Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - trzysemestralne studia kwalifikacyjne (385 godzin)

Studia podyplomowe adresowane do:

 • wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • nauczycieli języka angielskiego
 • absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I - III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku.

W programie studiów:

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, Emisja i higiena głosu, Teoria metodyki nauczania języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym, Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej dzieci, Modele pracy w nauczaniu zintegrowanym, Polityka językowa Rady Europy, Technologie informatyczne i multimedia w edukacji lingwistycznej dzieci.

Program studiów zgodny z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002

Dzięki wieloletniej praktycznej działalności w dziedzinie wczesnoszkolnej edukacji językowej oraz szeregowi przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, Wyższa Szkoła Lingwistyczna zdobyła pozycję lidera rynku edukacyjnego w zakresie wczesnoszkolnego nauczania języków obcych dzieci. Do najważniejszych projektów zaliczyć możemy:

 • Autorski system nauczania języka dzieci od szóstego roku życia realizowany w Lingwistycznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
 • Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do lat 10, którego uczelnia jest współtwórcą i którego pilotaż przeprowadza,
 • Cykliczną konferencję naukową "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym",
 • Periodyk naukowy Poliglota - Edukacja Językowa Dzieci,
 • Kierunek Pedagogika - specjalność Edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego,
 • Projekt badawczy "Język angielski w nauczaniu zintegrowanym", realizowany we współpracy z CODN, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie.


Zgodnie z rozporządzeniem MENiS kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I - III szkół podstawowych posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia jednego z powyższych kierunków studiów lub specjalności, a ponadto świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym (First Certificate in English (FCE), Cambridge University, ocena A, B lub (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (z wynikiem 173-213 punktów - dawne 500-550 punktów z testu, i która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Lingwistycznej (druk ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego).

Warunki przyjęcia:

Kandydat winien spełniać jeden z poniższych warunków:

 • posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie pedagogiki okresu wczesnoszkolnego + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka),
 • posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjat w zakresie filologii angielskiej,
 • posiadać dyplom ukończenia innego kierunku studiów poparty kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego (ukończony kurs metodyczno-pedagogiczny + wymagany przez MENiS certyfikat potwierdzający znajomość języka)


Kandydaci ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, nieposiadający certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002, mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

Organizacja studiów:

Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umożliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela.

Wymagane dokumenty:

   1. Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
   2. Dyplom ukończenia studiów wyższych
   3. Certyfikat językowy
   4. 2 fotografie
   5. Kserokopia dowodu osobistego

Cena za semestr: 1490 zł. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

Zapisz się