Edyta Sadowska
e-mail: e.sadowska@wsl.edu.pl

DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKI,

REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ

W CZĘSTOCHOWIE


Przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych:

-     Problematyka dotycząca szkolnictwa polskiego na obczyźnie 1939–1948 (ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód, Meksyk, Afryka, Australia i in.);

-     Analiza zawartości prasy wydawanej na uchodźstwie (ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód);

-     Humor na obczyźnie (ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód 1941–1944);

-     Kwerendy archiwalne w kierunku problematyki – życie codzienne Tarnopolan w latach 1920–1939, w świetle analizy zawartości prasy polskiej oraz szkolnictwo polskie w dawnym województwie tarnopolskim w okresie II Rzeczypospolitej (dzisiejsze terytorium Ukrainy).

Przedmiot zainteresowań dydaktycznych:

metody badań pedagogicznych; pedeutologia; andragogika; teoria i historia wychowania; historia oświaty; edukacja polonistyczna; dydaktyka szkolnictwa wyższego; edukacja medialna; psychologia komunikacji; pedagogika twórczości; edytorstwo.


WYKAZ PUBLIKACJI/UDZIAŁ W KONFERENCJACH


 

I. AUTORSTWO (MONOGRAFIE):

1.       E. Sadowska, Instytucjonalna działalność opiekuńcza obejmująca ludność żydowską na terenie ZSRR oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie (sierpień 1941–październik 1943). Częstochowa 2009.

2.       E. Sadowska (wstęp, oprac. i przypisy) Ze szkoły w świat [przedruk J. Jung – Lwów 1895 r.], Częstochowa 2019. 

II. WSPÓŁAUTORSTWO (MONOGRAFIE W OBSZARZE STRUKTURY, ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA OŚWIATY):

1.       E. Sadowska, B. Urbanowicz, Edukacja historyczno-kulturalna w szkołach junaków i młodszych ochotniczek (1941–1948), Częstochowa 2015.

2.       E. Sadowska, J. Suchmiel: Eugenia Schwarzwald 1872-1940 (Połupanówka, Galicja – Zurych). Pedagogiczna i socjalna działalność. Warszawa 2016.

III. WSPÓŁAUTORSTWO (MONOGRAFIE, PODRĘCZNIKI, PORADNIKI, LEKSYKONY)

1.       M. Kalaman, M.A. Kalaman, E. Sadowska (oprac. i red.): Leksykon wybranych pojęć z zakresu resocjalizacji, (w ramach projektu seminaryjno-badawczego studentów pedagogiki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie).

2.       L. Ochoa Siguencia, E. Sadowska: Zarządzanie wirtualną przestrzenią edukacyjną. Podręcznik dla trenerów, Instytut Badań i Innowacji w edukacji, Częstochowa – Warszawa 2019.

3.       Е. Садовська, А. Ярошенко, Формування професійної компетентності соціального працівника
в умовах вищого навчального закладу [E. Sadowska, A. Yaroshenko, Kształtowanie się kompetencji zawodowych pracowników socjalnych w wymiarze szkolnictwa wyższego], Chorzów – Kijów – Warszawa 2018.
4.       E. Sadowska, G. Kowalska: Andragogika – dialog z dorosłym, Częstochowa 2016.

5.       E. Sadowska, A. Zatoń, Prawda i mity o przedszkolu. Poradnik dla zatroskanych rodziców, Warszawa 2019.

IV. REDAKCJE I OPRACOWANIE:

1.       Na rozstaju słów, na rozdrożu myśli. In memoriam Stanislai Podobiński, pod red. E. Sadowskiej, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2004, ss. 320 + 10 s. Aneksu.

 1. Sztuka wobec zła. Materiały z sesji VI Triennale Sztuki Sacrum, pod red. B. Major, J. Matyi, przy współpracy E. Sadowskiej, Częstochowa 2006, ss. 186. + wkł. 2 il.
 2. Nowe oblicza pedagogiki. Przedstawiciele – pojęcia – literatura, pod red. A. Marca, E. Sadowskiej,
  E. Piwowarskiej, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008.
 3. Sadowska E. (opracowanie), Jan Kubicki, Człowiek z brązem. Wspomnienia, Częstochowa – Warszawa 2013, ss. 66 + 76 s. Aneksu (fotografie/kolor/).
 4. „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. Aspekty multidyscyplinarne”, t. II–III, pod red. E. Sadowskiej,
  W. Sztumskiego, Częstochowa 2012–2013, ss. 394.
 5. Innowacyjność, prawo i politologia w wychowaniu, pod red. E. Sadowskiej, Częstochowa 2013, ss. 172.
 6. „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. IV: Co teraz i co później. Red. nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2014, ss. 296.
 7. „Idea Przemiany”. T. 4: Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. Red. nauk. E. Sadowska,
  M. Duś, Częstochowa 2014, ss. 154.
 8. „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. V: Twórczość – kreatywność – uzdolnienia/ deficyty – dysfunkcje – niepełnosprawność. Red. Nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2016, ss. 228.
 9. „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. VI: Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Red. Nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2016.
 10. (Red. nauk.) Słownika wybranych pedeutologów polskich. Projekt seminaryjno-badawczy opracowany przez studentów pedagogiki, pod kierunkiem F. Mielczarka. Wydawnictwo WSL. Częstochowa 2015, ss. 140.
 11. (Red. nauk.) Pedagogika Marii Montessori jako współczesna metoda wychowania i nauczania dzieci
  w wieku przedszkolnym.
  Projekt seminaryjno-badawczy opracowany przez studentów pedagogiki, pod kierunkiem F. Mielczarka. Wydawnictwo WSL. Częstochowa 2015, ss. 66 +12 stron aneksu.
 12. „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. VII: Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość – niepełnosprawność – wykluczenie / niedostosowanie społeczne. Red. nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2017, ss. 368.
 13. „Wychowanie w Rodzinie” T. XV (1/2017), Red. Nauk. E. Jurczyk-Romanowska, E. Sadowska, Wrocław 2017, ss. 412.
 14. „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. VIII: Rozwój – Potencjał – Deficyty. Red. Nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2018, ss. 320.
 15. Dokąd zmierzamy. Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Tom I, Red. nauk.
  E. Sadowska, A. Wiśniak, I. Łukasiewicz, Chorzów 2018, ss. 210.
 16. „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. IX: Rozwój – Potencjał – Deficyty (II). Red. Nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2019, ss. 152.

V. ARTYKUŁY W PRACACH ZWARTYCH/CZASOPISMACH:

1.       Sadowska [Dziewońska] E., Motywy autobiograficzne w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Filologia Polska – Historia i Teoria Literatury”, t. IV, Wyd. WSP, Częstochowa 1994, s. 47–56.

2.       Sadowska E., Wybrane aspekty działalności publicystyczno-popularyzatorskiej Stanisława Podobińskiego, [w:] Na rozstaju słów, na rozdrożu myśli. In memoriam Stanislai Podobiński, pod red. E. Sadowskiej, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2004, s. 35–38.

3.       Sadowska E., Miałeś pieczę i baczenie nad wieloma sprawami. Wspomnienie o Stanisławie Podobińskim, [w:] Na rozstaju słów, na rozdrożu myśli. In memoriam Stanislai Podobiński, pod red.
E. Sadowskiej, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2004, s. 79–80.

4.       Sadowska E., Szkoła płaszczyzną dialogu i komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, [w:] Nauczyciel i uczeń we wspólnej płaszczyźnie edukacyjnej, pod red. W. Grelowskiej, J. Karbowniczek, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 73–78.

5.       Sadowska E., Osobowościowy model nauczyciela zreformowanej szkoły. (Uwagi na marginesie), [w:] Nauczyciel i uczeń we wspólnej płaszczyźnie edukacyjnej, pod red. W. Grelowskiej, J. Karbowniczek, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 197–202.

