Ekonomia

Specjalności na kierunku ekonomia:

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Ekonomia absolwent:

 1. Prezentuje podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, tu w szczególności ekonomii i jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
 2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych), w szczególności o ich istotnych elementach.
 3. Prezentuje podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej.
 4. Opisuje rodzaje więzi społecznych odpowiadające studiowanemu kierunkowi studiów Ekonomia oraz zna rządzące nimi prawidłowości.
 5. Dysponuje podstawową wiedzą o człowieku, jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania.
 6. Opisuje metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla studiowanego kierunku studiów Ekonomia, pozwalające charakteryzować struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące .
 7. Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.
 8. Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz ich elementach, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zmian w tych strukturach.
 9. Charakteryzuje poglądy na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji.
 10. Zna podstawowe pojęcia i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
 11. Opisuje zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu kierunku studiów Ekonomia.
 12. Identyfikuje mechanizmy i zasady funkcjonowania organizacji; wymienia i opisuje metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania operacyjnego, taktycznego  i strategicznego.
 13. Identyfikuje podstawowe kategorie gospodarcze; prezentuje zasady działania głównych podmiotów w systemie ekonomicznym państwa.
 14. Ma podstawową wiedzę w zakresie finansów, charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego w państwie, określa jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.
 15. Posiada wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach matematyki,  statystyki opisowej oraz ekonometrii.
 16. Posiada wiedzę o nowoczesnych instrumentach zarządzania projektami; opisuje zasady organizowania, wykonawstwa i sterowania projektami.
 17. Identyfikuje i opisuje problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zna sposoby ich rozwiązywania, umie określić znaczenie personelu w organizacji.
 18. Prezentuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 19. Charakteryzuje współczesne procesy informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 20. Opisuje podstawowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, prezentuje możliwości pozyskania różnych typów kapitałów obcych w celu finansowania rozwoju własnego.
 21. Identyfikuje zasady i instrumenty rachunkowości finansowej, zna rodzaje instrumentów rachunkowości finansowej w rozwiązywaniu problemów zarządzania.
 22. Określa zasady organizacji polityki finansowej przedsiębiorstwa; pozyskiwania środków finansowych; zarządzania majątkiem i strukturą kapitału firmy.
 23. Wyjaśnia istotę i specyfikę działania przedsiębiorstw, identyfikuje czynniki konkurencyjności, przedstawia zasady i mechanizmy  rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
 24. Identyfikuje i definiuje poszczególne kategorie i zjawisk mikroekonomicznych oraz  określa ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.
 25. Ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania, wdrażania i stosowania szeroko rozumianej technologii informacyjnej.
 26. Identyfikuje czynniki kształtujące strategie marketingowe przedsiębiorstw, określa narzędzia oddziaływania firm na rynku i osiągania celów marketingowych.
 27. Wymienia i opisuje podstawowe metody ekonometryczne i  ilościowe stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 28. Identyfikuje ryzyko w zarządzaniu, określa metody i narzędzia jego unikania i zmniejszania.
 29. Opisuje podstawowe systemy logistyczne na rynku.
 30. Omawia podstawowe pojęcia z zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Opisuje zasady odpowiedzialności właścicieli i możliwości rozwoju spółki funkcjonującej w danej formie organizacyjnej.
 31. Określa podstawowe zagadnienia z zakresu współpracy samorządów terytorialnych z prywatnymi organizacjami gospodarczymi w celu realizacji swoich zadań względem lokalnych społeczności. 
