażowych przeprowadzonych w międzynarodowych grupach nauczycielskich i zebrały bardzo dobre opinie wsród uczestników. Obecnie trwają przygotowania do komercyjnego wykorzystania kursów w róznych krajach Europy. Wszystkie kursy są dostępne na stronie: www.click-lounge.eu/en/