Język angielski w biznesie - podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości

Ukończyłeś właśnie studia licencjackie i zastanawiasz się w jakim zakresie pogłębiać dalej swoją wiedzę
i rozwijać umiejętności językowe?

Lubisz i znajdujesz przyjemność w uczeniu się języka angielskiego, ale jednocześnie rozważasz różne możliwości wyboru ścieżki Twojej przyszłej kariery, w których mógłbyś wykorzystywać tę lingwistyczną fascynację? Może myślisz o satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy w międzynarodowej korporacji, instytucjach Unii Europejskiej lub niewielkiej firmie rodzinnej mającej zagraniczne kontakty?  A może interesuje Cię bardziej niezależna kariera i chciałbyś pracować  „na swoim” otwierając własny biznes?

Jeśli odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań brzmi TAK, to z całą pewnością odnajdziesz się w specjalizacji Język angielski w biznesie!

Jesteśmy przekonani, że studia muszą przede wszystkim uwzględniać Twoje aspiracje i Twoje potrzeby, ale pamiętamy również o wciąż zmieniających się wymaganiach współczesnego rynku pracy.

W związku z tym, nasza oferta w zakresie specjalizacji Język angielski w biznesie jest maksymalnie zbliżona do oczekiwań przedsiębiorców i wymogów współczesnego biznesu, a wiedza i umiejętności, w które Cię wyposażymy pozwolą Ci elastycznie poruszać się nie tylko na rynkach lokalnych, lecz także europejskich. Staniesz się osobą kreatywną, mobilną, gotową do podejmowania różnych wyzwań, zorientowaną na sukces i skuteczną realizację wyznaczonych przez siebie celów.

Naszą siłą w realizacji tych zamierzeń jest kameralna atmosfera kształcenia sprzyjająca realizacji projektów oraz indywidualny kontakt z wykładowcami, z których część to praktycy rekrutujący się ze świata biznesu.

 

W ramach przedmiotów o treściach ogólnych i kierunkowych  doszlifujemy Twoje umiejętności i kompetencje językowe, pogłębimy wiedzę związaną z danym językiem, poszerzając horyzonty i otwierając na świat.

Natomiast dzięki modułowi specjalizacyjnemu postawisz pierwsze kroki w świecie biznesu. Równolegle do ogólnych zajęć językowych wprowadzamy blok  Języka Angielskiego Biznesu, gdzie zapoznamy Cię ze specjalistycznym słownictwem wprowadzając jednocześnie podstawy wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości (gospodarka rynkowa, międzynarodowa integracja gospodarcza, współczesny rynek pracy; organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa; zarządzanie i marketing; finanse firmy, zasoby ludzkie, itd.). Będziesz pracował w oparciu o autentyczne i aktualne materiały zaczerpnięte bezpośrednio ze świata biznesu i miał okazję wykonywać symulowane zadania, które wykonuje współczesny menedżer.

Poznasz przykłady szeroko pojętej korespondencji biznesowej, za pomocą której będziesz w stanie efektywnie komunikować się w tym środowisku. Wiedzę z tego zakresu będziesz mógł również potwierdzić międzynarodowym egzaminem zewnętrznym Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (LCCI) rozpoznawalnym przez pracodawców na całym świecie.

Na pozostałych zajęciach tego modułu dowiesz się, czym uwarunkowana jest działalność gospodarcza prowadzona zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i na obszarze naszego kraju. Wskażemy Ci, jak założyć własną firmę, napisać biznes plan, pozyskać fundusze Unii Europejskiej i wykorzystać Internet w biznesie.

Podczas wszystkich zajęć dołożymy wszelkich starań, by wyposażyć Cię również w kompetencje, które zapewnią Ci skuteczne i efektywne funkcjonowanie w środowisku biznesu, takich jak np.: kreatywność i elastyczność myślenia, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, adaptacja do różnych warunków pracy, samodzielność i praca w grupie; komunikatywność, otwartość, umiejętność negocjacji.

Dzięki działającemu w naszej uczelni Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości  otrzymasz możliwość założenia – na bardzo preferencyjnych warunkach – własnej firmy i natychmiastowego wcielenia w życie nabywanej wiedzy i umiejętności. Właściwe doświadczenie zdobędziesz również w trakcie praktyk zawodowych w różnego rodzaju firmach.

Czasami wyzwania z pozoru trudne okazują się w rzeczywistości łatwe i proste. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz  i mieć odwagę, by podjąć wyzwanie...

Jesteśmy przekonani, że dzięki zdobytej z nami rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom będziesz w pełni gotowy na ten krok...

Organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent, oprócz wiedzy filologicznej czy pedagogicznej, nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia. Działaniom tym przyświeca przekonanie, iż nowatorska formuła edukacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności absolwenta na rynku pracy oraz wyposaży go w kompetencje elastycznego kierowania rozwojem własnym, tak cenione we współczesnym świecie.