 32. Charakteryzuje specyfikę planowania i opisania działań przedsiębiorcy związanych z uruchomieniem przedsiębiorstwa. Określa konstrukcję planu rozwoju przedsiębiorstw, sposób jego formułowania, pisania i projektowania w taki sposób, aby był czytelny dla samego przedsiębiorcy oraz dla instytucji wspomagających organizację w rozwoju.
 33. Charakteryzuje proces wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie, prezentuje definicje, ujęcia oraz klasyfikacje innowacji, opisuje podstawowe zasady i techniki kontroli przebiegu procesu innowacyjnego, omawia wybrane techniki wspomagające inicjowanie i definiowanie projektów innowacyjnych.
 34. Charakteryzuje specyfikę rynku B2B i B2C, opisuje mechanizmy podejmowania decyzji przez konsumentów oraz nabywców dóbr przemysłowych, identyfikuje czynniki wpływające na zachowania nabywców na rynku B2B i B2C.
 35. Demonstruje róże rodzaje strategii lokalnego rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Przedstawia zasady formułowania oraz kryteria oceny i wyboru alternatyw strategicznych, przekazanie wiedzy na temat metod i technik stosowanych w zarządzaniu strategicznym.
 36. Opisuje specyfikę funkcjonowania rynku funduszy private equity oraz venture capital jako instytucji finansujących młode, innowacyjne spółki. Wskazuje na możliwości wykorzystania tej formy finansowania rozwoju przedsiębiorstwa dla dynamicznie rozwijającej się spółki oferującej innowacyjne rozwiązania dla oferowanych usług lub produktów. Wyjaśnia mechanizmy działania funduszy oraz pozwala ocenić jego ofertę dla przedsiębiorcy.
 37. Opisuje sferę stosunków prawnych występujących między organami administracji a przedsiębiorcami, regulowaną w trybie administracyjnym- określa zadania i kompetencje organów administracji oraz mechanizm podejmowania przez nie rozstrzygnięć, rozumie prawa i obowiązki przedsiębiorców, warunki ich realizacji oraz formy prawnej ochrony podmiotów przed działaniami organów administracji oraz innych przedsiębiorców, zna zasady tworzenia oraz rozwoju prawnych form indywidualnej przedsiębiorczości.
 38. Klasyfikuje podstawowe obciążenia przedsiębiorstwa związane z jego kosztami niepodatkowymi, obciążeniami publicznoprawnymi i zobowiązaniami podatkowymi  oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstwa. 
 39. Klasyfikuje i charakteryzuje  metody wyceny przedsiębiorstwa oraz marki. Wskazuje i opisuje możliwości zarządzania wartością spółki przez przedsiębiorcę. Ocenia i interpretuje otrzymane wyniki wyceny przedsiębiorstwa. Charakteryzuje zastosowanie metody opcji rzeczowych w przedsiębiorstwie.
 40. Opisuje mechanizmy funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz ich instrumenty i zadania instytucji finansowych-identyfikuje i klasyfikuje ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Wskazuje na możliwości wyceny ryzyka przy pomocy metod jakościowych oraz ilościowych. Charakteryzuje proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, określa rodzaje miar ryzyka, główne miary ryzyka oraz prezentuje modele wykorzystywane do szacowania ryzyka. Klasyfikuje systemy oraz instrumenty stosowane do zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej, pogodowym w przedsiębiorstwie.
 41. Charakteryzuje teoretyczne i praktyczne aspekty oceny efektywności inwestycji rzeczowych realizowanych przez przedsiębiorstwo. Opisuje metody oceny projektów inwestycyjnych, definiuje metody szacowania ryzyka w projektach inwestycyjnych. Klasyfikuje metody oceny inwestycji finansowych. 
 42. Prezentuje powiązanie systemu rachunku kosztów z zadaniami rachunkowości finansowej oraz zarządczej. Przedstawia zasady oraz procedury wykorzystania informacji o kosztach przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. 
 43. Przedstawia techniki kreatywne, które można zastosować w działalności przedsiębiorstwa.  Prezentuje podstawową wiedzę z zakresu  podstawowych obszarów funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Opisuje znaczenie kreatywności w działalności gospodarczej.
 44. Określa istotę i znaczenie promocji w przedsiębiorstwie, charakteryzuje etapy procesu komunikacji marketingowej, określa warunki skutecznego komunikowania się firmy z rynkiem, opisuje narzędzia promocji i okoliczności ich stosowania.
 45. Zna techniki negocjacji handlowych i zasady ich prowadzenia, a także techniki manipulacji i presji psychologicznej, określa sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas negocjacji.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Ekonomia absolwent posiada następujące umiejętności:

