Stypendia

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O stypendia socjalne mogą się ubiegać studenci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, których miesięczny dochód netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza określonej kwoty. Kwotę tę ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta.