Język angielski w biznesie

Studia są przeznaczone dla absolwentów filologii angielskiej pragnących podnieść kompetencje w zakresie specjalistycznego języka obcego oraz zdobyć kwalifikacje nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

O wyjątkowości programu stanowi połączenie teorii z praktyką językową. Zagadnienia edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości przekazywane są w przeważającym stopniu w języku obcym dzięki czemu słuchacz oprócz wiedzy merytorycznej dotyczącej szeroko pojętego krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego uzyskuje jednocześnie kompetencje z zakresu specjalistycznego języka obcego. Zajęcia prowadzą nauczyciele języka biznesu oraz praktycy biegle władający językiem obcym.

Cele studiów:

  • zapoznanie słuchaczy z obcojęzycznym słownictwem oraz wiadomościami merytorycznymi z zakresu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości niezbędnymi do wykonywania pracy na własny rachunek lub w nowoczesnych jednostkach biznesu i administracji, w takich dziedzinach jak:

          o zarządzanie,
          o finanse,
          o marketing,
          o handel międzynarodowy,
          o transport i logistyka,
          o obsługa ruchu lotniczego,

  • zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania gospodarki i jej instytucji oraz zasadami racjonalnego gospodarowania i podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek
  • wyposażenie w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych w biznesie (e-learning, programy komputerowe wspomagające zarządzanie),
  • wykształcenie i rozwinięcie u słuchaczy postawy przedsiębiorczości i kreatywności.

Kwalifikacje:

Oprócz kompetencji w zakresie specjalistycznego języka obcego absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające do:

  • nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w szkołach średnich zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających,
  • prowadzenia zajęć z zakresu Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w szkołach gimnazjalnych.

Organizacja studiów:
Niestacjonarny (zaoczny) system organizacji studiów umożliwia łączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji. Zajęcia odbywają się 6 razy w semestrze w odstępach dwu, trzytygodniowych, w formie dwudniowych zjazdów sobota-niedziela.

Wymagane dokumenty:

   1. Kwestionariusz osobowy - druk uczelni
   2. Dyplom ukończenia studiów wyższych
   3. 2 fotografie
   4. Kserokopia dowodu osobistego

Cena za studia: 1490 zł.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia

Zapisz się