Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (3-semestralne studia kwalifikacyjne)

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym może być dla Ciebie wielkim wyzwaniem, przyjemnością i sprzyjać osiąganiu sukcesu zawodowego, i satysfakcji osobistej. W tym okresie, pod kierunkiem nauczyciela, kształtuje się fundament osobowości każdego dziecka i Ty, podejmując dziś decyzję o studiach, możesz mieć na to wpływ. Możesz uczynić wiele, by współczesna szkoła była naprawdę „drugim domem” dla wielu uczniów.

Możesz także uwierzyć, że zdobywając wiedzę i doświadczenie stajesz się dobrym nauczycielem - opiekunem i pedagogiem. Jeżeli edukacja elementarna nie jest Ci obca, często się uśmiechasz i lubisz spełniać się zawodowo, zrealizuj dziś swoje marzenia i plany zawodowe.

Cena za semestr studiów: 1490 zł.

Zapisz się

Studia kierowane są do:

 • absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich kierunków pedagogicznych,
 • nauczycieli–praktyków chcących zdobyć kwalifikacje w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ukończenie tego typu studiów umożliwi im podwyższenie warsztatu pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III oraz wyposaży w gwarantowaną wiedzę merytoryczno-metodyczną, rzeczową i praktyczną.

W programie studiów:
Psychologia rozwojowa dziecka okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Pedagogika wczesnoszkolna, Metodyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu, Konstruowanie autorskich programów nauczania, Podstawy komunikacji, Modele pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I–III, Logopedia, Edukacja polonistyczna z metodyką, Edukacja matematyczna z metodyką, Edukacja środowiskowa z metodyką, Metodyka terapii pedagogicznej, Pedagogika dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Pedagogika zabawy z rytmiką, Edukacja muzyczna z metodyką, Edukacja plastyczna z metodyką, Edukacja techniczna z metodyką, Multimedia w edukacji przedszkolnej, Elementy informatyki, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej i dynamizującej rozwój w przedszkolu i klasach I–III, Pedeutologia, Edukacja fizyczna z metodyką, Literatura dla dzieci.

Zapisz się

Słuchacz nabywa umiejętności w zakresie:

 • organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
 • współdziałania ze środowiskiem lokalnym,
 • prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka,
 • wykorzystywania w procesie dydaktycznym multimediów, Internetu oraz profesjonalnego sprzętu do odtwarzania wizji i fonii,
 • zdobycia podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznj, socjologiczną, psychologiczną i dydaktycznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego,
 • opanowania praktycznych umiejętności komunikacji społecznej,
 • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
 • wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Zapisz się

 • w placówkach wychowania przedszkolnego,
 • w szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach I–III,
 • w świetlicach środowiskowych,
 • we wszelkiego typu placówkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opiekę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zapisz się

 1. Infrastruktura:
  • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej
  • 3 sale multimedialne
  • jedyne w kraju tak nowoczesne i funkcjonalne laboratorium do nauki języka i tłumaczeń ustnych
  • sala komputerowa
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,
 2. Organizacja – studia niestacjonarne:
  • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela). Taki system organizacji studiów umożliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji.
  • w semestrze jest 6 zjazdów,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk studenckich,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl)
  • Liczba godzin: 380
  • Liczba praktyk: 180
  • Rozpoczęcie zajęć: październik 2013

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które do dnia 30 września złożą w Dziale Rekrutacji komplet dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy - druk uczelni.
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.
 3. 2 fotografie.
 4. Kserokopia dowodu osobistego

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się