PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PEDAGOGIKĄ RODZINY (II stopień)

 

CO TO JEST

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wyposażenie w wiedzę i orientację o instytucjach, w których ma zastosowanie teoria opieki. Zaznajomienie z metodami i technikami pracy opiekuńczo-wychowawczej. Doskonalenie umiejętności praktycznego diagnozowania potrzeb. Poznanie różnych sposobów zaspokajania potrzeb podopiecznych. Wyposażenie w umiejętności planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty specjalizacyjne: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Terapia pedagogiczna z elementami psychoterapii i socjoterapii; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Pedagogika rodziny; Poradnictwo rodzinne; Diagnoza psychopedagogiczna; Przemoc i agresja w relacjach społecznych.


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ


     Podejmować niezbędne działania opiekuńcze zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i ludźmi starszymi.

     Prowadzić rozmowy mające na celu przezwyciężanie określonych trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

     Organizować zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczych różnego typu.

     Rozpoznawać i diagnozować różnorodne potrzeby podopiecznych.

     Planować działania opiekuńczo-wychowawcze.

     Identyfikować czynniki patologizujące proces socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży.

     Korzystać z prawno-społecznych narzędzi przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży.

     Opracować całościowy plan pomocy dziecku z rodziny problemowej.

     Planować oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze na dziecko i rodzinę.

     Budować programy terapeutyczne.

     Ponadto zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą: procesów zachodzących w systemie rodzinnym, gdy w rodzinie występuje kryzys lub długotrwały problem, działalności wybranych instytucji i organizacji podejmujących zadania na rzecz dzieci, polityki na rzecz dzieci, praw dziecka, teoretycznych podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, metod i techniki pracy opiekuńczo-wychowawczej, specyfiki oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, jakimi obejmowane są dzieci osierocone w Polsce, polityki społecznej i pracy socjalnej oraz ich przeobrażeń na tle zmieniających się warunków społeczno-politycznych kraju.

 

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ

 

     Instytucje szkolne (pedagog).

     Placówki pomocy społecznej.

     Domy dziecka.

     Pogotowia opiekuńcze.

     Specjalistyczne poradnie pedagogiczne.

     Świetlice szkolne i środowiskowe.

     Ośrodki szkolno-wychowawcze.

     Internaty i bursy.

     Hospicja, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym.

     Ponadto: schroniska, domy opieki i hostele, domy samopomocy, instytucje oświatowe i animacji kulturalnej, jednostki związane z szeroko rozumianą profilaktyką społeczną, samorządy lokalne, administracja państwowa.

 

JAK BĘDZIE ZORGANIZOWANA TWOJA NAUKA

1. Infrastruktura:

     przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,

     bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,

     3 sale multimedialne,

     sala komputerowa,

     dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.

2. Organizacja – studia niestacjonarne:

     zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela),

     w semestrze jest 6 zjazdów,

     kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),

     praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk zawodowych,

     organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,

     każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.anglistyka.wsl.ed.pl; www.germanistyka.wsl.ed.pl; www.pedagogika.wsl.ed.pl; www.czti.wsl.ed.pl),

     zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy.