Nauczyciel języka angielskiego

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

Konfucjusz

Ukończyłeś właśnie studia licencjackie i zadajesz sobie pytanie: WHAT NOW?

Widzisz się w roli nauczyciela? Czujesz potrzebę oddziaływania na innych? Pragniesz zostać przewodnikiem młodych ludzi? Chcesz posiąść szeroką wiedzę i wysokie kompetencje językowe,  by móc je przekazywać dalej?

Jeśli tak – przeczytaj o wszystkim, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Naprawdę warto.

Specjalizacja nauczycielska jest uniwersalnym wyborem. Wymarzona dla wszystkich tych, którzy lubią obcować z młodymi duchem ludźmi, dostrzegają w tym zawodzie wyzwanie i posiadają poczucie misji.

Tu pod opieką wykwalifikowanej kadry znacznie poszerzysz swoje horyzonty, pogłębisz swą wiedzę o języku, kulturze obszaru, nabędziesz nowe, cenne umiejętności i zyskasz pewność posługiwania się zdobytą wiedzą  w pracy dydaktycznej, wychowawczej jak również w innych dziedzinach sfery prywatnej i zawodowej, gdzie językowa biegłość, wysokie umiejętności interpersonalne, autonomia i kreatywność znajdują zastosowanie.

Utwierdzimy Cię w posiadanych przez Ciebie predyspozycjach zawodowych, zadbamy
o systematyczny rozwój języka obcego, wskażemy kierunki rozwoju osobistego i pomożemy stać się prawdziwym nauczycielem – prawdziwym mistrzem.

W zakresie tej specjalizacji nasi doświadczeni dydaktycy akademiccy zabiorą Cię w fascynującą podróż po tajnikach zawodu nauczyciela języka obcego. Dzięki nowatorskiemu programowi studiów i atrakcyjnej formie praktyk, które dla Ciebie zaplanowali, podróż ta będzie jednocześnie niezapomnianym doświadczeniem i najważniejszą lekcją na drodze do profesjonalnego nauczyciela.

Podróż tę rozpocząłeś już w momencie, w którym pomyślałeś: „Zostanę nauczycielem”. To oznacza potrzebę zdobycia wiedzy i chęć dzielenia się nią. Razem będziemy je rozwijać i wyposażymy Cię w umiejętności  pozwalające osiągać najwyższe cele.

Najpierw nauczysz się wszystkiego o motywacji. Zrozumiesz, jak istotną rolę odgrywa i poznasz sposoby jej budowania u swoich uczniów i u siebie. Dowiesz się z czego składa się proces nauczania języka, byś mógł samodzielnie i skutecznie prezentować i ćwiczyć materiał językowy. Poznasz zasady tworzenia testów językowych, kryteria doboru podręcznika, reguły tworzenia scenariuszy lekcji. W efekcie skonstruowany przez Ciebie test, wybrany przez Ciebie podręcznik i ułożony plan lekcji będą najlepsze z możliwych. Uczeń przywiązuje ogromną wagę do oceny. Będziesz potrafił oceniać fachowo i rzetelnie.

W kolejnym etapie naszej edukacyjnej podróży zdobędziesz wiedzę o  konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metodach nauczania. Będziesz potrafił ocenić ich przydatność i zastosować w procesie kształcenia językowego swoich uczniów, to co uznasz za najważniejsze. Poznasz cechy indywidualne uczących się oraz czynniki kształtujące osobowość - te które  determinują proces uczenia się języka. Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych w dydaktyce języka obcego, jak również różnice w podejściu do ucznia jako przedstawiciela danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, uczeń dorosły).  Docenisz rolę autonomii ucznia oraz potrzebę autonomizacji procesu uczenia się. Poznasz metody radzenia sobie z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (trudnym/wybitnym), zyskasz umiejętność radzenia sobie z uczniem dysfunkcyjnym (z dysleksją, dysortografią, dysgrafią), nauczysz się rozwijać własną kreatywność. Zwrócimy Ci uwagę na źródło i znaczenie różnic kulturowych i środowiskowych, abyś mógł tę wiedzę skutecznie wykorzystać w praktyce, dla dobra swoich wychowanków. Zrozumiesz, jak ważne są potrzeby ucznia (akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji i samorozwoju) i nauczysz się sposobów ich zaspokajania.

