Lubisz i znajdujesz przyjemność w uczeniu się języka angielskiego, ale jednocześnie rozważasz różne możliwości wyboru ścieżki Twojej przyszłej kariery, w których mógłbyś wykorzystywać tę lingwistyczną fascynację? Może myślisz o satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy w międzynarodowej korporacji, instytucjach Unii Europejskiej lub niewielkiej firmie rodzinnej mającej zagraniczne kontakty?  A może interesuje Cię bardziej niezależna kariera i chciałbyś pracować  „na swoim” otwierając własny biznes?

Jeśli odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań brzmi TAK, to z całą pewnością odnajdziesz się w specjalizacji Język angielski w biznesie!

Jesteśmy przekonani, że studia muszą przede wszystkim uwzględniać Twoje aspiracje i Twoje potrzeby, ale pamiętamy również o wciąż zmieniających się wymaganiach współczesnego rynku pracy.

W związku z tym, nasza oferta w zakresie specjalizacji Język angielski w biznesie jest maksymalnie zbliżona do oczekiwań przedsiębiorców i wymogów współczesnego biznesu, a wiedza i umiejętności, w które Cię wyposażymy pozwolą Ci elastycznie poruszać się nie tylko na rynkach lokalnych, lecz także europejskich. Staniesz się osobą kreatywną, mobilną, gotową do podejmowania różnych wyzwań, zorientowaną na sukces i skuteczną realizację wyznaczonych przez siebie celów.

Naszą siłą w realizacji tych zamierzeń jest kameralna atmosfera kształcenia sprzyjająca realizacji projektów oraz indywidualny kontakt z wykładowcami, z których część to praktycy rekrutujący się ze świata biznesu.

Już na pierwszym roku studiów – w ramach przedmiotów o treściach ogólnych i kierunkowych – doszlifujemy Twoje umiejętności i kompetencje językowe, pogłębimy wiedzę związaną z danym językiem, poszerzając horyzonty i otwierając na świat.

Natomiast od drugiego roku – dzięki modułowi specjalizacyjnemu - postawisz pierwsze kroki w świecie biznesu. Równolegle do ogólnych zajęć językowych wprowadzamy blok  Języka Angielskiego Biznesu, gdzie zapoznamy Cię ze specjalistycznym słownictwem wprowadzając jednocześnie podstawy wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości (gospodarka rynkowa, międzynarodowa integracja gospodarcza, współczesny rynek pracy; organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa; zarządzanie i marketing; finanse firmy, zasoby ludzkie, itd.). Będziesz pracował w oparciu o autentyczne i aktualne materiały zaczerpnięte bezpośrednio ze świata biznesu i miał okazję wykonywać symulowane zadania, które wykonuje współczesny menedżer.

Poznasz przykłady szeroko pojętej korespondencji biznesowej, za pomocą której będziesz w stanie efektywnie komunikować się w tym środowisku. Wiedzę z tego zakresu będziesz mógł również potwierdzić międzynarodowym egzaminem zewnętrznym Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) rozpoznawalnym przez pracodawców na całym świecie.

Na pozostałych zajęciach tego modułu dowiesz się, czym uwarunkowana jest działalność gospodarcza prowadzona zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i na obszarze naszego kraju. Wskażemy Ci, jak założyć własną firmę, napisać biznesplan, pozyskać fundusze Unii Europejskiej i wykorzystać Internet w biznesie.

Podczas wszystkich zajęć dołożymy wszelkich starań, by wyposażyć Cię również w kompetencje, które zapewnią Ci skuteczne i efektywne funkcjonowanie w środowisku biznesu, takich jak np.: kreatywność i elastyczność myślenia, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, adaptacja do różnych warunków pracy, samodzielność i praca w grupie; komunikatywność, otwartość, umiejętność negocjacji.

Dzięki działającemu w naszej uczelni Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości  otrzymasz możliwość założenia – na bardzo preferencyjnych warunkach – własnej firmy i natychmiastowego wcielenia w życie nabywanej wiedzy i umiejętności. Właściwe doświadczenie zdobędziesz również w trakcie praktyk zawodowych w różnego rodzaju firmach.

Czasami wyzwania z pozoru trudne okazują się w rzeczywistości łatwe i proste. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz  i mieć odwagę, by podjąć wyzwanie...

Jesteśmy przekonani, że dzięki zdobytej z nami rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom będziesz w pełni gotowy na ten krok...

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Studia pierwszego stopnia tej specjalizacji kończą się egzaminem dyplomowym i obroną projektu seminaryjno-badawczego po 3 roku studiów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat.