Studia drugiego stopnia tej specjalizacji kończą się obroną pracy magisterskiej  połączoną  z egzaminem dyplomowym po 2 roku studiów. W napisaniu pracy dyplomowej będzie Cię wspierał wybrany przez Ciebie promotor – jeden z naszych  doświadczonych pracowników naukowych.  Będziesz mógł skupić się na zagadnieniach językoznawczych i analizować różne aspekty języka biznesu lub zdecydować się na pisanie pracy z metodyki, przekładoznawstwa lub literatury.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

W programie specjalizacji otrzymasz łącznie:

330  godz.    przedmiotów specjalizacji ( Rynek pracy – praca z tekstem, Business English – korespondencja handlowa – przygotowanie do egzaminu LCCI, Business English – kurs podręcznikowy, System prawny i ekonomiczny Unii Europejskiej, Prawne podstawy działalności gospodarczej, Kreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, seminarium magisterskie)

240  godz. praktycznej nauki języka angielskiego (konwersacja, rozumienie tekstu)

300 godz.  przedmiotów z modułu treści kierunkowych  (językoznawstwo stosowane, wybrane zagadnienia z historii/teorii literatury anglojęzycznej, antropologia kulturowa, współczesne koncepcje filozofii i etyki wykłady monograficzne)

 

Po 2  semestrze studiów rozpoczniesz praktykę zawodową w wymiarze łącznym 8 tygodni, która ma na celu przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu. Praktyka może mieć formę stażu w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych. Możesz ją również zaliczyć wykonując zadania związane z działalnością naszej uczelni (np. zadania promujące uczelnię, integrujące społeczność akademicką, organizujące życie wewnątrzuczelniane lub zadania usługowe na rzecz społeczności lokalnej).

Ponadto 96 godz. przedmiotów modułu kompetencji społecznych: komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w zespole, motywacja i cele, coaching kariery, asertywność i zarządzanie stresem, konflikt i strategie negocjacyjne, kreatywność, kompetencje menadżera, autoprezentacja , wywieranie wpływu, rekrutacja w praktyce. Projekt WSL, którym zostali objęci studenci wszystkich kierunkach, został stworzony dla współczesnego studenta – kreatywnego, nowoczesnego. Umożliwia poznawanie takich dróg komunikacji, które otworzą drzwi do ludzi, miejsc i sytuacji o jakich marzy teraźniejszy student i w jakich chciałby funkcjonować w przyszłości.

 

1.      Kompetencje lingwistyczne:

a.      zaawansowana znajomość języka obcego

b.      umiejętność skutecznej komunikacji (mówienia, słuchania, pisania również kreatywnego),

c.       umiejętność krytycznego myślenia, analizy i interpretacji (np. dzieł literackich),

d.      umiejętność zastosowania teorii językoznawczych w praktyce,

e.      uniwersalny zestaw umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski,

f.        podniesienie ogólnej kultury słowa i kompetencji w zakresie języka ojczystego

2.      Kompetencje specjalizacyjne- Język angielski w biznesie:

a.      Poznasz specjalistyczne słownictwo języka biznesu z zakresu najważniejszych aspektów gospodarki (gospodarka rynkowa, międzynarodowa integracja gospodarcza, struktura, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zarządzanie i marketing, reklama, finanse, bankowość, zasoby ludzkie…)

b.      Uzyskasz wiedzę na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa i dowiesz się, na czym polega jego zarządzanie

c.       Zdobędziesz wiedzę o współczesnym rynku pracy i wymaganiach Twojego przyszłego pracodawcy

d.      Nauczysz się wszystkich form korespondencji handlowej (m. in. listy, emaile, faksy, notatki służbowe, raporty, analizy…), które umożliwią Ci efektywną komunikację w miejscu pracy

e.      Poznasz indywidualne uwarunkowania systemu prawnego i ekonomicznego Unii Europejskiej, w którym funkcjonuje większa część naszej gospodarki

f.        Dowiesz się, jak założyć własną działalność gospodarczą, napisać dobry biznesplan i pozyskiwać fundusze na prowadzenie firmy.

g.      Zrozumiesz rolę różnic kulturowych na międzynarodowym rynku pracy i poznasz sposoby unikania konfliktów i nieporozumień, które mogą pojawiać się na tym tle

h.      Poznasz rolę charyzmatycznego lidera potrafiącego zmotywować zespół do skutecznej pracy nad projektem

i.        Nauczysz się podejmować skuteczne decyzje i efektywnie zarządzać czasem analizując autentyczne przypadki ze świata biznesu

j.        Będziesz potrafił efektywnie wykorzystać technologie informacyjne i możliwości Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej

k.       Wykształcisz w sobie zachowania przedsiębiorcze niezbędne na współczesnym, niezwykle konkurencyjnym rynku pracy

3.      Kompetencje społeczne:

a.      umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej w pracy własnej i samodoskonaleniu,

b.      umiejętność kształcenia w systemie lifelong learning,

c.       umiejętności autoedukacji poprzez znaczny wkład w kształcenie systemu edukacji online,

d.      umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich skutków, zdolność do kontroli szkodliwych emocji,

e.      znajomość swoich silnych i słabych stron,

f.        silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich możliwości
i umiejętności,

g.      umiejętność zachowania uczciwości w pracy zawodowej oraz wzięcia odpowiedzialności  za swoje działania,

h.      umiejętność adaptacji nowatorskich pomysłów, elastyczność w dostosowaniu się do zmian,

i.        umiejętność utożsamiania swoich celów z celami organizacji,

j.        gotowość do wykorzystywania szans oraz wytrwałość w osiąganiu wytyczonego celu,

k.       umiejętność wyczuwania i aktywne zainteresowanie uczuciami i punktami widzenia innych osób,

l.        umiejętność tolerancji i wspierania różnorodności,

m.    znajomość metod skutecznego przekonywania,

n.      umiejętność słuchania i porozumiewania się – werbalnego i niewerbalnego,

o.      umiejętność inspirowania jednostek i grup lub kierowania nimi,

p.      inicjowanie i/lub kierowanie zmianami w organizacji,

q.      umiejętność synergicznej współpracy z innymi w celu osiągania wspólnych celów,

r.       umiejętność organizowania współdziałania członków zespołu dla osiągania zbiorowych celów.


 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Firmy międzynarodowe – korporacje
 3. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 4. Media ogólnopolskie i lokalne (prasa, TV, radio, serwisy internetowe)
 5. Firmy reklamowe i public relations
 6. Agencje konsultingowe
 7. Instytucje zajmujące się gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji,
 8. Firmy doradcze (projektowanie procesów komunikacyjnych, likwidacja konfliktów, szkolenie kadry kierowniczej)
 9. Instytucje usług edukacyjnych
 10. Redakcje czasopism naukowych i profesjonalnych
 11. Gazety i czasopisma popularne i popularno-naukowe
 12. Instytucje badawcze
 13. Fundacje i organizacje non-profit
 14. Agencje rządowe i pozarządowe
 15. Jednostki samorządowe
 16. Wydawnictwa
 17. Linie lotnicze
 18. Banki
 19. Hotele
 20. Instytucje kulturalne - muzea, galerie
 21. Agencje turystyczne - biura podróży

 1. Infrastruktura:
  a. przestronny budynek w historycznej dzielnicy miasta,
  b. bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej Katedry i galerii handlowej
  c. jedyne w kraju tak nowoczesne i funkcjonalne laboratorium do nauki języka i tłumaczeń ustnych,
  d. 3 sale multimedialne
  e. sala komputerowa
  f. dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią,
 2. Organizacja - studia stacjonarne:
  a. zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
  b. kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu).
  c. praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk
  d. organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  e. każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl)
  f. 3 razy w semestrze odbywają się sesje studiów indywidualnych - e-learningowych. Ich celem jest przyswojenie materiałów z kursów online i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć tradycyjnych. W tym czasie odbywa się m.in. realizacja projektów zespołowych.
    g. zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers
 3. Organizacja - studia niestacjonarne:
  a. zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela),
  b. w semestrze jest 6 zjazdów,
  c. kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne aspekty - główną rolę odgrywają ćwiczenia, warsztaty oraz indywidualne i zespołowe projekty (co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu).
  d. praktyczne doświadczenie zdobywasz podczas praktyk studenckich
  e. organizując proces kształcenia dostosowujemy się do ogólnoświatowych tendencji edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - e-learning (część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość), tak aby absolwent nabył również kompetencje z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informatycznych i nowoczesnych technik kształcenia,
  f. każdy kurs ma swój odpowiednik na platformie e-learningowej (zobacz: www.e-studia.wsl.edu.pl)
  g. zajęcia z języków obcych prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy: Polacy oraz native speakers

Jak powszechnie wiadomo, żadne studia w Polsce nawet na publicznych uczelniach nie są w 100% bezpłatne. Oprócz czesnego pieniądze są potrzebne aby opłacić odpowiednio mieszkanie, nocleg, jedzenie, bilety do domu czy materiały na zajęcia.

Jeżeli wiesz, że:

 • w chwili obecnej nie masz wystarczających środków aby rozpocząć studia i opłacić czesne,
 • obawiasz się, że nie będziesz w stanie pokryć ich również w przyszłości,

to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, która pomoże rozwiać obawy i podjąć decyzję.

Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie twojej nauki i rozpoczęcie studiów w Wyższej szkole Lingwistycznej w Częstochowie.