Nauczyciel języka angielskiego

Widzisz się w roli nauczyciela? Czujesz potrzebę oddziaływania na innych? Pragniesz zostać przewodnikiem młodych ludzi? Chcesz posiąść szeroką wiedzę i wysokie kompetencje językowe, by móc je przekazywać dalej? Jeśli tak – przeczytaj o wszystkim, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Naprawdę warto.

Specjalizacja nauczycielska - wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.

Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.

W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

Podróż tę rozpocząłeś już w momencie, w którym pomyślałeś: „Zostanę nauczycielem”. To oznacza potrzebę zdobycia wiedzy i chęć dzielenia się nią. Razem będziemy je rozwijać i wyposażymy Cię w umiejętności  pozwalające osiągać najwyższe cele.

 

 

Najpierw nauczysz się wszystkiego o motywacji. Zrozumiesz, jak istotną rolę odgrywa i poznasz sposoby jej budowania u swoich uczniów i u siebie. Dowiesz się, z czego składa się proces nauczania języka, byś mógł samodzielnie i skutecznie prezentować i ćwiczyć materiał językowy. Poznasz zasady tworzenia testów językowych, kryteria doboru podręcznika, reguły tworzenia scenariuszy lekcji. W efekcie skonstruowany przez Ciebie test, wybrany przez Ciebie podręcznik i ułożony plan lekcji będą najlepsze z możliwych. Uczeń przywiązuje ogromną wagę do oceny. Będziesz potrafił oceniać fachowo i rzetelnie.

W kolejnym etapie naszej edukacyjnej podróży zdobędziesz wiedzę o  konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metodach nauczania. Będziesz potrafił ocenić ich przydatność i zastosować w procesie kształcenia językowego swoich uczniów, to co uznasz za najważniejsze. Poznasz cechy indywidualne uczących się oraz czynniki kształtujące osobowość - te które  determinują proces uczenia się języka. Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych w dydaktyce języka obcego, jak również różnice w podejściu do ucznia jako przedstawiciela danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, uczeń dorosły).  Docenisz rolę autonomii ucznia oraz potrzebę autonomizacji procesu uczenia się. Poznasz metody radzenia sobie z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (trudnym / wybitnym), zyskasz umiejętność radzenia sobie z uczniem dysfunkcyjnym (z dysleksją, dysortografią, dysgrafią), nauczysz się rozwijać własną kreatywność. Zwrócimy Ci uwagę na źródło i znaczenie różnic kulturowych i środowiskowych, abyś mógł tę wiedzę skutecznie wykorzystać w praktyce, dla dobra swoich wychowanków. Zrozumiesz, jak ważne są potrzeby ucznia (akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji i samorozwoju) i nauczysz się sposobów ich zaspokajania.

Poznasz  rolę twórczego nauczyciela w kontekście klasy szkolnej. Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy z wykorzystaniem tradycyjnych i nowatorskich środków dydaktycznych, w tym tych własnego autorstwa. Będzie potrafił skutecznie  wykorzystać technologie informacyjne w nauczaniu języka. Poznasz  system egzaminacyjny, obowiązujący w Polsce na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela, jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły. Przygotowany zostaniesz do pełnienia funkcji wychowawcy.

Wszystkie umiejętności pomożemy Ci udoskonalić  podczas praktyk w naszych szkołach. Na zakończenie podróży „będziesz przygotowany do wymogów jutra, które zaczyna się dzisiaj”, będziesz potrafił samodzielnie tworzyć siebie i rozwijać swój warsztat, uczyć się od swoich uczniów. Będziesz wiedział, że wiedza, umiejętności i kompetencje, które zdobyłeś są bardzo ważne, ale tak naprawdę ważni są ludzie. Dostaniesz również zadanie domowe: Zostać takim nauczycielem, jakiego zawsze chciałeś mieć.

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Studia pierwszego stopnia tej specjalizacji kończą się egzaminem dyplomowym i obroną projektu seminaryjno-badawczego po 3 roku studiów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej.

Specjalizacja – nauczyciel języka angielskiego - oferuje bardzo szeroki program merytorycznego przygotowania do zawodu oraz nieodpłatne praktyki pedagogiczne. Program oparty jest na systemie indywidualnej opieki mentorskiej nad praktykantem.

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

390  godz.    przedmiotów specjalizacji (dydaktyka nauczania języka angielskiego, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do pedagogiki, emisja głosu, technologie informacyjne w glottodydaktyce)

660  godz. praktycznej nauki języka angielskiego (konwersacja, praca z  podręcznikiem, rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, fonetyka, WEB Project…)

540 godz. praktycznej nauki wybranego języka obcego (np. niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski)

606 godz.  przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka, historia literatury anglojęzycznej, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, kultura i historia krajów angielskiego obszaru językowego, teoria uczenia się i nauczania, wybrane zagadnienia z filozofii, wprowadzenie do socjologii, ochrona własności intelektualnej, język łaciński)

 

Po 4 semestrze studiów rozpoczniesz praktyki pedagogiczne w wymiarze łącznym 150 godzin. (praktyka pedagogiczno-psychologiczna ogólna- I i II etap edukacyjny – 30 godz. oraz praktyka pedagogiczna - język angielski- I i II etap edukacyjny – 120 godzin)

Praktyki mają na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela i odbywają się w wyznaczonych przez uczelnię szkołach podstawowych.

 

 

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunków, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

 

 

1.      Kompetencje lingwistyczne:

a.      zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji)

b.      umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c.       umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d.      umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e.      uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f.        podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2.      Kompetencje specjalizacyjne-nauczycielskie:

a.      Nauczysz się wszystkiego o motywowaniu siebie i innych

b.      Dowiesz się, z czego składa się proces przyswajania języka

c.       Zdobędziesz wiedzę o procesie nauczania języka obcego w szkole podstawowej

d.      Poznasz konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i techniki nauczania języka obcego

e.      Poznasz indywidualne uwarunkowania uczących się  oraz czynniki kształtujące osobowość

f.        Nauczysz się form nowoczesnej zindywidualizowanej dydaktyki (tutoring i mentoring)

g.      Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych oraz kulturowych w dydaktyce języka obcego

h.      Poznasz rolę twórczego nauczyciela w kontekście pracy klasy szkolnej

i.        Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy

j.        Będziesz potrafił skutecznie wykorzystać technologie informacyjne i nowatorskie środki dydaktyczne w nauczaniu języka obcego

k.       Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły

l.        Zostaniesz przygotowany do pełnienia roli wychowawcy

m.    Poznasz metody i techniki pracy z uczniem trudnym,

3.      Kompetencje społeczne:

a.      umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,

b.      umiejętność kształcenia w systemie lifelong learning,

c.       umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

d.      umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

e.      znajomość swoich silnych i słabych stron,

f.        silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności,

g.      umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

h.      umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

i.        umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

j.        gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

k.       umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

l.        umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

m.    znajomość metod skutecznego przekonywania,

n.      umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

o.      umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

p.      inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

q.      umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

r.       umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.


 1. Szkoły podstawowe,
 2. Szkoły językowe,
 3. Przedszkola,
 4. Placówki szkoleniowe różnego typu,
 5. Możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego,
 6. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe),
 7. Firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe,
 8. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 9. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej),
 10. Instytucje usług edukacyjnych,
 11. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych,
 12. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe,
 13. Instytucje badawcze,
 14. Fundacje i organizacje non-profit,
 15. Agencje rządowe i pozarządowe,
 16. Jednostki samorządowe,
 17. Wydawnictwa,
 18. Linie lotnicze,
 19. Hotele,
 20. Instytucje kulturalne - muzea, galerie,
 21. Agencje turystyczne - biura podróży.

 • Infrastruktura:
  • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  • bezpośrednie sąsiedztwa monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
  • jedyne w kraju tak nowoczesne i funkcjonalne laboratorium do nauki języka i tłumaczeń ustnych,
  • 3 sale multimedialne,
  • sala komputerowa,
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,
 • Organizacja - studia stacjonarne:
  • zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk pedagogicznych,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
  • 3 razy w semestrze odbywają się sesje studiów indywidualnych - e-learningowych. Ich celem jest przyswojenie materiałów z kursów online i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć tradycyjnych. W tym czasie odbywa się m.in. realizacja projektów zespołowych,
  • zajęcia z języków obcych:
   1. język - 6 godzin tygodniowo
   2. język - 4 godziny tygodniowo
  • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers.
 • Organizacja - studia niestacjonarne:
  • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela),
  • w semestrze jest 6 zjazdów,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  •  praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk pedagogicznych,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
  • zajęcia z języków obcych prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers.

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.