Poznasz  rolę twórczego nauczyciela w kontekście klasy szkolnej. Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy z wykorzystaniem tradycyjnych i nowatorskich środków dydaktycznych, w tym tych własnego autorstwa. Będzie potrafił skutecznie  wykorzystać technologie informacyjne w nauczaniu języka. Poznasz  system egzaminacyjny, obowiązujący w Polsce na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela, jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły. Przygotowany zostaniesz do pełnienia funkcji wychowawcy.

Wszystkie umiejętności pomożemy Ci udoskonalić  podczas praktyk w naszych szkołach. Na zakończenie podróży „będziesz przygotowany do wymogów jutra, które zaczyna się dzisiaj”, będziesz potrafił samodzielnie tworzyć siebie i rozwijać swój warsztat, uczyć się od swoich uczniów. Będziesz wiedział, że wiedza, umiejętności i kompetencje, które zdobyłeś są bardzo ważne, ale tak naprawdę ważni są ludzie. Dostaniesz również zadanie domowe: zostać takim nauczycielem, jakiego zawsze chciałeś mieć.

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Studia drugiego stopnia specjalizacji nauczycielskiej kończą się obroną pracy magisterskiej połączoną  z egzaminem dyplomowym po 5 roku studiów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister  oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach placówek oświatowych.

Specjalizacja – nauczyciel języka angielskiego - oferuje bardzo szeroki program merytorycznego przygotowania do zawodu oraz nieodpłatne praktyki pedagogiczne realizowane  w latach 2011 – 2014 w ramach unijnego projektu praktyk „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” w szkołach partnerskich regionu częstochowskiego. Program oparty jest na systemie indywidualnej opieki mentorskiej nad praktykantem.

Studia drugiego stopnia to kontynuacja Twej podróży, która prowadzi Cię do uzyskania tytułu magistra filologii angielskiej. Tutaj obok dalszego doskonalenia umiejętności językowych skupiać się będziesz na napisaniu i obronie pracy magisterskiej pracując począwszy od 4 roku  pod opieką doświadczonych promotorów. Uczestnicząc w seminarium z metodyki sam dokonasz wyboru zakresu badawczego swojej  pracy. Promotor będzie Cię wspierał w wyborze literatury, budowaniu planu pracy, pogłębianiu wiedzy, wyborze metody badań.

Jeśli zechcesz , możesz odbyć praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Autorzy najlepszych prac magisterskich mają możliwość opublikowania ich skróconej wersji w roczniku studenckim.

Uzyskany przez Ciebie tytuł zawodowy magister filologii angielskiej uprawnia do pracy we wszystkich placówkach oświatowych. Możesz prowadzić własną działalność edukacyjną, podjąć pracę w przedsiębiorstwie prowadzącym współpracę międzynarodową, wykonywać tłumaczenia zwykłe ustne i pisemne.

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

300  godz.  przedmiotów specjalizacji (nowoczesne tendencje w glottodydaktyce, psychologia- III i IV etap edukacyjny (gimn./LO), pedagogika - III i IV etap edukacyjny (gimn./LO) technologie informatyczne w glottodydaktyce), seminarium magisterskie,

240 godz. praktycznej nauki języka (konwersacja, rozumienie tekstu)

300 godz.  przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (językoznawstwo stosowane, wybrane zagadnienia z historii/teorii literatury anglojęzycznej, antropologia kulturowa, wykłady monograficzne, seminarium magisterskie… )

150 godz. kierunkowych praktyk pedagogicznych:

 

praktyka pedagogiczno-psychologiczna ogólna<s> </s> III i IV etap edukacyjny – 30 godz. oraz praktyka pedagogiczna – język niemiecki - III i IV etap edukacyjny – 120 godzin.

Praktyki mają na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela i odbywają się w wyznaczonych przez uczelnię szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach, liceach, technikach …).

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunkach, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

1.      Kompetencje lingwistyczne:

a.      zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji)

b.      umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c.       umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d.      umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e.      uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f.        podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2.      Kompetencje specjalizacyjne-nauczycielskie:

a.      Nauczysz się wszystkiego o motywowaniu siebie i innych

b.      Dowiesz się, z czego składa się proces przyswajania języka

c.       Zdobędziesz wiedzę o procesie nauczania języka obcego w szkole

d.      Poznasz konwencjonalne i niekonwencjonalne metody i techniki nauczania języka obcego

e.      Poznasz indywidualne uwarunkowania uczących się  oraz czynniki kształtujące osobowość

f.        Nauczysz się form nowoczesnej zindywidualizowanej dydaktyki (tutoring i mentoring)

g.      Zrozumiesz rolę różnic indywidualnych oraz kulturowych w dydaktyce języka obcego

h.      Poznasz rolę twórczego nauczyciela w kontekście pracy klasy szkolnej

i.        Nauczysz się efektywnie zarządzać czasem, tworzyć autorskie programy

j.        Będziesz potrafił skutecznie wykorzystać technologie informacyjne i nowatorskie środki dydaktyczne w nauczaniu języka obcego

k.       Uzyskasz również gruntowną wiedzę na temat praw i obowiązków ucznia i nauczyciela jak również zasad formalnych funkcjonowania szkoły

l.        Zostaniesz przygotowany do pełnienia roli wychowawcy

m.    Poznasz metody i techniki pracy z uczniem trudnym,

3.      Kompetencje społeczne:

a.      umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,

b.      umiejętność kształcenia w systemie lifelong learning,

c.       umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

d.      umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

e.      znajomość swoich silnych i słabych stron,

f.        silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości i umiejętności,

g.      umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

h.   umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

i.        umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

j.        gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

k.       umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

l.        umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

m.    znajomość metod skutecznego przekonywania,

n.      umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

o.      umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

p.      inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

q.      umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

r.       umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.

 1. Szkoły wyższe,
 2. Szkoły ponadgimnazjalne,
 3. Szkoły podstawowe i gimnazjalne,
 4. Szkoły językowe,
 5. Przedszkola,
 6. Placówki szkoleniowe różnego typu,
 7. Możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego,
 8. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe)
 9. Firmy i przedsiębiorstwa międzynarodowe
 10. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 11. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej)
 12. Instytucje usług edukacyjnych
 13. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych
 14. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe
 15. Instytucje badawcze
 16. Fundacje i organizacje non-profit
 17. Agencje rządowe i pozarządowe
 18. Jednostki samorządowe
 19. Wydawnictwa
 20. Linie lotnicze
 21. Hotele
 22. Instytucje kulturalne - muzea, galerie
 23. Agencje turystyczne - biura podróży

 1. Infrastruktura:
  a. przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  b. bezpośrednie sąsiedztwa monumentalnej Katedry i galerii handlowej
  c. jedyne w kraju tak nowoczesne i funkcjonalne laboratorium do nauki języka i tłumaczeń ustnych,
  d. 3 sale multimedialne
  e. sala komputerowa
  f. dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,
 2. Organizacja - studia stacjonarne:
  a. zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
  b. kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu).
  c. praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk pedagogicznych,
  d. organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  e. każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl)
  f. 3 razy w semestrze odbywają się sesje studiów indywidualnych - e-learningowych. Ich celem jest przyswojenie materiałów z kursów online i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć tradycyjnych. W tym czasie odbywa się m.in. realizacja projektów zespołowych.
  g. zajęcia z języków obcych:
  1. język - 6 godzin tygodniowo
  2. język - 4 godziny tygodniowo
  h. zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers
 3. Organizacja - studia niestacjonarne:
  a. zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela),
  b. w semestrze jest 6 zjazdów,
  c. kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu).
  d. praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk pedagogicznych,
  e. organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  f. każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl)
  g. zajęcia z języków obcych prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.