Regulamin

REGULAMIN KOŁA ABSOLWENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Koło nosi nazwę Koło Absolwenta Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
Siedzibą Koła jest budynek WSL mieszczący się przy ul. Nadrzecznej 7 w Częstochowie.
Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

I. CELE
Celem Koła Absolwenta Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie jest integracja środowiska Absolwentów WSL oraz promocja Uczelni i jej Absolwentów.

W szczególności celami Koła są:

 1. Zrzeszanie Absolwentów WSL oraz utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z Absolwentami zainteresowanymi Uczelnią i jej rozwojem.
 2. Aktywizacja Absolwentów WSL oraz wspieranie ich inicjatyw.
 3. Działanie na rzecz dobrego imienia WSL.
 4. Tworzenie możliwości kontaktów zawodowych i pozazawodowych wśród członków Koła.
 5. Lobbing na rzecz Uczelni oraz promocja Absolwentów WSL w kręgach pracodawców.
 6. Upowszechnianie oferty Uczelni w zakresie kształcenia i doskonalenia kwalifikacji.
 7. Niesienie pomocy koleżeńskiej Absolwentom Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 8. Gromadzenie, utrwalanie i prezentacja dorobku Absolwentów WSL.
 9. Integracja środowiska studenckiego.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych.
 2. Wzajemną wymianę doświadczeń członków Koła.
 3. Zapewnienie przepływu informacji między członkami Koła.
 4. Inne działania zgłoszone przez członków Koła.

II. ORGANIZACJA

 1. Klub działa w siedzibie Wyższej Szkoły Lingwistyczne w Częstochowie przy ul. Nadrzecznej 7(pokój 206).
 2. Działalność Koła Absolwenta WSL koordynuje Pani mgr Ewa Borowik.
 3. Koło Absolwenta tworzy i prowadzi bazę danych członków Koła, przygotowuje informacje na stronę internetową oraz wspomaga organizację bieżących działań Koła.
 4. Program działania Koła jest kształtowany poprzez wymianę informacji zainteresowanych członków Koła i przedstawicieli Uczelni.
 5. Koło Absolwenta działa w oparciu o pracę społeczną i zaangażowanie Absolwentów chcących działać na rzecz integracji środowiska Uczelni i jest otwarte na wszelkie inicjatywy jego członków.
 6. Członkowie Koła zgłaszają gotowość współpracy przy planowaniu i realizacji jego programu do Koordynatora Koła.
 7. Członkowie Koła wybierają spośród siebie honorowego przewodniczącego, który w imieniu Koła pełni funkcje reprezentacyjne w kontaktach zewnętrznych oraz zapewnia bieżący kontakt z przedstawicielami Uczelni.

III. CZŁONKOSTWO

 1. Członkostwo w Kole jest dobrowolne.
 2. Członek Koła Absolwenta pokrywa jednorazowo kosz wyrobienie karty członkowskiej w kwocie 15 zł.
 3. Członkiem Koła Absolwenta może zostać każdy, kto otrzymał dyplom ukończenia studiów (licencjackich, magisterskich lub podyplomowych) Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.
 4. Pozyskiwanie nowych członków Koła odbywa się poprzez informacje umieszczane na stronie internetowej Uczelni, w mediach, dzięki członkom Koła, którzy pomagają w propagowaniu jego działalności.
 5. Warunkiem przynależności do Koła jest wypełnienie na stronie internetowej Uczelni ankiety absolwenta oraz podpisanie i przekazanie do biura Koła pisemnej deklaracji członkowstwa.
 6. Każdy członek Koła ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. W tym celu należy przesłać informację o zmianach drogą e-mailową na adres: absolwent@wsl.edu.pl
 7. Członek Koła ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Kole w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu o tym  Koordynatora drogą e-mailową lub osobiście.
 8. Absolwent, który nadal kontynuuje studia w WSL winien przestrzegać terminów płatności za studia. Zaległości w wysokości trzech kolejnych rat czesnego wyklucza osobę z członkowstwa w Kole.

IV. PRZYWILEJE
Status członka Koła wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:

 • Otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera z ofertami i ogłoszeniami od Koła,
 • Możliwość kontynuacji nauki na Studiach Podyplomowych prowadzonych w WSL z 5 % upustem dla absolwentów studiów magisterskich i studiów podyplomowych,
 • Możliwość skorzystania z upustów i rabatów firm i instytucji partnerskich (lista na stronie Koła Absolwenta),
 • Podnoszenie swoich kompetencji przez udział w kursach językowych organizowanych przez Studium Języków Obcych na preferencyjnych warunkach,
 • Udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach prowadzonych przez Uczelnię,
 • Prezentowanie swojego dorobku naukowego w wydawnictwach Uczelni,
 • Możliwość korzystania z księgozbioru Uczelni,
 • Składanie propozycji i realizacji projektów integrujących środowisko absolwentów,
 • Możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia pomiędzy członkami Klubu.

IV. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Koła Absolwenta WSL jest umieszczony na stronie internetowej Uczelni oraz dostępny do wglądu w biurze (pokój 206).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 3. Koło Absolwenta WSL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Zmiany będą udostępniane członkom Koła na stronie internetowej WSL.
 5. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu Absolwenta zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997, o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.).

Opiekunem Koła jest Ewa Borowik
Opiekun Koła jest powoływany i odwoływany przez Rektora Uczelni.

                                                                                                                           Rektor