Pedagogika

Wybierając studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Lingwistycznej mają Państwo do wyboru kilka zróżnicowanych specjalności dopasowanych do potrzeb rynku edukacyjnego. Studia można podjąć w formie stacjonarnej, niestacjonarnej bądź online. Zajęcia online odbywają się w większości przez Internet za pomocą platformy e-learning'owej, przy trzech zjazdach w semestrze. 

PEDAGOGIKA

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent to osoba kreatywna, wrażliwa na problemy społeczne, kompetentna, zdolna do podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych, ciągle doskonaląca siebie i techniki swojej pracy, ale jednocześnie gruntownie wykształcona, to jest posiadająca szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, społeczną i specjalistyczną. Bardzo ważnym elementem planu studiów jest praktyka zawodowa, w trakcie której następuje doskonalenie i weryfikacja wiedzy teoretycznej, jak również nabywanie nowych umiejętności praktycznych.

 

 


 • 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – STACJONARNE

  • Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień;
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa;

   3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

   • Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień;
   • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa;

   STUDIA DRUGIEGO STOPNIA – NIESTACJONARNE

   • Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna;
   • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika rodziny;

    

   Wymagane dokumenty: 

   a) formularz rekrutacyjny na studia (Zapisz się online),
   b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), 
   c) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
   d) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
   e) kserokopia dowodu osobistego,
   f) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich):
   - w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r. część A (odpis) i B (suplement) dyplomu 
   - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia.