RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA - TRZYSEMESTRALNE STUDIA KWALIFIKACYJNE

CO TO JEST

 Studia są przeznaczone dla kandydatów z wyższym wykształceniem magisterskim bądź zawodowym i przygotowują słuchaczy do pracy na rzecz jednostek, środowisk i grup społecznych potrzebujących działań zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego czy resocjalizacyjnego a w szczególności: pracowników resocjalizacji (placówek wychowawczych, poprawczych i penitencjarnych), nauczycieli i pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych (rodzinnych lub dla dorosłych), pracowników ochrony porządku publicznego i innych służb interwencyjnych (policja, straż miejska itp.), pracowników ośrodków pomocy społecznej, organizacji społecznych i pozarządowych zajmujących się pomocą rodzinie, interwencjami w sytuacjach kryzysowych, uzależnieniami itp.

Program studiów zawiera wykłady i konwersatoria z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki i psychologii resocjalizacyjnej, metod i technik psychokorekcji, teoretycznych koncepcji zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, profilaktyki i terapii alkoholizmu, profilaktyki i terapii narkomanii, pedagogiki specjalnej, wybranych zagadnień psychiatrii, wybranych zagadnień kryminologii, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz seminarium dyplomowego (przygotowuje do napisania pracy dyplomowej). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, terapeuci i praktycy.

Szczegółowy program studium obejmuje m.in.:

Prawne podstawy resocjalizacji, Zarys historii resocjalizacji, Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Psychologia resocjalizacji: koncepcje nieprzystosowania oraz metody i techniki psychokorekcji; Podstawy pracy resocjalizacyjnej, Metodyka pracy resocjalizacyjnej, Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna, Elementy patologii społecznej – zagrożenia społeczne i cywilizacyjne, Współczesne systemy w resocjalizacji, Profilaktyka niedostosowania społecznego, Problematyka uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, Terapia pedagogiczna, Podstawy kryminologii; Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego, Komunikacja interpersonalna, Techniki relaksacyjne w pracy resocjalizacyjnej, Mediacje i negocjacje w resocjalizacji, Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych, Zachowania w sytuacjach kryzysowych, Problematyka wypalenia zawodowego, Metodyka pracy kuratora sądowego, Etyka zawodu pracownika resocjalizacyjnego.

Cel studiów: słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie: oceny i analizy zagrożeń współczesnego świata, uzależnień, wpływu i działania grup przestępczych, sekt na jednostkę i środowisko; zagrożeń zdrowotnych; zagrożeń internetowych i medialnych; profilaktyki społecznej; rozwoju pomocy społecznej; patologii i jej mechanizmów; środków i metod zapobiegających oraz zwalczających stany zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, systemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych i regionalnych; opanowania umiejętności analizowania informacji, danych, upowszechniania zagadnień związanych prewencją w środowisku lokalnym i poza nim; zdolności do twórczego rozwiązywania trudnych problemów, moralnego i etycznego postępowania oraz działania; zarządzania zespołami ludzkimi i placówkami resocjalizacyjnymi i pomocy społecznej; negocjacji wymagających oceny zagrożenia, znajomości mechanizmów kierujących psychiką ludzka w stanach stresu; zagadnień z kryminologii; pedagogiki penitencjarnej; organizowania pierwszej pomocy przedlekarskiej i współpracy odpowiednimi służbami medycznymi; panowania nad emocjami, sposobami radzenia sobie z agresją, tłumionymi emocjami, reagowania z rozwagą na konflikty, sytuacje kryzysowe; projektowania i ewaluacji programów probacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych; ogólnych zagadnień z pedagogiki, psychologii prawa i diagnostyki.

Absolwent tej specjalnosci uzyskuje uprawnienia do pracy w:

—     schroniskach dla nieletnich,

—     zakładach poprawczych,

—     zakładach wychowawczych,

—     w pogotowiach opiekuńczych,

—     w ośrodkach kuratorskich,

—     sądach (jako kurator sądowy i penitencjarny),

—     jednostkach prewencyjnych policji,

—     policyjnych izbach dziecka (wychowawca, pedagog),

—     w placówkach penitencjarnych (zakłady karne, areszty śledcze),

—     agencjach ochrony,

—     placówkach socjalizacyjnych (dom dziecka, szkoła, świetlica środowiskowa, młodzieżowy ośrodek socjoterapii),

—     poradniach specjalistycznych,

—     służbie zdrowia i sądownictwie.

Istnieje również możliwość zatrudnienia w:

—     rozwijającej się prężnie działalności resocjalizacyjnej w środowisku otwartym w ramach zadań pedagoga ulicy, pedagoga rodzinnego, kuratora sądowego, a także w:

—     instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (ośrodki diagnostyczne, poradnie uzależnień, instytucje administracji państwowej i pozarządowej, ośrodki interwencji kryzysowej),

—     szkołach (jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni).

1. Infrastruktura:

a. przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,

b. bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej

c. 3 sale multimedialne

d. jedyne w kraju tak nowoczesne i funkcjonalne laboratorium do nauki języka i tłumaczeń ustnych

e. sala komputerowa

f. dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,

2. Organizacja – studia niestacjonarne:

a. zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela). Taki system organizacji studiów umożliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji.

b. w semestrze jest 6 zjazdów,

c. kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),

d. praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk studenckich,

e. organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,

f. każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.anglistyka.wsl.edu.pl; www.germanistyka.wsl.edu.pl; www.pedagogika.wsl.edu.pl; www.czti.wsl.edu.pl)

 

Liczba godzin: 350
Liczba praktyk: 180: 


Rozpoczęcie zajęć: październik 2012

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które do dnia 15 września złożą w Dziale Rekrutacji komplet dokumentów:
   1. Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
   2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.
   3. 2 fotografie.
   4. Kserokopia dowodu osobistego

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń