Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

Celem studiów jest nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Celem jest uświadomienie studentowi kierunku ewolucji, ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, a także uaktywnienie samodzielnego, krytycznego umyślenia o roli pedagoga we współczesnym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości.

Ponadto celem jest wyposażenie w wiedzę na temat teoretycznych podstaw ortodydaktyki oraz rozwijanie i pogłębienie umiejętności zastosowania teorii resocjalizacyjnych w kontakcie z jednostką nieprzystosowaną społecznie, uświadomienie wielorakich, negatywnych czynników warunkujących oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej oraz wskazanie na współczesne rozwiązania metodyczne w zakresie resocjalizacji penitencjarnej, przekazanie wiedzy dotyczącej aksjomatycznych i teoretycznych podstaw współczesnej teorii i praktyki socjoterapeutycznej, uświadomienie procesów grupowych, o które opiera się praca społeczności korekcyjnej. Ważnym celem jest kształtowanie i rozwijanie własnych, mocnych stron studenta służących skutecznym oddziaływaniom wychowawczym, a także nabycie umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z wychowankiem.

  • Umiejętności prowadzenia działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
  • Dysponowania podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej,
  • Umiejętności komunikacji społecznej,
  • Posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • Rozpoznawania i stosowania metod służących wzbogacaniu oraz doskonaleniu swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości społecznej. Absolwent to osoba kreatywna, wrażliwa na problemy społeczne, kompetentna, zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych, ciągle doskonaląca siebie i techniki swojej pracy, ale jednocześnie gruntownie wykształcona, to jest posiadająca szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i specjalistyczną. Bardzo ważnym elementem planu studiów jest praktyka zawodowa, w trakcie której następuje doskonalenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej, jak również nabywanie nowych umiejętności praktycznych.