6.       Sadowska E., Flis E., Elementy kinezjologii edukacyjnej przejawem kreatywności w nauczaniu, [w:] Kreatywność w edukacji elementarnej, pod red. W. Szlufika, E. Piwowarskiej, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 87–92.

7.       Sadowska E., Cutter Z., Jakość kształcenia w szkole wyższej jako wyznacznik edukacji permanentnej
w społeczeństwie informacyjnym
(zarys problematyki), [w:] Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego. Między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 139–144.

8.       Sadowska E., Po prostu fobia szkolna (szkic problematyczny), [w:] Edukacja wobec wyzwań
i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i
praktyka pedagogiczna, pod red. J. Szempruch, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 429–432.

9.       Sadowska E., Niepowodzenia szkolne – przyczyny i uwarunkowania (zarys problematyki), [w:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna, pod red.
J. Szempruch, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 479–484.

10.     Cutter Z., Sadowska E., Źródła i stan badań nad mniejszością żydowską w armii generała Andersa (sierpień 1941 – październik 1943), [w:] Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych
i politycznych XXI wieku
(VIII Forum Historyków Wojskowych), pod red. T. Dubickiego, T. Paneckiego, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 209–219.

11.     Sadowska E., Nauczyciel kreatorem aktywności twórczej ucznia w procesie edukacyjnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” (czerwiec) 2006, nr 1, s. 13–16.

12.     Sadowska E., Oblicza współczesnego dialogu w szkole – nauczyciele i rodzice, „Edukacja Elementarna
w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” (grudzień) 2006, nr 2, s. 24–27.

13.     Sadowska E., Osobowość nauczyciela jako wyznacznik dojrzałości i kompetencji zawodowej, [w:] Kierunki przeobrażeń współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. A. Skowrońskiej,
C. Langier, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006/2007, s. 155–159.

14.    Cutter Z., Sadowska E., Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa polskiego w ZSRR z uwzględnieniem ludności wyznania mojżeszowego, [w:] Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, pod red. A. Szerląg, Wyd. Impuls, Kraków 2007, s. 201–210.

15.     Sadowska E., Cutter Z., Opieka nad ludnością II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej, [w:] Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, pod red. St. Walasek, Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 59–117.

16.     Sadowska E., Oblicza szkolnictwa polskiego na obczyźnie – Bliski i Środkowy Wschód 1940–1947, [w:] Między stałością a zmianą, t. 1, Seria: Humanistyka – Pedagogika – Edukacja, pod red. A. Pluty, Wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2007, s. 245–256.

17.     Sadowska E., Cutter Z., Działania opiekuńcze nad ludnością wyznania mojżeszowego przebywającą na terytorium ZSRR w latach 1941–1943, [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych, Wyd. Littera, Olsztyn 2008, s. 582–597.

18.     Sadowska E., Skoczylas-Krotla, Czas wolny dziecka – wybrane aspekty zagadnienia, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” (wrzesień) 2007, nr 3, s. 25–32.

19.    Sadowska E., Polityczne uwarunkowania rozwoju idei syjonistycznych – Bliski i Środkowy Wschód 1942 r., „Res Politicae” t. 2, pod red. H. Ćwięka, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 135–151.

20.     Sadowska E., Cutter Z., Mniejszość żydowska w II Rzeczypospolitej, „Res Politicae” t. 2, pod red.
H. Ćwięka, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 273–293.

21.     Sadowska E., Dziecko zdolne w obliczu współczesnej edukacji, [w:] Edukacja dziecka we współczesnej rzeczywistości społecznej. Wybrane aspekty, pod red. U. Ordon, A. Pękali, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 67–75.

22.     Sadowska E., Reflections on Education and Preventive Actions at School [Refleksje na temat wycho
wania i profilaktyki w szkole], [w:] Child in a School Reality. Selected tuteray – Educational Problems, [Dziecko w rzeczywistości szkolnej. Wybrane problemy opiekuńczo-wychowawcze], edited by M.J. Żmichrowska, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 79–84.

23.     Sadowska E., Z ekologią za pan brat. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” (Czerwiec) 2008,
nr 1–2, s. 62–67.

24.     Skoczylas-Krotla E., Sadowska E., Rola nauczyciela w kształceniu językowym dzieci w wieku przedszkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” 2007, nr 4, s. 43–48.

25.     Sadowska E., Rola nauczyciela w perspektywie zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, [w:] Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole, pod red. M. Blachnik-Gęsiarz, D. Kukli, Wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 67–77.

26.     Sadowska E., Dimension of Ethical Social Work in 21st century, [w:] Global Education Up to the Future, edited by A. Akimjak, D. Harrell Lubcker, Warszawa – Marshall – Ružomberok 2007/2008, s. 313–319.

27.     Sadowska E., Edukacja Europejska z elementami wielokulturowości w edukacji wczesnoszkolnej. Zestawienie literatury z lat (1999–2007) – wybór, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” (wrzesień), 2008, nr 3, s. 93–104.

28.     Sadowska E., Istota służby i opieki społecznej w ujęciu Heleny Radlińskiej – implikacje dla współczesnego człowieka, [w:] Eine Philosophie. Eine Welt. Ein Mensch. Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, Hannover 2008, s. 463–468.

29.     Sadowska E., Etyczny wymiar pracy socjalnej w środowisku lokalnym, [w:] Praca socjalna narzędziem integracji społeczności lokalnej, pod red. M. Mirowskiej, Wyd. Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 61–73.

30.     Sadowska E., Działalność Szkoły Kofoeda na rzecz readaptacji społecznej nieletnich, [w:] Readaptacja społeczna nieletnich przestępców w wybranych krajach Unii Europejskiej, pod red. I. Motow, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 49–56.

31.     Sadowska E., Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży czy pogłębianie nierówności społecznych?, [w:] Funkcje opiekuńczo-wychowawcze współczesnej szkoły, pod red. A. Marca, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 133–138.

32.     Sadowska E., Tożsamość polskiej szkoły w krajach pozaeuropejskich (lata 1940–1947), [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2: Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, pod red. K. Chałas,
B. Komorowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 51–62.

33.     Sadowska E., Wspomaganie praktyki teorią. O roli czasopisma pedagogicznego w pracy nauczyciela języka obcego, [w:] Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym, pod red. W. Grelowskiej,
E. Kielskiej, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2010, s. 145–156.

34.     Sadowska E., Implikacje filozofii Szkoły Kofoeda dla pracy socjalnej w Polsce Wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, [w:] Nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pod red. J. Karbowniczek i D. Ficek, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Częstochowa 2010,
s. 395–405.

35.     Sadowska E., Rola rodzinnego środowiska wychowawczego w funkcjonowaniu ucznia we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, [w:] Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, pod red. M. Chodkowskiej i M. Uberman, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010,
s. 98–103.

36.     Sadowska E., Mniejszość żydowska w II Rzeczypospolitej: obszary porozumienia i napięć, [w:] Konflikt
 i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych
, pod red. A. Szerląg, Wrocław 2011, s. 27–42.

37.     Sadowska E., Rola pedagoga w profilaktyce szkolnej, [w:] Problem marginalizacji dzieci
i młodzieży
, pod red. A. Woźniak-Krakowian, E. Napory, E. Gomółki-Walaszek, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 133–143.

38.     Sadowska E., Opieka społeczna nad dziećmi w II Rzeczypospolitej. Społeczny i wychowawczy wymiar Ustawy z 16 sierpnia 1923 roku, [w:] Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej, pod red. E. Bartkowiak, E. Kahl, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 171–190.

39.    Sadowska E., Na szlakach polskiej szkoły – odyseja tułacza dzieci polskich w ZSRR (1940–1942)
w świetle działań pomocowych Ambasady RP w Kujbyszewie
, [w:] Dziecko, t. 1, pod red. E. Lewik-
-Tsirigotis, G. Pietruszewskiej-Kobieli, Z. Włodarczyka, Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, Wieluń 2010, s. 299–322.

40.     Sadowska E., Z pasją o edukacji – nauczyciel, opiekun i wychowawca wczoraj i dziś. Implikacje myśli pedagogicznej Johna Deweya, [w:] Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji,
T. III, pod red. A. Majkiewicz, M. Duś, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 295–302.

41.     Sadowska E., Stanisława Podobińskiego władanie słowem, [w:] Humanistyka – Pedagogika – Edukacja, Czyja edukacja? Refleksje o podmiotowości, T. 2, cz. 2, pod red. A. Pluty, Wyższa Szkoła Lingwistyczna
w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 271–274.

42.     Sadowska E. “... i a Polish school and over a Polish book...” – wartime education for children and youth in exile (1940–1947), [w:] Oblicza szkoły, pod red. B. Orłowskiej i B. Walak, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 47–54.

43.    Sadowska E. Twórczy nauczyciel – opiekun I wychowawca w II Rzeczypospolitej. Implikacje dla edukacji XXI w., [w:] Dziecko – rzeczywistość, szanse i wyzwania, pod red. B. Grzeszkiewicz, B. Walak, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 159–168.

44.     Sadowska E. „O – ojczyzna, P– to Polska…”. Edukacja małego dziecka na obczyźnie. Refleksje wokół elementarza dla dzieci polskich, [w:] Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. E. Skoczylas-Krotli, I. Sochackiej, Częstochowa 2012, s. 67–82.

45.    Sadowska E., Mistrzostwo w zawodzie. Dylematy nauczyciela akademickiego w obliczu nowych standardów kształcenia w Polsce, „Problemy Nowoczesnej Edukacji. Aspekty multidyscyplinarne”,
t. II–III, pod red. E. Sadowskiej, W. Sztumskiego, Częstochowa 2012–2013, s. 245–260.

46.    Sadowska E., Ordon U., Tradycje i społeczny wymiar działalności placówki oświatowej na przykładzie Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej, [w:] Innowacyjność, prawo i politologia w wychowaniu, pod red. E. Sadowskiej, Częstochowa 2013, s. 157–170.

47.    Sadowska E., Ordon U., Śladami historii – w obliczu współczesności. Działalność społeczna i opiekuńczo-
-wychowawcza Ochronki im. Dzieciątka Jezus w Sanoku
, [w:] Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, pod red. A. Pękali i C. Langier, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 103–120.

48.    Sadowska E., Pracownik socjalny jako profesjonalista – umiejętności i kompetencje zawodowe w obliczu współczesnej globalizacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2014, s. 157–170.

49.    Sadowska E., Powaga śmieszności, czyli humor na obczyźnie. Analiza zawartości prasy polskiej (1941–1944), Seria: Humanistyka – Pedagogika – Edukacja, t. IV: Poważnie niepoważnie w edukacji, poważnie niepoważnie o edukacji, pod red. A. Pluty, E. Sadowskiej, przy współpracy i A. Bęczkowskiej, Częstochowa 2014, ss. 200.

50.    Sadowska E., Rodzina – dom ojczysty w poezji i wojennych wspomnieniach dzieci i młodzieży na tułaczych szlakach (1939– 1943), „Wychowanie w Rodzinie”, t. XII (2/2015): Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku, red. Serii S. Walasek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, s. 359–381. DOI: 10.23734/wwr20152.359.381.

51.    Sadowska E., Ordon U.: Opiekuńczo-wychowawcza działalność Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. V: Twórczość – kreatywność – uzdolnienia/ deficyty – dysfunkcje – niepełnosprawność. Red. nauk. E. Sadowska, M. Dąsal. Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2015, s. 213–223.

52.    Sadowska E.: Wychowanie podmiotowe w ujęciu Marii Montessori, [w:] Taż (red. nauk): Pedagogika Marii Montessori jako współczesna metoda wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt seminaryjno-badawczy opracowany przez studentów pedagogiki, pod kierunkiem F. Mielczarka. Wydawnictwo WSL. Częstochowa 2015, ss. 9–12.

53.    Sadowska E.: Być uczniem i nauczycielem – wczoraj i dziś. Bliżej pedagogiki współbycia, [w:] Tradycja – teraźniejszość – przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Red. Nauk. A. Pękala, A. Leszcz-
-Krysiak. Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2016, s. 195–207.

54.    Sadowska E.: „Dzieci polskie czuwają…”. Harcerska nuta w wychowaniu i edukacji ku Ojczyźnie (Bliski
i Środkowy Wschód 1941–
1948). „Edukacja – Technika – Informatyka” [Education– Technology – Computer Science] Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kwartalnik Naukowy 2016, nr 4/18, s. 84–89. DOI: 10.15584/eti.2016.4.9

55.    Sadowska E.: Ocalić i wychowywać – Wychowywać, aby ocalić? Refleksje na podstawie analizy zawartości wybranych tytułów prasowych i wspomnień (ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód 1940–1948), [w:] Współczesne tendencje w niedostosowaniu społecznym i oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Red.
A. Kamiński, Wydawnictwo Sim, Warszawa 2016, s. 173–182.

56.    Sadowska E.: Creative lecturer in the face of higher school didactics (outline of issues), [w:] Creativity Lessons in secondary and higher education. Department for Modern Methods of Education, Varna University of Management 2016 (Bułgaria), s. 24–27.

57.    Sadowska E.: Academic teacher with passion – job professionalism, competences and responsibility, „Zeszyt Czerkaskiego Uniwersytetu” Seria: Nauki Pedagogiczne, Czerkasy (Ukraina) 2016, nr 8, s. 110–114.

58.    Sadowska E.: Stanisław Podobiński – częstochowianin z gór. Wspomnienie, „Ziemia Częstochowska”,
t. XLIII, CzTN – AJD Częstochowa 2017, s. 335–337.

59.    Sadowska E.: Social worker in the wind of change, „Нaукoвo-мeтoдичний журнал”. Соцiальна робота в Українi: теорiя i практипка [nr 1–2, 2017 ISSN 2415-8011], s. 83–93.

60.    Ochoa Siguencia L., Kaczmarzyk P., Sadowska E.: Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu – nowa przestrzeń edukacji (komunikat z badań), „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” [„Scientific Papers of The Witelon State University of
Applied in Legnica”] 2018, nr 28(3), s. 131–142.

61.    Sadowska E., Zatoń A.: Echa pedagogiki Montessoriańskiej w Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Akademia Uśmiechu” w Częstochowie, „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. VIII: Rozwój – Potencjał – Deficyty. Red. Nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2018, s. 285–304.

62.    Sadowska E.: Idee obywatelsko-narodowe w dziele edukacyjnym dzieci i młodzieży na obczyźnie (ZSRS, Bliski i Środkowy Wschód 1940–1944), „Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy” [Education – Technology – Computer Science. Quarterly Journal”], Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018, nr 1(23), s. 291–296. DOI: 10.155584/eti.2018.1.39.

63.    Echa kultury fizycznej dzieci i młodzieży na łamach prasy polskiej (Bliski i Środkowy Wschód 1942–1945), [w:] Dokąd zmierzamy. Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Tom I, Red. nauk.
E. Sadowska, A. Wiśniak, I. Łukasiewicz, Chorzów 2018, s. 147–156.

64.    Wszystkie dzieci są zdolne neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi, „Problemy Nowoczesnej Edukacji”. T. IX: Rozwój – Potencjał – Deficyty (II). Red. Nauk. E. Sadowska, M. Dąsal, Częstochowa 2019, s. 139–149.

 

 

 

VI. REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH (UCZESTNICTWO):

 1. KREOWANIE TOŻSAMOŚCI SZKOŁY – HISTORIA – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. Międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, Kazimierz Dolny 21–23 kwietnia 2008 r. [wygłoszenie referatu nt.: Tożsamość polskiej szkoły w krajach pozaeuropejskich (lata 1940–1947)].
 2. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM, Wyższa Szkoła Lingwistyczna. Częstochowa 24–25.04.2008 [wygłoszenie referatu nt.: Czasopisma pedagogiczne w pracy nauczyciela języka obcego we współczesnej szkole].
 3. 24th WORLD CONGRESS OF THE CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES (SVU), 8 – 14.09.2008 r. The Catholic University in Ružomberok [wygłoszenie referatu nt.: Occupational Skills of
  a Welfare Professional Faced with Contemporary Globalisation
  ].
 4. TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ MODERNEJ GENERÁCIE UČITEL’OV. Międzynarodowa Konferencja 26.11. – 27.11.2009 Levoča [wygłoszenie referatu nt.: Uczeń zdolny i nauczyciel
  z pasją w realiach współczesnej szkoły
  ].
 5. WSPÓŁCZESNE STRATEGIE EDUKACJI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM – WYBRANE ASPEKTY. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 12–13.05.2008 Częstochowa – Hucisko [wygłoszenie referatu nt.: Wybrane aspekty edukacji alternatywnej dziecka].
 6. Udział w III CZĘSTOCHOWSKIM KONGRESIE KULTURY 16.05.2008 (Sala Sesyjna Urzędu Miasta).
 7. VZDELÁVANIE DOSPELÝCH V POZNATKOVO ORIENTOVANEJ SPOLOČNOSTI. Katedra Andragogiki. Międzynarodowa konferencja 29.01.2009 Prešov [wygłoszenie referatu nt.: Szkoła Kofoeda szansą dla wykluczonych?].
 8. III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: KONFLIKT – UCZENIE MIEDZYKULTUROWE – ZMIANA (także udział w warsztatach edukacji międzykulturowej). 19–20.11.2009 Wrocław [wygłoszenie referatu nt.: Mniejszość żydowska w II Rzeczypospolitej. Konflikt czy współistnienie?].
 9. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM, Wyższa Szkoła Lingwistyczna. Częstochowa 23–24.04.2009 [wygłoszenie referatu nt.: Implikacje filozofii Szkoły Kofoeda dla pracy socjalnej w Polsce].
 10. JANUSZ KORCZAK SPOLEGLIWY OPIEKUN SIEROT. Konferencja Naukowa. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 16.12.2008 r. [wygłoszenie referatu nt.: Inspiracje Korczakowskie
  w resocjalizacji młodzieży
  ].
 11. Międzynarodowe Sympozjum nt.: WSPIERANIE ROZWOJU REGIONÓW, GRUP I OSOB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ. 29 – 30.04.2009 Rzeszów [wygłoszenie referatu nt.: Nauczyciel z pasją czy zdolny uczeń?].
 12. Seminarium Naukowe nt.: OŚWIATA I WYCHOWANIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 19.01.2010 r. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra [wygłoszenie referatu nt.: Opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą
  w II Rzeczypospolitej. Społeczny i wychowawczy wymiar Ustawy z 16 sierpnia 1923 roku
  ].
 13. I Seminarium Naukowe nt.: DZIECKO W SYSTEMACH PEDAGOGICZNYCH I TEKSTACH KULTURY – OD ANTYKU DO PONOWOCZESNOŚCI. 26.04.2010 Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu [wygłoszenie referatu nt.: Na szlakach polskiej szkoły. Odyseja tułacza dzieci polskich w ZSRR 1940–1942].
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE
  I WSPÓŁCZESNE, Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Humanistyczny Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Jelenia Góra – Szklarska Poręba 27 – 28.05. 2010 r. [planowane czynne uczestnictwo nt.: Rodzina żydowska. Tradycja – Pamięć – Współczesność].
 15. Konferencja Naukowa nt.: Obszary edukacji dziecka 16–18 listopada 2010 (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim) [wygłoszenie referatu nt.: Twórczy nauczyciel – opiekun i wychowawca w II RP. Implikacje dla edukacji XXI wieku].
 16.  IV międzynarodowa konferencja pt.: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC EDUKACJI ELEMENTARNEJ, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, listopad 2011 [wygłoszenie Referatu nt.: „O – ojczyzna, P – to polska…”. edukacja małego dziecka na obczyźnie].
 17.  Seminarium Naukowe Instytutu Pedagogiki WSL w Częstochowie [2011] nt.: POWAŻNIE NIEPOWAŻNIE W EDUKACJI. POWAŻNIE NIEPOWAŻNIE O EDUKACJI (prowadzi prof. A. Pluta) [wygłoszenie referatu: Humor wojskowy acz pedagogiczny wielce. Analiza zawartości prasy polskiej wydawanej na obczyźnie w latach 1941–1945].
 18.  II Seminarium Naukowe nt.: DZIECKO W SYSTEMACH PEDAGOGICZNYCH I TEKSTACH KULTURY – OD ANTYKU DO PONOWOCZESNOŚCI. Luty 2012. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu [wygłoszenie referatu nt.: Świat dziecka na łamach prasy obczyźnianej na wschodzie (1940–1947). Zarys problematyki].
 19.  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE
  I WSPÓŁCZESNE. Jelenia Góra – Szklarska Poręba, 18–19 maja 2012 [wygłoszenie referatu nt.: Rodzina – utracony dom we wspomnieniach i poezji młodych junaków i junaczek (Bliski i Środkowy Wschód 1942)].
 20.  Konferencja Naukowa: CZESI I POLACY W DOWCIPIE I ANEGDOCIE POLITYCZNEJ, Cieszyn 11–12 października 2012 r. [wygłoszenie referatu nt.: Humor i dowcip wojenny w „rozmaitościach” prasy polskiej lat 1941–1945].
 21.  IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa w Częstochowie: IDEA PRZEMIANY W KULTURZE: LITERATURZE, JĘZYKU I EDUKACJI. WSL w Częstochowie 18–19 października 2012 [wygłoszenie referatu nt.:
  Z dala od Ojczyzny – „kronika wspomnień” z życia na obczyźnie małego junaka i ochotniczki (1941–1944)].
 22.  Konferencja Międzynarodowa: ROLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego Comite Polonais de’l OMEP Oddział w Częstochowie, WOM w Częstochowie.
 23.  Sympozjum Naukowe: SŁUŻBY SPOŁECZNE W PARTNERSTWIE NA RZECZ INNOWACJI SPRZYJAJĄCYCH AKTYWNEMU STARZENIU SIĘ W DOBRYM ZDROWIU. Częstochowa 5 grudnia 2012, Sala sesyjna Urzędu Miasta w Częstochowie [wygłoszenie referatu nt.: Istota służby społecznej w ujęciu Heleny Radlińskiej].

24.    Konferencja naukowa nt. „ZIEMIE UTRACONE” JAKO KATEGORIA INTERPRETACYJNA W BADANIACH HISTORYCZNYCH, KULTUROWYCH I SPOŁECZNYCH, 23–24 stycznia 2014 r., Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, IHN PAN [wygłoszenie referatu: „Syndrom utraty”. Konceptualizacja kresów w świadomości Żydów polskich (1939–1941)].

 1.  XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt.: RODZINA – JEJ TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 27– 28 maja 2013 r. [wygłoszenie referatu: Dom rodzinny widziany oczami dziecka. Reminiscencje na temat w prasie polskiej (ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód: 1941–1944)].
 2. Министерство Образования и науки, Молодежи и Спорта Украины Национальный Педаго-
  гический Университет Имени М.П. Драгоманова Институт Социальной Работы и Управления w Kijowie 18–19 kwietnia 2013 r. [wygłoszenie referatu w j. ros.: Istota służby społecznej w XXI wieku. Helena Radlińska – mit czy rzeczywistość?].
 3. Udział w Konferencji Naukowej pod patronatem: Wicemarszałek Senatu RP M. Pańczyk, WSL w Częstochowie oraz Fundacji „In Corpore”, nt.: PROBLEMY DZIECKA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – TEORIA I PRAKTYKA, Sala Sesyjna Urzędu Miasta w Częstochowie Częstochowa 21 lutego 2014.

28.    Udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod patronatem PAN, organizowanej przez Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z Serii: WYCHOWANIE
W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE – MIĘDZYPOKOLENIOWY DIALOG O WYCHOWANIU I EDUKACJI XVIII–XXI WIEK. Jelenia Góra – Szklarska Poręba 15–17 maja 2014 r. [wygłoszenie referatu: Harcerstwo jako forma wspomagania wychowania w rodzinie wśród uchodźców ze Związku Radzieckiego (1942–1948).

29.    Zgłoszenie publikacji do druku w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – Wydział Pedagogiczny nt. „TWÓRCZOŚĆ CODZIENNA W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ”. Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk nt.: [tytuł referatu: Charyzma, obowiązek czy powinność – codzienność nauczyciela na obczyźnie. Na podstawie analizy wybranych tytułów prasowych i wspomnień (ZSRR, BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD 1940–1948)].

30.    Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie nt.: „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. CO TERAZ I CO PÓŹNIEJ?” [wygłoszenie referatu nt.: Dojrzałość szkolna uczniów czy gotowość zawodowa nauczycieli?].

31.    Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej nt. „AKTUALNYCH PROBLEMÓW WYŻSZEGO PROFESJONALNEGO KSZTAŁCENIA”, 20 marca 2014 r. (Uniwersytet Lotniczy w Kijowie – Ukraina) [wygłoszenie referatu nt. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczyciela akademickiego].

32.    Czynny udział w III Międzynarodowej konferencji Naukowej nt.: „PROBLEMY NOWOCZESNEJ EDUKACJI: POTENCJAŁ, TALENT, UZDOLNIENIA/ DYSFUNKCJE, DEFICYTY, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”. Częstochowa 11-12.07.2015 r. WSL. Referat nt.: „Świadomość nauczyciela motywacją do nauki ucznia”.

 1. Udział w Międzynarodowej naukowo-krytycznej konferencji nt.: REALIA I PERSPEKTYWY EUROINTEGRACYJNEGO ROZWOJU PSYCHOLOGICZNEJ I PEDAGOGICZNEJ OŚWIATY UKRAINY. 29-30.10.2015 Narodowa Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy. Użgorod (Ukraina).
 2. Udział w II Międzynarodowej online konferencji młodych naukowców, doktorantów i studentów nt.: OSOBLIWOŚCI PROFESJONALNEGO PRZYGOTOWANIA SPECJALISTÓW SOCJALNEJ SFERY W UKRAINIE
  I W POLSCE. Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M.P. Dragomanova. Kijów, 02.10.2015.
 3. Udział w Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji nt.: Jakość oświaty w eurointegracyjnych procesach: tendencje, problemy, prognozy. 2-4.11.2015. Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet. Wydział Pedagogiczny Czerniowce 2015.
 4. Czynny udział w konferencji „RODY I ICH ROLA W AKTYWIZOWANIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
  W PRZESZŁOŚCI” – referat w j. pol. nt.: „Pedagogika miejsca – perspektywa tożsamości współczesnego człowieka”
  Organizator WOM Częstochowa 2016.
 5. Czynny udział w IV Międzynarodowej i multidyscyplinarnej konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Częstochowa 12.07.2016 r. WSL. Wygłoszenie referatu nt.: „Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym”.
 6. Czynny udział w XIII Forum Historyków Wojskowości. Organizator: Akademia Marynarki Wojennej Gdynia – Rozewie, 21-24.09.2016. Udział w dyskusji panelowej w zespole problemowym nt.: „POWINNOŚCI ŻOŁNIERSKIE” W ZWIERCIADLE HISTORII.
 7. Udział w konferencji merytorycznej nt.: ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNO-EMOCJO-
  NALNEGO U DZIECI. Organizator: Fundacja „In Corpore” Częstochowa 02.03.2016.
 8. Udział w konferencji naukowej nt.: „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA BLASKI
  I CIENIE” Organizator Fundacja Modus Vivendi – Siemianowice Śląskie 20.01.2016.
 9. Czynny udział w VI Międzynarodowej konferencji naukowej nt.: „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC EDUKACJI ELEMENTARNEJ”. Wygłoszenie referatu nt.: „Nauczyciel i uczeń w obliczu pedagogiki współbycia – implikacje dla teraźniejszości” Organizator AJD – Wydział Pedagogiczny. Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – 30.05.2016.
 10. Czynny udział w I Międzynarodowej konferencji naukowej nt. „WCZESNA EDUKACJA DZIECKA – TRYWIALIZACJA CZY MODERNIZACJA?”. Organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Kraków 21-22.11.2016. Wygłoszenie referatu nt.: „Idea wychowania patriotycznego małego dziecka w dziele edukacyjnym na obczyźnie”.
 11. Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji: „MODERN SCIENCE AND EDUCATION”. „INDIVIDUAL SELF-DETERMINATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION” and successfully completed “THE INTERNATIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR ACADEMICS” within the framework of European Education Week 2016: Organizator Varna University of Management (Bułgaria) 25.06.-06.07.2016.
 12. Czynny udział w IV Międzynarodowej konferencji naukowej „WYCHOWANIE W RODZINIE”: KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE – RODZINA W SYTUACJI KONFLIKTÓW I ZAGROŻEŃ, Organizator: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Szklarska Poręba, 19-21 maja 2016. Wygłoszenie referatu nt.: „Obszary i uwarunkowania współpracy środowiska przedszkolnego
  i rodzinnego w procesie wspomagania rozwoju dziecka”.
 13. Udział w Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: „DYLEMATY DYDAKTYK DOROSŁYCH”, Częstochowa 24.01.2017 r. WSL.

46.    Czynny udział w I Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „PSYCHOLOGICZNA REHABILITACJA WOJSKOWYCH SŁUŻB POWRACAJĄCYCH ZE STREFY WOJNY – TEORIA I PRAKTYKA”, 24 lutego 2017, Kijów (Ukraina).

47.    Udział w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „ЕКОНОМIКА, ФIНАНСИ I УПРА-
ВЛIННЯ В XXI СТОЛIТI: АНАЛIЗ ТЕНДЕНЦIЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”. Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologii i Projektowania [Kyiv National University of Technologies and Design], Kijów, 21 marca 2017 r.

 1. Udział w: The International Scientific Internet Conference „CURRENT DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESSES IN UKRAINE”, Kyiv National University of technologies and Design. 24 maja 2017.

49.    Czynny udział w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 26–27 września 2017 r. Wygłoszenie referatu nt.: „Idee obywatelsko-narodowe w dziele edukacyjnym dzieci i młodzieży na obczyźnie (ZSRS, Bliski i Środkowy Wschód 1940–1944)”.

50.    Udział w II Naukowej-Praktycznej Konferencji nt.: „ПРОФЕСIЙНА ПIДГОТОВКА ФАХIИЦIВ СОЦIАЛЬНОЇ СФЕРИ: НАДЪАННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” 26–27 października 2017 r., Chmielnicki Uniwersytet Narodowy. Referat nt.: „Bibliotherapy as a form of working with adults in social work”.

51.    Udział w: International Scientific and Practical Conference: „MODERN STRATEGIES OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF BUILDING SOCIETY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CONCEPT OF NEW UKRAINIAN SCHOOL”, 2–3 listopada 2017. Referat nt.: „Нейролiнгвiстика в освiтi: сучаснi дилеми в навчаннi педагогiв”.