 1. Prawidłowo interpretuje zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) właściwe dla studiowanego kierunku studiów Ekonomia.
 2. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną w pozyskiwaniu danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) właściwych dla kierunku Ekonomia.
 3. Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) właściwych dla kierunku studiów Ekonomia.
 4. Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla kierunku studiów Ekonomia.
 5. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu studiowanego kierunku Ekonomia.
 6. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
 7. Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
 8. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych).
 9. Tworzy typowe prace pisemne w języku polskim oraz języku obcym uznawanym za podstawowy dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem szczegółowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
 10. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, właściwym do studiowanego kierunku studiów Ekonomia,  dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
 11. Posługuje się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku Ekonomia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 12. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów zarządzania instytucjami społecznymi, poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz o krytyczny dobór danych i metod analizy.
 13. Posiada umiejętności rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych poszerzone o formułowanie własnych opinii na ten temat oraz stawianie prostych hipotez badawczych i ich weryfikowanie.
 14. Posiada umiejętność analizowania ludzkiego zachowania, analizowania ich motywów oraz społecznych konsekwencji, pogłębioną w odniesieniu do wybranych rodzajów ludzkiego zachowania lub obszarów, w jakich one zachodzą.
 15. Rozumie istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji; określa zasady, prawidłowości i instrumenty zarządzania; opisuje i analizuje problemy zarządzania.
 16. Opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne; określa zasady działania głównych podmiotów w systemie ekonomicznym państwa; analizuje wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie.
 17. Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk finansowych,  wzbogaconych o wyjaśnianie wzajemnych relacji między tymi zjawiskami, a także rozumienia podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacją.
 18. Wykorzystuje podstawowe metody i narzędzia matematyczne w zarządzaniu, wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania danych statystycznych; stosuje podstawowe metody i narzędzia statystyki; wnioskowania statystycznego; posiada umiejętność statystycznej analizy problemów zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 19. Rozumie istotę i prawidłowości zachowania organizacyjnych, ich uwarunkowania oraz wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzania.
 20. Posiada umiejętność rozumienia istoty i roli projektów w zarządzaniu przedsiębiorstwem; rozumienia zasad i nowoczesnych instrumentów zarządzania projektami; definiowania i planowania projektów; organizowania wykonawstwa i sterowania projektami.
 21. Charakteryzuje podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązuje problemy zarządzania personelem w organizacji.
 22. Prezentuje podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy zarządzania ryzykiem, rozwiązuje podstawowe problemy zarządzania ryzykiem.
 23. Posiada umiejętność wyboru i wykorzystywania współczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 24. Posiada umiejętność rozumienia podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów marketingu; rozwiązuje problemy marketingu, dokonuje wyboru  metod badań marketingowych, posiada umiejętność konstruowania narzędzi badawczych i ich praktycznego wykorzystania.
 25. Posiada umiejętność rozumienia istoty, zasad i instrumentów rachunkowości, stosowania instrumentów rachunkowości w rozwiązywaniu problemów zarządzania.
 26. Identyfikuje czynniki kształtujące strategię rozwoju przedsiębiorstwa, przygotowuje projekty strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
 27. Rozpoznaje ryzyko w zarządzaniu, przygotowuje odpowiednie decyzje minimalizujące je potrafi zarządzać wewnętrznymi systemami logistycznymi w przedsiębiorstwie.
 28. Potrafi zdefiniować i ocenić różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, posiada umiejętność przeprowadzenia procedury założenia rejestracji własnego przedsiębiorstwa.
 29. Potrafi zidentyfikować możliwości współpracy własnego przedsiębiorstwa z samorządem terytorialnym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Potrafi nawiązać relację z urzędnikami i lokalnymi władzami celem realizacji własnych projektów i koncepcji biznesowych. Posiada kompetencje do szybkiego i skutecznego realizowania czynności prowadzących do uzyskania pożądanych rezultatów współpracy z samorządem lokalnym w zakresie świadczonych usług prowadząc do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. Posiada wiedzę do przygotowania umowy partnerskiej i przygotowania się do procedur przetargowych.  
 30. Posiada umiejętność budowania i konstruowania planu rozwoju przedsiębiorstwa. Posiada umiejętność syntezy informacji, analizowania oraz wyciągania wniosków. Potrafi zaprojektować i przedstawić biznes plan na potrzeby instytucji finansowej lub samorządowej oferującej środki niezbędne na rozwój przedsiębiorstwa.
 31. Planuje projekt procesu innowacyjnego wykorzystując poznane techniki, potrafi zaprojektować rezultat procesu oraz jego wykonawstwo, potrafi zastosować wybrane techniki wspomagające inicjowanie i definiowanie projektów innowacyjnych, posiada umiejętność podejmowania decyzji biznesowych i ekonomicznych.
 32. Rozpoznaje procesy podejmowania decyzji nabywczych, prowadzi analizy zachowania konsumentów i nabywców  instytucjonalnych oraz indywidualnych, dopasowuje działania firmy do odpowiedniego oddziaływania na zachowania zakupowe różnych grup odbiorców.
 33. Potrafi konstruować strategiczny plan rozwoju własnego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym oraz oceniać jego efekty i rewidować go w trakcie realizacji założonych celów. Posiada praktyczne  umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi i instrumentów zarządzania strategicznego do rozwiązywania konkretnych problemów zarządczo-decyzyjnych. 
 34. Korzysta ze źródeł prawa, rozpoznaje i kwalifikuje zagadnienia prawne związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, posługuje się normami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, dokonuje w praktyce podstawowych czynności prawnych, w szczególności w zakresie stosunków między przedsiębiorcami.
 35. Potrafi oszacować wielkość obciążeń publiczno-prawnych oraz pozostałych obciążeń dla danych okresów w przedsiębiorstwie. Pozwala oszacować potencjalne koszty w przedsiębiorstwie ich podział oraz możliwość konstrukcji planu ich zapłaty.
 36. Potrafi wycenić przedsiębiorstwo i zastosować kilka metod analitycznych dla przedsiębiorstwa znajdującego się w różnych fazach rozwoju. Potrafi oszacować koszt kapitału własnego, obcego oraz średnioważony koszt kapitału. Posiada umiejętność szacowania skorygowanej o ryzyko stopy dyskontowej.
 37. Identyfikuje źródła ryzyka, planuje wybór metody (miary i modelu) szacowania ryzyka, zabezpieczanie pozycji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, ma umiejętność oceny efektów działania systemu zarządzania ryzykiem. 
 38. Potrafi przeanalizować i ocenić rentowność projektu inwestycyjnego oraz rentowność i ryzyko związane z inwestycjami finansowymi przedsiębiorstwa. Potrafi oszacować ryzyko kształtowania się przepływów pieniężnych projektu inwestycyjnego oraz określić związaną z nim wymaganą stopę zwrotu.
 39. Posiada umiejętność formułowania ocen procesów gospodarczych generujących koszty w przedsiębiorstwie, umiejętność analizy dynamiki i struktury kosztów przedsiębiorstwa.
 40. Potrafi tworzyć nowe koncepcje biznesowe przy wykorzystaniu poznanych technik, rozwiązywać sytuacje problemowe przedsiębiorstwa, oceniać nowe pomysły pod kątem ich szans na rynku, potrafi wykorzystywać narzędzi informatyczne i techniki pozyskiwania danych do podejmowania innowacyjnych decyzji ekonomicznych.
 41. Ocenia przydatność poszczególnych instrumentów promocji w osiąganiu założonych celów przedsiębiorstwa, opracowuje projekt kampanii promocyjnej wg przyjętych założeń. Określa istotę i znaczenie promocji w przedsiębiorstwie, charakteryzuje etapy procesu komunikacji marketingowej, określa warunki skutecznego komunikowania się firmy z rynkiem, opisuje narzędzia promocji i okoliczności ich stosowania.
 42. Ma zdolność argumentacji, perswazji oraz elastycznego reagowania na wypowiedzi i zachowania drugiej strony, dobiera techniki negocjacyjne do specyfiki prowadzonych negocjacji, planuje prowadzenie negocjacji, rozpoznaje obszary konfliktu, wyraża własne stanowisko oraz stosuje narzędzia i techniki rozwiązywania konfliktów w organizacji.

 

 

W ramach kompetencji społecznych absolwent:

 1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a także potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
 2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy.
 3. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, podejmuje inicjatywy zmierzające do poznania i rozumienia przyczyn odmiennego punktu widzenia.
 4. Prawidłowo identyfikuje i dostrzega dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
 5. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.
 6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 7. Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat działalności społecznej (politycznej, ekonomicznej, obywatelskiej).
 8. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
 9. Pracuje indywidualnie i w zespole.
 10. Przekazuje wyniki przeprowadzonych przez siebie analiz w sposób odpowiedzialny, wyważony i komunikatywny.
 11. Ma zdolność komunikowania się ze współpracownikami oraz otoczeniem gospodarczym.
 12. Jest odpowiedzialny za pracę własną i innych ludzi, jest kreatywny w zakresie poszukiwania sposobów podnoszenia efektywności własnego przedsiębiorstwa.
 13. Wykazuje się kompetencjami  w  inicjowaniu działań doskonalących zarządzanie zasobami ludzkimi w swojej organizacji.
 14. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 15. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 16. Myśli  i działa w sposób odpowiedzialny, podejmuje inicjatywy w celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa.