KOMPETENCJE SPOŁECZNE

     Współczesny świat nieustannie się rozwija, a zmieniająca się sytuacja polityczna i ekonomiczna wyznacza nowe kierunki na uczelniach wyższych dla nowoczesnego studenta i pracownika.

    Projekt implementacji kompetencji miękkich do planów Wyższej Szkoły Lingwistycznej powstał z myślą o współczesnym, kreatywnym i planującym swoją przyszłość studencie. Dotyczą one cech psychofizycznych, koncentrują się na zachowaniu człowieka, jego postawach, sposobie życia oraz wyznaczaniu celów życiowych. Programem zostali objęci studenci wszystkich kierunków.

     Poprzez praktyczne rozwijanie umiejętności społecznych, student otrzyma narzędzia  pomocne w kreowaniu swojej kariery zawodowej, dodatkowo stanie się konkurencyjny w swoich działaniach na krajowych i światowych rynkach pracy. Udział w warsztatach umożliwia studentom poznanie wielu kluczowych umiejętności społecznych, takich jak: efektywna komunikacja, sztuka wystąpień publicznych, autoprezentacja, budowanie poprawnych relacji w grupie, zarządzanie stresem, rozwiązywanie konfliktów, motywacja, wywieranie wpływu społecznego, negocjacje, asertywność.

     Wizja wprowadzenia Modułu D w zakresie kompetencji społecznych, poparta jest szeroko rozumianą współpracą z pracodawcami różnych branż, interesariuszami zewnętrznymi będącymi przedstawicielami regionalnego otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy współtworzą z Uczelnią programy kształcenia. Wymagania w zakresie najbardziej pożądanych kompetencji współczesnego absolwenta, takie jak: adekwatne zarządzanie potencjałem wewnętrznym i praktyczne doświadczenia w obszarze sprawnego poruszania się na rynku pracy są podstawą do wykreowania sylwetki studenta - otwartego, niezależnego oraz w pełni przygotowanego do nowych wyzwań i nieuchronnych zmian.

     Odpowiedzią na potrzeby rynku jest realizacja Modułu D w zakresie praktycznym, którego założenia opierają się na:

  • wspieraniu nowoczesnych metod nauczania,
  • wzmocnieniu tych kompetencji i kwalifikacji, które są oczekiwane przez pracodawców w oparciu o najnowsze badania rynku pracy,
  • wspieraniu kształcenia modułowego,
  • położeniu większego nacisku na zajęcia warsztatowe i projektowe,
  • zacieśnieniu współpracy z pracodawcami,
  • wykorzystaniu nowych technologii,
  • wspieraniu interdyscyplinarności studiów.

      Realizacja Modułu D jest ściśle powiązania z profilem Wyższej Szkoły Lingwistycznej, biorąc pod uwagę aspekt kompetencji społecznych: behawioralny, społeczny i motywacyjny oraz w oparciu o przewidziane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

      Wszystkie zajęcia są prowadzone przez trenerów-praktyków.