Zarządzanie w oświacie i edukacji

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie i edukacji adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

 

Czas:

2 semestry, 220 godzin

 

Warunki odpłatności:

1500 zł za semestr / 3000 zł za rok
1300 zł za semestr dla absolwentów WSL / 2600 zł za rok

Zapisz się

 

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w oświacie i edukacji mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowanie czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów podyplomowych zarządzania w oświacie i edukacji nadają kwalifikacje w zakresie  zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy organach nadzorujących działalność oświatową.

 

Studia są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów organizowanych weekendowo.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na zajmowanie stanowisk kierowniczych  we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

 

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej. Program studiów jest opracowany w oparciu o obowiązujące wymagania MEN, a jednocześnie uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w oświacie i edukacji. Jest to gwarancja, że przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, nasi absolwenci będą czuli się kompetentni i bardzo dobrze przygotowani zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

 

W toku studiów zajęcia obejmą:

 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Organizacja procesu pedagogicznego w podmiotach oświatowych
 • Etyka w oświacie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Systemy motywacyjne
 • Elementy marketingu (metody promocji szkoły) Metody oceny szkoły (analiza funkcjonowania)
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 • Prawo oświatowe
 • Nadzór pedagogiczny i organizacyjny
 • Wybrane problemy Współczesnej edukacji
 • Zarządzanie  w szkolnictwie wyższym
 • Granty, fundusze i stypendia w edukacji
 • Zarządzanie grupą (warsztaty) menadżerskie
 • Konflikty, mediacje, negocjacje
 • Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy
 • i udzielania pomocy przedlekarskiej w placówkach edukacyjnych
 • Projekt seminaryjno-badawczy