 1. Udział w Konferencji Naukowej nt.: „DYPLOMACJA EUROPEJSKA I ŚWIATOWA ORAZ TEKI HRABIEGO JANA SZEMBEKA”. 7 listopada 2017 r., Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Kraków.
 2. Udział w V Międzynarodowej Naukowej Konferencji nt.: УКРАЇНСЬКА МОВА СЕРЕЪ IНШИХ СЛОВЯНСЬКИХ: ЕТНОЛОГIЧНI ТА ГРАМАТИЧНI ПАРАМЕТРИ. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krzywym Rogu, 9–10 listopada 2017, Krzywy Róg, Referat nt.: „Język ojczysty jako wyraz tożsamości narodowej dzieci i młodzieży”.
 3. Udział w Konferencji Naukowej nt.: „W OBRONIE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH I PATRIOTYCZNYCH. SENAT RP W HOŁDZIE ZOFII KOSSAK W 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI”. Senat RP, Komisja Kultury i Środków Przekazu, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 24–25 kwietnia 2018.
 4. Udział w: of the VIII International scientific-practical conference „SOCIAL POLICY: CONCEPTS, TECHNOLOGIES, PERSPECTIVES”, National Pedagogical Dragomanov University, Dean of the Faculty of Social and Economic Education and Management, Kijów, 17 maja 2018. [Referat: „Biblioterapia – formy i metody pracy z wykluczonym społecznie (zarys problemu)”].
 5. Udział w III Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГIЧНИЙ СУПРОВIД ПРОФЕСIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ ТА ПIДВИШЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ ФАХIВЦIВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦIЇ ОСВIТИ”, Narodowa Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, 25 maja 2018 r.
 6. Czynny udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej: GLOBALNE I REGIONALNE KONTEKSTY
  W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. 5 czerwca 2018 r. Organizator: Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej
  i Przedszkolnej oraz Metodologii Badań Społecznych Instytutu Nauk Pedagogicznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wygłoszenie referatu nt.: „Pedagogika miejsca – implikacje dla edukacji tożsamości”.
 7. Czynny udział w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „ПСИХОЛОГIЧНI ВИМIРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГIЇ В УМОВАХ ЭВРОIНТЕГРАЦIЇ”, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka, [20-lecie istnienia Katedry Praktycznej Psychologii] Tarnopol, 19–20 października 2018. [Referat w sesji plenarnej] nt.: „Kształcenie uniwersyteckie. Podstawy dobrej komunikacji w relacjach wykładowca – student”.
 8. Czynny udział w kursie Podwyższenia Kompetencji dla wykładowców uniwersytetów z Ukrainy zorganizowanym 03.12.2018 r. przez WSL w Częstochowie. Wygłoszenie referatu nt.: „Współczesne wyzwania nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście zmieniających się standardów kształcenia”.
 9. Czynny udział w kursie Podwyższenia Kompetencji dla wykładowców uniwersytetów z Ukrainy zorganizowanym 11.06.2019 r. przez WSL w Częstochowie. Wygłoszenie referatu nt.: „Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji”.
 10. Czynny udział w II Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „ПРОФЕСIЙНА ОСВIТА
  В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПIЛЬСТВА”, Państwowa Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Kijów, 8 listopada 2018. [Referat: „Вища школа у системi безперервної освiти”].
 11. Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Polityki Społecznej ESPAnet Polska w ramach projektu „YDSI – Digital social innovation for young people” ERASMUS+ KA2 nr: 2017-3-PL01-KA205-047183, Warszawa 26–27.09.2019.
 12. Czynny udział w IX Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: ZABURZENIA W PROCESIE EDUKACJI / ZABURZENIA PROCESU EDUKACJI III. Częstochowa 02.07.2019 r. WSL. Wygłoszenie referatu nt.: „Nowoczesne tendencje w dydaktyce szkoły wyższej”.
 13. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.: Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Nowe zasady, standardy, wyzwania. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Warszawa 04.12.2019 r.
 14. Czynny udział w X Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: ZABURZENIA W PROCESIE EDUKACJI / ZABURZENIA PROCESU EDUKACJI IV. Częstochowa 31.01.2020 r. WSL. Wygłoszenie referatu nt.: „Idee podmiotowości w kształceniu uniwersyteckim”.

 

VII. RECENZJE WYDANE DRUKIEM:

1.       [Wicent Pieronczyk], Śladem białego kruka (Dojcze nasz), Wydawca: Edition Kunstpodium IPKArt München, 2003, ss. 236. [recenzja została wydrukowana przez ww. Wydawnictwo w 2003 r.]

2.       Marek Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 430, [w:] Innowacje w opiece i resocjalizacji dzieci i młodzieży, pod red.
I. Motow, A. Marca, Częstochowa 2008, s. 155–157.

3.       Irena Wojnar, Agnieszka Piejka, Mariusz Samoraj, Idee edukacyjne na rozdrożach XX wieku. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2008, ss. 270, [w:] Seria: Humanistyka – Pedagogika – Edukacja, t. 2: Myślenie o edukacji. Konteksty – Inspiracje – Aplikacje, pod red. A. Pluty, przy współpracy O. Zameckiej-
-Zalas, F. Mielczarka, Częstochowa 2009, s. 177–179.

4.       Edyta Skoczylas-Krotla, Leksykalne wyznaczniki obrazu świata w podręcznikach dla klas I–III, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, ss. 158, [w:] Tradycja i nowoczesność
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty
, pod red. U. Ordon, A. Pękali, Częstochowa 2008, s. 283–285.

5.       Elżbieta Marek, Joanna Łuczak, Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, ss. 497, „Życie Szkoły”. Czasopismo dla nauczycieli”
6 czerwca 2011, nr 725, s. 63–65.

6.       [rec. twórczości] Marzeny Sławy Wysockiej Wysublimowane „jestem” w słowie. Marzena Sława Wysocka: Pusto–pełne. Bytom 2008; W mojej głowie. Bytom 2008; Nie tylko we śnie. Jastrzębie Zdrój: Wyd. Black Unicorn 2010, [w:] Seria: Humanistyka – Pedagogika – Edukacja, t. 3: Czyja edukacja? Refleksje o podmiotowości, cz. 2, pod red. A. Pluty, przy współpracy A. Tarnopolskiego, M. Kalamana, Częstochowa 2011,
s. 247–252.

7.       Elżbieta Marek, Joanna Łuczak, Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, ss. 497, [w:] Seria: Humanistyka – Pedagogika – Edukacja, t. 3: Czyja edukacja? Refleksje o podmiotowości, cz. 2, pod red. A. Pluty, przy współpracy
A. Tarnopolskiego, M. Kalamana, Częstochowa 2011, s. 223–227.

VIII. UCZESTNICTWO W KOMITETACH NAUKOWYCH I ORGANIZACJA KONFERENCJI – SYMPOZJA/SEMINARIA

-          Udział w Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. 23–24 maja 2013 r.

-          Udział w Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. CO TERAZ I CO PÓŹNIEJ?” Wyższa Szkoła Lingwistyczna
w Częstochowie [termin konferencji 7–9 maja 2014 r.].

-          Udział w Komitecie Naukowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Horyzonty Gier Wideo, 2–3.03. 2017, Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie.

-          Udział w Komitecie Naukowym w: SCIENTIFIC BULLETIN of SOUTH UKRAINIAN NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER K.D. USHYNSKY JOURNAL “PEDAGOGICAL SCIENCES” 2016, NR 2(109), Odessa 2016.

-          Udział w Komitecie Naukowym w: Yearbook of Varna University of Management. Vol. X[ISSN 2367-7368]. Varna 2016 (Bułgaria).

-          Udział w Komitecie Naukowym International Journal of Applied Information And Communication Technology  [IJOAICTISSN: 2543-6589   http://ijoaict.inbie.pl/editorial.html

-          Udział w Komitecie Naukowym Scientific Committee: Applied Information and Communication Technology http://ijoaict.inbie.pl/1-1/1-1.pdf

-          Udział w Komitecie Redakcyjnym [Editorial Board] Creativity Lessons in secondary and higher education, Department for Modern Methods of Education, Varna University of Management, 2016.

-          Udział w Komitecie Naukowym Book: Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice, ISBN: 978-83-941533-2-8 publisher.inbie.pl/pub/cmtecr_fttp.pdf

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja IV Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Częstochowa 12.07.2016 r. WSL.

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY DYDAKTYK DOROSŁYCH. Częstochowa 24.01.2017 r. WSL.

