Jednosemestralne studia uzupełniające dla absolwentów nauczycielskich kolegiów językowych SUZ

Jeśli jesteś słuchaczem lub absolwentem jednego z Nauczycielskich Kolegiów Języka Obcego w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego i chcesz uzyskać tytuł zawodowy - licencjat, to przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkową ofertę.

Nasze studia pozwolą Ci uzyskać dyplom Filologii angielskiej lub germańskieji: Nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego w trakcie jednego semestru (zimowego lub letniego)!

Uzyskany licencjat wyposaży Cię w pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych, oraz umożliwi kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich), które są również w naszej bogatej ofercie.

Na sześciu weekendowych  zjazdach  zaplanowaliśmy dla Ciebie zajęcia, które przede wszystkim mają na celu profesjonalne przygotowanie do egzaminu licencjackiego z zakresu metodyki nauczania języka obcego (Proseminarium dyplomowe oraz Dydaktyka nauczania języka angielskiego) oraz dalsze szlifowanie Twoich umiejętności językowych w ramach bloku PNJ na poziomie C1 (Kurs zintegrowany i Konwersacje z native speaker’em).

W programie znajdziesz również kursy związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych, które stanowią o wyjątkowości naszej oferty w skali kraju: WEB Project oraz Technologie informacyjne w glottodydaktyce. Na tych przedmiotach uzyskasz podstawową wiedzę i umiejętności praktycznego wykorzystania technologii informatycznych, multimediów, Internetu, w tym podstawy znajomość metodyki CALL (nauczania języków obcych wspomaganych komputerowo), przygotowania materiałów audio, video oraz ćwiczeń on- i off-line oraz umiejętność wykorzystania nowych narzędzi – blog, Wiki, podcast etc. – w realizacji nowych tendencji w glottodydaktyce (praca metodą projektów, współuczenie się, promowanie autonomii ucznia).

Te nowoczesne aspekty nauczania będziesz mógł przetestować od strony praktycznej jako student, ponieważ większość naszych kursów wspomagana jest kształceniem e-learningowym czyli nauką na odległość.

Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Uzupełnieniem programu studiów będą przedmioty, których nie uczyłeś się kolegium językowym będące jednak w standardach nauczania na studiach licencjackich (m. in. Wybrane zagadnienia z filozofii, Język łaciński).

Egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego/niemieckiego organizujemy w dogodnym terminie po zakończeniu studiów. Listę zagadnień otrzymasz na samym początku semestru, a ich gruntowny przegląd w trakcie  zajęć pomoże Ci odnieść sukces na egzaminie końcowym.

Wymagane dokumenty:

a) formularz rekrutacyjny na studia (druk wewnętrzny Uczelni)
b) 2 fotografie (37 mm x 52 mm),
c) kserokopia dowodu osobistego, 
d) odpis dyplomu ukończenia NKJO (oryginał lub odpis).