Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej mogą ubiegać się o stypendium:

  • socjalne,
  • socjalne w zwiększonej wysokości,
  • Rektora dla najlepszych studentów,
  • specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Ministra za wybitne osiągnięcia,
  • zapomogę.

Wszystkie wnioski można składać w kwesturze (pok. 303) w terminie od 1 października br. do 5 listopada br. Więcej informacji dostępnych jest w wirtualnym dziekanacie. Pytania dotyczące przyznawania świadczeń należy kierować na adres: platnosci@wsl.edu.pl .

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku, stypendium może zostać przyznane tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku (art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm).

W przypadku złożenia w terminie niekompletnego wniosku Komisja ma prawo do wezwania Studenta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Regulamin "Stypendia 2018/2019"