-          Udział w Komitecie Naukowym I Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „PSYCHOLOGICZNA REHABILITACJA WOJSKOWYCH SŁUŻB POWRACAJĄCYCH ZE STREFY WOJNY – TEORIA I PRAKTYKA”, 24 lutego 2017, Kijów (Ukraina).

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja V Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: CZŁOWIEK W WYMIARZE SPOŁECZNO-HUMANI-
STYCZNYM: WIELOKULTUROWOŚĆ – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – WYKLUCZENIE/NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE. Częstochowa 09.07.2017 r. WSL.

-          Udział w Komitecie Redakcyjnym “Нaукoвo-мeтoдичний журнал”. Соцiальна робота в Українi: теорiя
i
практипка [nr 1–2, 2017 ISSN 2415-8011]  Ukraina, National Pedagogical University named Dragomanov Institute of Social Work and Management /НАЦИОНАЛЬНЫЙ педагогический УНИВЕРСИТЕТ Имени М.П. Драгоманова Институт социальной работы и управления, Kijów.

-          Uczestnictwo i organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „KORONACJE WIZERUNKU MATKI BOŻEJ NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”. 14–15 września 2017 r., Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie, Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, Warszawska Izba Gospodarcza, Częstochowa.

-          Uczestnictwo w Komitecie Naukowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „ROZWÓJ CZŁOWIEKA W BIEGU ŻYCIA W RODZINIE, EDUKACJI I BIZNESIE”, listopad 2017 r., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

-          Udział w Komitecie Organizacyjnym w Konferencji Naukowej nt.: „KORONACJE WIZERUNKU MATKI BOŻEJ NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”, 14–15 września 2017 r. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział
w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie oraz Warszawska Izba Gospodarcza.

-          Udział w Komitecie Organizacyjnym V Międzynarodowej Naukowej Konferencji nt.: УКРАЇНСЬКА МОВА СЕРЕЪ IНШИХ СЛОВЯНСЬКИХ: ЕТНОЛОГIЧНI ТА ГРАМАТИЧНI ПАРАМЕТРИ. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krzywym Rogu, 9–10 listopada 2017, Krzywy Róg.

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja VI Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: KULTUROWY KONTEKST NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
I UZDOLNIEŃ A EDUKACJA. Częstochowa 17.01.2018 r. WSL.

-          Udział w Komitecie Organizacyjnym of the VIII International scientific-practical conference „SOCIAL POLICY: CONCEPTS, TECHNOLOGIES, PERSPECTIVES”, National Pedagogical Dragomanov University, Dean of the Faculty of Social and Economic Education and Management, Kijów, 17 maja 2018.

-          Udział w Komitecie Naukowym w Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „UZALEŻNIENIA JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEGO PEDAGOGA RESOCJALIZACYJNEGO”. 9–11 czerwca 2018 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji oraz Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Murzasichle.

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja VII Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: ROZWÓJ – POTENCJAŁ – DEFICYTY. Częstochowa 07.07.2018 r. WSL.

-          Udział i prowadzenie sympozjum naukowego pt.: „MASKARADA HISTORYCZNA: ALEKSANDER HR. FREDRO I NAPOLEON BONAPARTE”. 8 października 2018, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Organizator: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie.

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja VIII Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: ROZWÓJ – POTENCJAŁ – DEFICYTY II. Częstochowa 24.01.2019 r. WSL.

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja IX Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: ZABURZENIA W PROCESIE EDUKACJI / ZABURZENIA PROCESU EDUKACJI III. Częstochowa 02.07.2019 r. WSL.

-          Udział w Komitecie Naukowym i organizacja X Międzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI: ZABURZENIA W PROCESIE EDUKACJI / ZABURZENIA PROCESU EDUKACJI IV. Częstochowa 31.01.2020 r. WSL.

IX. PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

¾      Wrocławskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji (WK THE) – członek;

¾      Towarzystwo Naukowe Dziedzictwa Emigracji – członek;

¾      Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie (od r. 2017 funkcja sekretarza);

¾      Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – (członek do r. 2017).

X. DOŚWIADCZENIE NAUKOWE – WYJAZDY NAUKOWE W RAMACH ERASMUS+, STAŻE/SEMINARIA/PROJEKTY

A) Udział w:

1.       Lifelong Learning Programme – Erasmus – ISCAP Instituto Politecnico do Porto /International Week 2012/

(Portugalia, Instituto Politecnico do Porto, Erasmus 26.05.2012—02.06.2012, jednostka delegująca: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)

2.        (Ukraina, National Pedagogical University named Dragomanov Institute of Social Work and Management /НАЦИОНАЛЬНЫЙ педагогический УНИВЕРСИТЕТ Имени М.П. Драгоманова Институт социальной работы и управления, Kijów/, projekt naukowo-dydaktyczny podwójny dyplom Polska-Ukraina (pedagogika), 10.04.2013—19.04.2013, jednostka delegująca: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Międzynarodowy Instytut Nauk Społecznych)

3.       Staż w zakresie panelu tematycznego: Historia pedagogiki, w: Ternopil Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University, Ukraine, Termin: 19.10.2015-02.11.2015.

4.       Udział w projekcie/seminarium EScALADE III project meeting. Education Strategies adult Education J42I150023006 – MULTIMEDIA GUIDE and COURSE DEFINITION; EXPERIMENTAL TRAINING COURSE [III PROJECT MEETING CZESTOCHOWA, 8-9 December 2016] Organizator: Fundacja Instytut Badań Innowacji w Edukacji, Częstochowa [KRS 0000506737 – PIC: 939559461].

5.       Udział w seminarium [30.09.2016] nt.: “Trudne tematy – literackie podpowiedzi Elżbiety Zubrzyckiej dla nauczycieli, rodziców I opiekunów”. Organizator WOM Częstochowa. Udział w panelu dyskusyjnym oraz konsultacje indywidualne posłużyły do upraktycznienia zajęć z przedmiotu: Warsztat z biblioterapii (III rok Pedagogika).

6.       Wykłady z cyklu: “ACADEMIC TEACHER WITH PASSION – JOB PROFESSIONALISM, COMPETENCES AND RESPONSIBILITY” Varna University of Management (Bułgaria), Termin 01.05.2016-15.05.2016.

7.       Lifelong Learning Programme – Erasmus+ Varna University of Management 05.09.2017–07.09.2017, jednostka delegująca: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.

8.       Udział w projekcie/seminarium EScALADE project meeting. Education Strategies adult Education
nr 2015-1-IT02-KA204-015049. Programme: Erasmus+, 10 July 2017. Organizator: Fundacja Instytut Badań Innowacji w Edukacji, Częstochowa [KRS 0000506737– PIC: 939559461].

9.       (Ukraina, National Pedagogical University named Dragomanov Institute of Social Work and Management /НАЦИОНАЛЬНЫЙ педагогический УНИВЕРСИТЕТ Имени М.П. Драгоманова Институт социальной работы и управления, Kijów, Termin: 01.07.2017–30.09.2017 staż (72 godz.).

10.    Udział w projekcie/seminarium project meeting. European Project Management. Project Number: Cert: 1/2018/PL. 19 January 2018. Organizator: Fundacja Instytut Badań Innowacji w Edukacji, Częstochowa [KRS 0000506737 – PIC: 939559461].

11.    Udział w projekcie/seminarium project meeting. Upskillead – Upskilling Adult Educators for Digital Lead. Project Number: 2016-1-SI01-KA204-021588. Programme: Erasmus+, 05.07.2018. Organizator: Fundacja Instytut Badań Innowacji w Edukacji, Częstochowa [KRS 0000506737 – PIC: 939559461].

12.    Udział w projekcie/konferencji project meeting. “managing international educational projects – the challenge of the 21st century”. Project Number: DIS/1/12/2018. Organizator: Fundacja Instytut Badań Innowacji w Edukacji, Częstochowa/Poland/ [KRS 0000506737 – PIC: 939559461], and Razvojno izobraževalni center Novo mesto – Slovenia.

13.    Lifelong Learning Programme – Erasmus+ University of West Bohemia (Pilzno – Czech Republic) 10.09.2018–14.09.2018, jednostka delegująca: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.

14.    Referat inauguracyjny nt.: Metodyka szkolnictwa wyższego [Kurs Podwyższenia Kompetencji WSL 03.12.2018–06.12.2018].

15.    Udział w projekcie/konferencji (Participated in the international conference) DISCOVERING ENTREPRENEURSHIP IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY – DEKBE_2019]. Project Number: 2017-3-ES02-KA205-010644. Organizator: Fundacja Instytut Badań Innowacji w Edukacji, Częstochowa/Poland/ Saricam Halk Egitim Merkezi [Turkey] [KRS 0000506737 – PIC: 939559461] [24.01.2019].

16.    Udział w projekcie/konferencji (Participated in the international conference) VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “Management of international educational projects – the challenge of the 21st century” [INBIE-NET_2020]. PROJECT ADULT SOCIAL INCLUSION IN A DIGITAL ENVIRONMENT” Number: 2019-1-PL01-KA204-065689. Organizator: Fundacja Instytut Badań Innowacji w Edukacji, Częstochowa/Poland/ [30.01.2020].

B) Badacz w projektach:

-          [14-09-2015 – 13-09-2017] EScAlADE Project 2015-1-IT02-KA204 -015049 – partnerstwo strategiczne programu Erasmus + w dziedzinie edukacji dorosłych  http://inbie.pl/escalade/index.html

-          [01.10.2016 - 30.04.2018] Building Democratic Europe Together Project, 577367 – Europe For Citizens: Remembrancehttp://budet.poli.hu/

-          „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” – panel ewaluacyjno-dyskusyjny nt.: „Autorytet
i osobowość nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czyli co poczatkujący nauczyciel wiedzieć powinien” (2015 r. – 6 godz.).

-          „Wspomaganie na piątkę" – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – Wykłady i warsztaty w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (łącznie 100 godz.).

C) Współpraca z innymi podmiotami:

1.       Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydawnictwo) – współpraca w charakterze redaktora językowego 1994–2013.

2.       Politechnika Częstochowska (Wydawnictwo) – współpraca w charakterze redaktora językowego 1994.

3.       Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Bytomiu 2009–2011 (wykładowca).

4.       Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 2012–2013 (wykładowca).

5.       Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” w Opolu 2009–2018 (wykładowca).

6.       Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie 2013–2018 (wykładowca).

 1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – studia podyplomowe 2017–2018 (wykładowca).
 2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 2012–2019 (kursy i szkolenia, współpraca z nauczycielami–konsultantami metodycznymi).
 3. Instytut Centrum Badań i Innowacji w Edukacji w Częstochowie 2016–2018 (badacz w projektach unijnych).
 4. Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM” (1994–2019 – redaktor językowy, redaktor techniczny, konsultant w zakresie edytorstwa tekstów naukowych).
 5. Stowarzyszenie „Serdeczni” Organizacja Pożytku Publicznego (2010–2019 – „Organizacja warsztatów biblioterapeutycznych dla seniorów”; działalność społeczna).

12.    Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Ars Educationis” (2017–2019 – organizacja konferencji, sympozjów, odczytów, wystąpień – popularyzacja nauki).

13.    Fundacja „In Corpore” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli (2013–2019 – organizacja studiów kwalifikacyjnych dla nauczycieli; działalność społeczna).

14.    Niepubliczne Przedszkole Montessori „Akademia Uśmiechu” (2015–2019 – działalność społeczna).

 1. Uniwersytet III Wieku – Jurajska Akademia Seniora 2012–2014 (wykładowca; działalność społeczna).
 2. Współpraca na polu akademickim z licznymi uniwersytetami na Ukrainie (Tarnopol, Czerniowce, Czerkasy, Równe, Lwów, Mukaczewo, Melitopol, Użgorod, Kijów i in.).

XI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

A) Nagrody i wyróżnienia:

-          Wysoka ocena pracy wykazana w ankiecie oceniającej działalność pracownika naukowo-dydaktycznego (wyróżnienie nadane przez Rektora i Samorząd Studencki WSL w Częstochowie).

-          Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie za szczególne osiągnięcia w pracy (II stopień), Częstochowa 2001 r.

-          Nagroda Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za szczególne osiągnięcia w pracy (indywidualna), Częstochowa 2009 r.

-          Podziękowania za międzynarodową współpracę sprzyjającą rozwojowi między uczelniami, Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologii i Projektowania, Kijów 21.03.2017 r.

-          Dyplom uznania za uzyskanie tytułu najlepszego dydaktyka na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 według opinii studentów, Chorzów, 2.10.2018 r.

B) Kursy/szkolenia/inne:

-          2009 (listopad) – Kurs szkolenia podstawowego z zakresu platformy Moodle.

-          2010 (lipiec) – Udział w treningu modyfikacji postaw pod nazwą „Synergia i porozumiewanie”. 2010 Szkolenie z zakresu NLP.

-          2011 – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Kurs dla redaktora prowadzącego/inicjującego.

-          Inicjatorka spotkań z cyklu: „Wykładowca znany i nieznany”.

-          Organizator i prowadząca spotkania poświęcone znanym postaciom–nauczycielom i pedagogom. (Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie).

-          Wykładowca w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (WSL, AJD).

-          Redaktor językowy Serii „Wychowanie w Rodzinie” t. V–XVII, 2012–2018. Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, red. Serii S. Walasek.

-          Członek Kolegium Recenzentów czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”, wydawanego od roku 2011 (ISSN 2082-9019; e-ISSN 2300-5866) (akt nadania – 26.05.2014).

-          Członek grona recenzentów czasopisma „Ars Educandi” (Uniwersytet Gdański).

-          Uczestnik szkolenia nt.: Wykorzystania platformy e-learningowej Moodle w dydaktyce szkoły wyższej. Nowości w Moodle 3.1. (Cykl szkoleń, organizator: Edukacja Online.pl. E-learning dla edukacji i biznesu), rok akademicki 2016/2017.

-          Członek – akademik [data nadania 2 listopada 2017 r.] – Української Академ Акмеолог. Вiббiлення педагогiки та психолог акмеолог.

-          Nominacja do tytułu: „Kobieta Charyzmatyczna” w kategorii: Kobieta w nauce oraz kobieta społeczna, „WHY” Media Group oraz Magazyn WHY STORY [edycja 2019].

C) Wydawnictwa literackie:

 1. Sadowska E., Nota edytorska, [w:] Erazm E. Wilczyński, Wybór wierszy, Częstochowa 2003, s. 5.
 2. Sadowska E., Idylla, [w:] Poeci Częstochowy i okolic. Antologia przyjaciół, wybór i oprac. S. Podobiński, wstęp i red. E. Wróbel, Wyd. WSP, Częstochowa 2003, s. 94.
 3. Sadowska E., Prośba do nieodgadnionego, [w:] Poeci Częstochowy i okolic. Antologia przyjaciół, wybór i oprac. S. Podobiński, wstęp i red. E. Wróbel, Wyd. WSP, Częstochowa 2003, s. 95.
 4. Sadowska E., O swobodnym rymowaniu pana Erazma słów kilka, [w:] Erazm E. Wilczyński, Tobie Polsko, Częstochowa – Stróża 2006, s. 5–6.
 5. Nazywał mnie Eddą, [w:] Rocznik literacki 2006. Debiuty poetyckie, nowe książki poetyckie, wiersze
  z archiwów, wiersze z szuflady
  , Częstochowa 2006, s. 2.7–2.11.
 6. Sadowska E., Wybór wierszy, Częstochowski Magazyn Literacki „Litwa” 2007, nr 1, s. 3–4.
 7. Sadowska E., Wiersze, [w:] Poetycka Częstochowa (wraz z okolicami), Częstochowa 2007.
 8. Sadowska E., Nazywał mnie Eddą, [tomik wierszy] Warszawa 2009.