Asystent i opiekun rodziny – coaching rodzinny

Każdy człowiek ma problemy osobiste, rodzinne, społeczne, wynikające z integracji z innymi ludźmi. Jednak nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić 

Dysfunkcje rodzące się na tych płaszczyznach, dotykające bezpośrednio człowieka stały się już nieodłącznym elementem polskiej rzeczywistości. Liczba potrzebujących pomocy w funkcjonowaniu społecznym wzrasta. Jeżeli nie jest Ci to obojętne, chcesz nauczyć się jak łagodzić skutki rozmaitych sytuacji trudnych, w których coraz częściej znajduje się współczesny człowiek, współczesna rodzina. Swoją postawą chcesz wzbogacić ich życie, tak by poczuli radość i sens życia, uwierzyli we własne siły – nie możesz przejść obojętnie obok tej specjalności.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty specjalizacyjne: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; Terapia pedagogiczna z elementami psychoterapii i socjoterapii; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Pedagogika rodziny; Poradnictwo rodzinne; Diagnoza psychopedagogiczna; Przemoc i agresja w relacjach społecznych.

 • Podejmować niezbędne działania opiekuńcze zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i ludźmi starszymi;
 • Prowadzić rozmowy mające na celu przezwyciężanie określonych trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • Organizować zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczych różnego typu;
 • Rozpoznawać i diagnozować różnorodne potrzeby podopiecznych.
 • Planować działania opiekuńczo-wychowawcze;
 • Udzielać pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny;
 • Prowadzić poradnictwo i edukację dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • Udzielać pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Identyfikować czynniki patologizujące proces socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży;
 • Korzystać z prawno-społecznych narzędzi przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży;
 • Opracować całościowy plan pomocy dziecku z rodziny problemowej;
 • Planować oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze na dziecko i rodzinę;
 • Budować programy terapeutyczne;
 • Ponadto zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą: procesów zachodzących w systemie rodzinnym, gdy w rodzinie występuje kryzys lub długotrwały problem, działalności wybranych instytucji i organizacji podejmujących zadania na rzecz dzieci, polityki na rzecz dzieci, praw dziecka, teoretycznych podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, metod i techniki pracy opiekuńczo-wychowawczej, specyfiki oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, jakimi obejmowane są dzieci osierocone w Polsce, polityki społecznej i pracy socjalnej oraz ich przeobrażeń na tle zmieniających się warunków społeczno-politycznych kraju.

 • Placówki pomocy społecznej.
 • Domy dziecka.
 • Pogotowia opiekuńcze.
 • Specjalistyczne poradnie pedagogiczne.
 • Świetlice szkolne i środowiskowe.
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze.
 • Internaty i bursy.
 • Hospicja, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym.
 • Ponadto: schroniska, domy opieki i hostele, domy samopomocy, instytucje oświatowe i animacji kulturalnej, jednostki związane z szeroko rozumianą profilaktyką społeczną, samorządy lokalne, administracja państwowa.

 1. Infrastruktura:
  • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
  • 3 sale multimedialne,
  • sala komputerowa,
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.
 2. Organizacja – studia niestacjonarne:
  • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela),
  • w semestrze jest 6 zjazdów,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk zawodowych,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
  • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy.

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.