Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia skierowane są do absolwentów filologii angielskiej oraz innych kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia, znających język angielski na poziome co najmniej B2 według ESOKJ, którzy chcą uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych ( I i II etap edukacyjny).

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz w klasach I-III, udoskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy z małym dzieckiem, rozwinięcie umiejętności językowych oraz nabycie wiedzy z zakresu kultury danego obszaru językowego. Istotnym elementem studiów jest moduł związany z wykorzystaniem technologii informatycznych w edukacji językowej dzieci.

Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.