Pedagogika z Coachingiem (z opcją rozszerzonego lektoratu języka niemieckiego)

Pedagogika z Coachingiem (z opcją rozszerzonego lektoratu języka niemieckiego) – studia pierwszego stopnia

 

Charakterystyka Studiów

Student w trakcie studiów zdobywa interdyscyplinarną wiedzę w dwóch podstawowych obszarach. Z jednej strony, uzyskuje kompetencje pedagoga w szerokim zakresie rozumienia tego pojęcia (komunikacja społeczna, biznes, praca z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, o specjalnych potrzebach, osobami starszymi, jak również w sferze wdrażania efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). Student nabywa umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, planowania ścieżki kariery zawodowej oraz wiedzę na temat komunikacji i relacji interpersonalnych, zarządzania, kultury organizacyjnej, kultury bezpieczeństwa pracy.

Drugim filarem tego kierunku jest coaching, który jest jedną z najszybciej rozwijających się oraz najefektywniejszych metod wsparcia. Jednym z celów studiów jest ukazanie istoty coachingu, jako procesu umożliwiającego rozwój potencjału człowieka oraz nauczenie wykorzystywania podejścia, technik i narzędzi coachingowych w celu przeprowadzania podstawowej obserwacji typologii osobowości, stylów zachowania i stylów uczenia. Studenci nabędą umiejętności prowadzenia sesji coachingowej oraz wykorzystania w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu, takich jak projektowanie sesji, budowanie relacji, aktywne słuchanie, itp. W trakcie studiów nasi doświadczeni trenerzy przeprowadzą analizę predyspozycji zawodowych każdego zainteresowanego studenta, w celu rozwinięcia i wykorzystania indywidualnych zasobów w celu budowania kariery zawodowej.

 

Moduł Języka Niemieckiego na poziomie B2

Dodatkowym atutem studiów jest możliwość uzupełnienie programu o intensywny moduł lektoratu języka niemieckiego, zapewniającego uzyskanie w toku studiów znajomości języka na poziomie B2 (uczymy języka niemieckiego od podstaw). Dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej Uczelni oraz sieci instytucji partnerskich Uczelnia daje pewność znalezienia zatrudnienia w krajach obszaru niemieckojęzycznego po zakończeniu studiów w pracy bezpośrednio wykorzystującej nabyte w trakcie studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje.

 

 

Moduł Coachingowy ICF

 Dla osób zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowej akredytacji International Coaching Federation w miejsce dodatkowego lektoratu proponujemy rozszerzenie zajęć o indywidulane sesje coachingowe. Spełni to wymóg amerykańskiej certyfikacji i umożliwi uzyskanie międzynarodowej akredytacji coachingowej.  

 

Profil  absolwenta

Absolwent pedagogiki z coachingiem może uzyskać zatrudnienie w urzędach pracy, placówkach planowania kariery zawodowej, instytucjach szkoleniowych i firmach zajmujących się rekrutacją pracowników. Specjalność pozwoli podjąć zatrudnienie jako specjalista do spraw pracowniczych, do spraw rekrutacji pracowników, analityk pracy i rynku pracy. Absolwent może także podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także zakładach pracy jako doradca personalny oraz specjalista w działach kadr i szkolenia. Absolwent tej specjalności może ubiegać się o pracę w charakterze coacha.

Studenci zainteresowani wykorzystaniem nabytych umiejętności na międzynarodowych rynkach pracy mogą skorzystać ze wsparcia Uczelni w celu znalezienia pracy w firmach i instytucjach w krajach niemieckojęzycznych.


Cena 1990 zł za semestr. Czesne rozkładamy na nieoprocentowane raty.