Diagnoza i terapia pedagogiczna

"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym"

Phil Bosmans

Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzeń oraz odpowiednio podjęte działania w ramach funkcjonujących metod terapii są istotnym kluczem warunkującym przyszły sukces edukacyjny każdego dziecka. To, że istnieją tak duże różnice w przyswajaniu wiedzy wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną może świadczyć między innymi o tym, że doszło w pierwszej kolejności do zaniedbań w najbliższym otoczeniu dziecka, także zaniedbań środowiskowych. Stan ten może być wynikiem ogólnego opóźnienia dojrzałości emocjonalnej dziecka do podjęcia nauki, wad wzroku i słuchu, których nie wykryto w odpowiednim czasie, wad logopedycznych, dysleksji rozwojowej, a także, niestety, często jest to efekt błędów dydaktycznych popełnianych w kolejnych placówkach dydaktycznych.

Dlatego też każdą z tych przyczyn należy rozpoznawać i diagnozować indywidualnie. Wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesów dydaktycznego: dzieci, nauczycieli, rodziców jest doprowadzenie jak najszybciej do trafnego i rzetelnego zdiagnozowania oraz rozpoczęcie terapii. Im wcześniej wykryje się określony rodzaj dysfunkcji, tym sprawniej przebiegnie sam proces terapii.

Jeżeli te zagadnienia nie są Ci obojętne, a edukacja dzieci stanowi dla Ciebie wartość i często jest Ci do nich „po drodze”, wybierz naszą ofertę. Poczujesz się spełniony/a i szczęśliwy/a, kiedy będziesz pomagać innym.


Specjalność jest adresowana do studentów studiów I i II stopnia, którzy są absolwentami studiów licencjackich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego lub pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej itp. o specjalności nauczycielskiej. Moduł ten jest realizowany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli – MODUŁ IV – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu, który zakłada, że przygotowanie do zawodu nauczyciela na studiach może być poszerzone o przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu czy prowadzenia zajęć [Standardy kształcenia … z dnia 17 stycznia 2012 roku, s. 4]. Studia te dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej, nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczęszczającymi do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych, w których takie wsparcie jest udzielane.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w:

 • zróżnicowany repertuar metod aktywnych oraz świadomość, iż w pracy z dzieckiem ważne jest wspomaganie jego rozwoju, pomaganie mu w poznawaniu siebie i budowaniu obrazu świata.

W ramach kształcenia specjalistycznego absolwent uzyska kwalifikacje do:

 • prowadzenia pedagogicznej działalności diagnostycznej i terapeutycznej np. konstruowania arkuszy obserwacyjnych,
 • prowadzenia obserwacji skategoryzowanej i nieskategoryzowanej,
 • prowadzenia terapii zbiorowej i indywidualnej.

W ramach prowadzonej specjalności absolwent uzyska wiadomości i nabędzie umiejętności związane między innymi z:

 1. Rozumieniem, wykrywaniem i określaniem przyczyn i przejawów zaburzeń rozwoju;
 2. Podejmowaniem czynności diagnostycznych;
 3. Świadomym i celowym stosowaniem zabiegów terapeutycznych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III) oraz na wyższych poziomach kształcenia, gdzie specyficzne trudności w uczeniu się, nadal powodują niepowodzenia szkolne i są przyczyną powstania zaburzeń osobowości.
 4. Tworzeniem właściwego warsztatu terapeutycznego, adekwatnego do aktualnych braków rozwojowych uczniów.
 5. Podejmowaniem zabiegów profilaktycznych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci o nieharmonijnym, opóźnionym bądź zaburzonym rozwoju, w atmosferze bezwzględnego respektowania ich indywidualności.


Absolwenci studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

 • szkole i przedszkolu – jako nauczyciel terapeuta prowadzący indywidualną i zespołową pracę korekcyjno-kompensacyjną,
 • w placówkach oświatowych i opiekuńczych – jako specjalista w zakresie problemów dziecka w młodszym wieku szkolnym,
 • w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych, ogniskach wychowawczych, klubach środowiskowych itp.


1. Infrastruktura:

 • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
 • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
 • 3 sale multimedialne,
 • sala komputerowa,
 • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią.

2. Organizacja – studia niestacjonarne:

 • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota – niedziela),
 • w semestrze jest 6 zjazdów,
 • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty – główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
 • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk zawodowych,
 • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
 • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
 • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy.

 

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.