Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa

Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami pracy polegającej na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów tej rodziny, pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej a także zasobów instytucjonalnych. Podniesienie świadomości pełnionych ról społecznych – rodzica/opiekuna/żony/męża oraz umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

Zaznajomienie z metodami i technikami pracy opiekuńczo-wychowawczej. Doskonalenie umiejętności praktycznego diagnozowania potrzeb. Poznanie różnych sposobów zaspokajania potrzeb podopiecznych. Wyposażenie w umiejętności planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych.

 • Podejmować niezbędne działania opiekuńcze zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i ludźmi starszymi;
 • Prowadzić rozmowy mające na celu przezwyciężanie określonych trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • Organizować zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczych różnego typu;
 • Rozpoznawać i diagnozować różnorodne potrzeby podopiecznych.
 • Planować działania opiekuńczo-wychowawcze;
 • Udzielać pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny;
 • Prowadzić poradnictwo i edukację dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • Udzielać pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Identyfikować czynniki patologizujące proces socjalizacji i wychowania dzieci i młodzieży;
 • Korzystać z prawno-społecznych narzędzi przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży;
 • Opracować całościowy plan pomocy dziecku z rodziny problemowej;
 • Planować oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze na dziecko i rodzinę;
 • Budować programy terapeutyczne;
 • Ponadto zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą: procesów zachodzących w systemie rodzinnym, gdy w rodzinie występuje kryzys lub długotrwały problem, działalności wybranych instytucji i organizacji podejmujących zadania na rzecz dzieci, polityki na rzecz dzieci, praw dziecka, teoretycznych podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, metod i techniki pracy opiekuńczo-wychowawczej, specyfiki oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, jakimi obejmowane są dzieci osierocone w Polsce, polityki społecznej i pracy socjalnej oraz ich przeobrażeń na tle zmieniających się warunków społeczno-politycznych kraju.

W placówkach, takich jak:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy rodzinie,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • placówki pomocy społecznej,
 • domy dziennego pobytu,
 • domy dziecka,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • pogotowie opiekuńcze
 • domy samopomocowe,
 • hospicja, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym
 • ośrodki adopcyjne,
 • schroniska,
 • poradnie odwykowe,
 • noclegownie,
 • placówki poradnictwa specjalistycznego (w tym rodzinnego),
 • placówki opiekuńcze,
 • placówki resocjalizacyjne,
 • praca z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi w rodzinie,
 • świetlice szkolne i środowiskowe.
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.
 • internaty i bursy.
 • ponadto: schroniska, domy opieki i hostele, domy samopomocy, instytucje oświatowe i animacji kulturalnej, jednostki związane z szeroko rozumianą profilaktyką społeczną, samorządy lokalne, administracja państwowa.

 1. Infrastruktura:
  • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
  • 3 sale multimedialne,
  • sala komputerowa,
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.
 2. Organizacja – studia niestacjonarne:
  • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela),
  • w semestrze jest 6 zjazdów,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk zawodowych,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
  • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy.

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.