Pedagogika

Wybierając studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Lingwistycznej mają Państwo do wyboru kilkanaście zróżnicowanych specjalności dopasowanych do potrzeb rynku edukacyjnego. Studia można podjąć w formie stacjonarnej, niestacjonarnej bądź online. Zajęcia online odbywają się w większości przez Internet za pomocą platformy e-learning'owej, przy dwóch zjazdach w semestrze. 

PEDAGOGIKA

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent to osoba kreatywna, wrażliwa na problemy społeczne, kompetentna, zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych, ciągle doskonaląca siebie i techniki swojej pracy, ale jednocześnie gruntownie wykształcona, to jest posiadająca szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i specjalistyczną. Bardzo ważnym elementem planu studiów jest praktyka zawodowa, w trakcie której następuje doskonalenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej, jak również nabywanie nowych umiejętności praktycznych.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM II STOPIEŃ

Moduł wyrównawczy jest przeznaczony dla Studentów innych specjalności, którzy – w myśl Rozporządzenia MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY Z MODUŁU WYRÓWNACZEGO

1.       Pedagogika przedszkolna 

2.       Pedagogika wczesnoszkolna (I etap edukacyjny)

3.       Diagnostyka pedagogiczna

4.       Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

5.       Podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z metodyką

6.       Edukacja polonistyczna z metodyką

7.       Edukacja matematyczna z metodyką

8.       Edukacja środowiskowa z metodyką

9.       Edukacja muzyczna z metodyką

10.   Edukacja plastyczna z metodyką

11.   Edukacja zdrowotna i fizyczna z metodyką

12.   Edukacja techniczna z metodyką

13.   Gry i zabawy w edukacji elementarnej

14.   Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

15.   Terapia pedagogiczna

16.   Logopedia