 

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

330 godz. przedmiotów specjalizacji (Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem – praca z tekstem, Rynek pracy – praca z tekstem, Business English – korespondencja handlowa – przygotowanie do egzaminu LCCI, Business English – kurs podręcznikowy, System prawny i ekonomiczny Unii Europejskiej, Prawne podstawy działalności gospodarczej, Kreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, Projekt seminaryjno-badawczy)

660 godz. praktycznej nauki języka angielskiego (konwersacja, praca z  podręcznikiem, rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna, pisanie, fonetyka, WEB Project…)

540 godz. praktycznej nauki wybranego języka obcego (np. niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski)

601 godz. przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka, historia literatury anglojęzycznej, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, kultura i historia krajów angielskiego obszaru językowego, teoria uczenia się i nauczania, wybrane zagadnienia z filozofii, wprowadzenie do socjologii, ochrona własności intelektualnej, język łaciński)

 

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunków, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

1. Kompetencje lingwistyczne:

a. zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji)

b. umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c. umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d. umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e. uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f. podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2. Kompetencje specjalizacyjne- Język angielski w biznesie:

a. Poznasz specjalistyczne słownictwo języka biznesu z zakresu najważniejszych aspektów gospodarki (gospodarka rynkowa, międzynarodowa integracja gospodarcza, struktura, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zarządzanie i marketing, reklama, finanse, bankowość, zasoby ludzkie…)
b. Uzyskasz wiedzę na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa i dowiesz się, na czym polega jego zarządzanie
c. Zdobędziesz wiedzę o współczesnym rynku pracy i wymaganiach Twojego przyszłego pracodawcy
d. Nauczysz się wszystkich form korespondencji handlowej (m. in. listy, emaile, faksy, notatki służbowe, raporty, analizy…), które umożliwią Ci efektywną komunikację w miejscu pracy
e. Poznasz indywidualne uwarunkowania systemu prawnego i ekonomicznego Unii Europejskiej, w którym funkcjonuje większa część naszej gospodarki
f. Dowiesz się, jak założyć własną działalność gospodarczą, napisać dobry biznesplan i pozyskiwać fundusze na prowadzenie firmy.
g. Zrozumiesz rolę różnic kulturowych na międzynarodowym rynku pracy i poznasz sposoby unikania konfliktów i nieporozumień, które mogą pojawiać się na tym tle
h. Poznasz rolę charyzmatycznego lidera potrafiącego zmotywować zespół do skutecznej pracy nad projektem
i. Nauczysz się podejmować skuteczne decyzje i efektywnie zarządzać czasem analizując autentyczne przypadki ze świata biznesu
j. Będziesz potrafił efektywnie wykorzystać technologie informacyjne i możliwości Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej
k. Wykształcisz w sobie zachowania przedsiębiorcze niezbędne na współczesnym, niezwykle konkurencyjnym rynku pracy

3.  Kompetencje społeczne:

a. umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,

b. umiejętność kształcenia w systemie lifelong learning,

c. umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

d. umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

e. znajomość swoich silnych i słabych stron,

f. silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności,

g. umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

h. umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

i. umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

j. gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

k. umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

l. umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

m. znajomość metod skutecznego przekonywania,

n. umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

o. umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

p. inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

q. umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

r. umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.


 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Firmy międzynarodowe – korporacje
 3. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 4. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe)
 5. Firmy reklamowe i public relations
 6. Agencje konsultingowe
 7. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 8. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej)
 9. Instytucje usług edukacyjnych
 10. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych
 11. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe
 12. Instytucje badawcze
 13. Fundacje i organizacje non-profit
 14. Agencje rządowe i pozarządowe
 15. Jednostki samorządowe
 16. Wydawnictwa
 17. Linie lotnicze
 18. Banki
 19. Hotele
 20. Instytucje kulturalne - muzea, galerie
 21. Agencje turystyczne - biura podróży

 1. Infrastruktura:
  • przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  • bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej,
  • jedyne w kraju tak nowoczesne i funkcjonalne laboratorium do nauki języka i tłumaczeń ustnych,
  • 3 sale multimedialne,
  • sala komputerowa
  • dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,
 2. Organizacja - studia stacjonarne:
  • zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
  • 3 razy w semestrze odbywają się sesje studiów indywidualnych - e-learningowych. Ich celem jest przyswojenie materiałów z kursów online i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć tradycyjnych. W tym czasie odbywa się m.in. realizacja projektów zespołowych,
  • zajęcia z języków obcych:
   1. 1. język - 6 godzin tygodniowo
   2. 2. język - 4 godziny tygodniowo
  • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers
 3. Organizacja - studia niestacjonarne:
  • zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela),
  • w semestrze jest 6 zjazdów,
  • kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu),
  • praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk studenckich,
  • organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  • każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl),
  • zajęcia z języków obcych prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers.