Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

Celem studiów jest nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Celem jest uświadomienie studentowi kierunku ewolucji, ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, a także uaktywnienie samodzielnego, krytycznego umyślenia o roli pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości.

Ponadto celem jest wyposażenie w wiedzę na temat teoretycznych podstaw ortodydaktyki oraz rozwijanie i pogłębienie umiejętności zastosowania teorii resocjalizacyjnych w kontakcie z jednostką nieprzystosowaną społecznie, uświadomienie wielorakich, negatywnych czynników warunkujących oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej oraz wskazanie na współczesne rozwiązania metodyczne w zakresie resocjalizacji penitencjarnej, przekazanie wiedzy dotyczącej aksjomatycznych i teoretycznych podstaw współczesnej teorii i praktyki socjoterapeutycznej, uświadomienie procesów grupowych, o które opiera się praca społeczności korekcyjnej. Ważnym celem jest kształtowanie i rozwijanie własnych, mocnych stron studenta służących skutecznym oddziaływaniom wychowawczym, a także nabycie umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z wychowankiem.

 • Umiejętności prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • Dysponowania podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej,
 • Umiejętności komunikacji społecznej,
 • Posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
 • Rozpoznawania i stosowania metod służących wzbogacaniu oraz doskonaleniu swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości społecznej. Absolwent to osoba kreatywna, wrażliwa na problemy społeczne, kompetentna, zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych, ciągle doskonaląca siebie i techniki swojej pracy, ale jednocześnie gruntownie wykształcona, to jest posiadająca szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i specjalistyczną. Bardzo ważnym elementem planu studiów jest praktyka zawodowa, w trakcie której następuje doskonalenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej, jak również nabywanie nowych umiejętności praktycznych.

Absolwent tej specjalności uzyskuje uprawnienia do pracy w:

 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach wychowawczych,
 • w pogotowiach opiekuńczych,
 • w ośrodkach kuratorskich,
 • sądach (jako kurator sądowy i penitencjarny),
 • jednostkach prewencyjnych policji,
 • policyjnych izbach dziecka (wychowawca, pedagog),
 • w placówkach penitencjarnych (zakłady karne, areszty śledcze),
 • agencjach ochrony,
 • placówkach socjalizacyjnych (dom dziecka, szkoła, świetlica środowiskowa, młodzieżowy ośrodek socjoterapii),
 • poradniach specjalistycznych,
 • służbie zdrowia i sądownictwie.

Istnieje również możliwość zatrudnienia w:

 • rozwijającej się prężnie działalności resocjalizacyjnej w środowisku otwartym w ramach zadań pedagoga ulicy, pedagoga rodzinnego, kuratora sądowego, a także w:
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (ośrodki diagnostyczne, poradnie uzależnień, instytucje administracji państwowej i pozarządowej, ośrodki interwencji kryzysowej),
 • szkołach (jako terapeuci-wychowawcy i pedagodzy szkolni).

 1. Infrastruktura:
  • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
  • 3 sale multimedialne,
  • sala komputerowa,
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.
 2. Organizacja – studia niestacjonarne:
  • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela),
  • w semestrze jest 6 zjazdów,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk zawodowych,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
  • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy.

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.