E-źródła

Biblioteki cyfrowe Polska

 • AMUR Adam Mickiewicz University Repository - cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
 • Biblioteka Cyfrowa ORE – biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki, publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty.
 • Biblioteka Cyfrowa Katedry Ligwistyki Formalnej UW – udostępnia publikacje pracowników Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego. 
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny. 
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. 
 • Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie – udostępnia w formie elektronicznej zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 • Biblioteka Cyfrowa ZCDN – projekt prowadzony przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • CEON - repozytorium Centrum Otwartej Nauki udostępniające różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona) – prezentuje zbiory narodowe zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy.
 • Informacja w świecie cyfrowym – serwis Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; ok. 900 linków do pełnotekstowych prac naukowych z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, książek. 
 • Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – materiały dotyczące szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych, m.in: monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia; projekt realizowany przez Bibliotekę Główną Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – udostępnia wybrane zdigitalizowane zbiory bibliotek Instytutów Naukowych, w tym pozycje zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz publikacje wydane przez Instytuty.
 • Federacja Bibliotek Cyfrowych
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - zawiera zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentacje badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.
 • Arton - Polska Literatura Humanistyczna

Biblioteki cyfrowe Międzynarodowe

 • Electronic Text Collections in Western European Literature – teksty literacki z krajów Europy Zachodniej ( poza językiem angielskim). 
 • Google Book Search – wirtualna biblioteka serwisu Google. 
 • IntraText – międzynarodowy projekt służący zbieraniu tekstów o tematyce religijnej, filozoficznej i naukowej, publikowanych w 30 językach (także w j. polskim).
 • Open Archives Forum – spis darmowych repozytoriów, dokumentów, raportów publikowanych i niepublikowanych, prac doktorskich różnych uczelni. 
 • OpenDOAR - portal akademickich repozytoriów naukowych Open Access. Rejestruje repozytoria naukowe i biblioteki cyfrowe poszczególnych krajów świata. 
 • The European Library – dostęp do połączonych zasobów 43 europejskich bibliotek narodowych; bogate wirtualne zbiory dotyczące wszystkich dziedzin wiedzy; projekt Unii Europejskiej. 
 • Treasures from Europe’s National Libraries – skarby europejskich bibliotek narodowych. 
 • UNESCO/IFLA Directory of Digitized Collections – katalog cyfrowych kolekcji – zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, materiałów audiowizualnych – stworzony wspólnie przez IFLA i UNESCO. 
 • World Digital Library – projekt, którego celem jest stworzenie międzynarodowej biblioteki cyfrowej, udostępniającej swoje zbiory za darmo w internecie. Zgromadzone mają być zdigitalizowane manuskrypty, mapy, trudno dostępne książki, nagrania czy fotografie z całego świata. Projekt wspierają m in. UNESCO, Biblioteka Kongresu, IFLA.

World Public Library

World Public Library – największe w Internecie konsorcjum udostępniające książki elektroniczne, filmy, muzykę i fotografie. W dostępie publicznym dostęp do 27 tys. książek, pozostałe publikacje dostępne po opłaceniu rocznego abonamentu. Zawiera również słowniki, encyklopedie, informatory, podręczniki gramatyki i wiele innych wydawnictw informacyjnych.

 • Alexandria Digital Library Project – projekt biblioteki cyfrowej łączący instytucje, ich zasoby i bazy danych w jedną całość. Jeden z projektów inicjatywy bibliotek cyfrowych sponsorowanych przez National Science Foundation / Univ. of California Santa Barbara. 
 • American Memory – projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych: drukowanych, dźwiękowych, wideo. 
 • National Digital Library Program Library of Congress – program Biblioteki Kongresu USA; cyfrowa reprodukcja źródeł historycznych Stanów Zjednoczonych – muzyki grup etnicznych, nagrań dźwiękowych, map, filmów, fotografii. 
 • PANDORA – Preserving and Accessing Networked DOcumentary Resources of Australia – strona prowadzona przez Australijską Bibliotekę Narodową; kolekcja książek, dokumentów i zarchiwizowanych czasopism z wielu dziedzin. 
 • The British Library Collections – bogata kolekcja zdigitalizowanych zasobów Brytyjskiej Biblioteki Narodowej; rękopisy, mapy, nuty, zbiory filatelistyczne, muzyczne (dźwiękowe), skarby BL, m.in.: „Magna Carta”, „Gutenberg Bible”, zdigitalizowane kolekcje narodowe w zbiorach BL – Europy, Ameryki, Azji i Pacyfiku. 
 • DigiZeitschriften Portal niemieckich zdigitalizowanych czasopism naukowych, w tym 75 tytułów archiwalnych z XIX i XX wieku w wolnym dostępie (Open Access). Są to głównie tytuły z zakresu matematyki (30 tytułów), bibliotekoznawstwa, prawa, historii, filologii.
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek Baza danych zawierająca informacje o czasopismach elektronicznych na całym świecie. Informacje można wyszukiwać po tytule, po dziedzinie lub przeglądać alfabetycznie. Przy każdym opisie znajduje się odpowiednia ikona, przypominająca sygnalizację świetlną, która informuje o trybie dostępu (zielona - wolny dostęp, pomarańczowa - otwarty dostęp do części tekstów, czerwona - dostęp po wykupieniu subskrypcji). 

Czasopisma dostępne drogą internetową

Ciekawe linki

 • Autyzm
 • European Commission Libraries Catalogue  zawiera materiały dotyczące integracji europejskiej, celów politycznych i działań instytucji Unii Europejskiej oraz materiały na temat państw członkowskich UE, a w szczególności ich struktur instytucjonalnych, prawnych i społeczno-gospodarczych.
 • Portal Nauka Polska obszerne źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach. Dane pochodzące z serwisu służą do analizy polskiej aktywności badawczej, a także wspierają decydentów w kreowaniu polityki naukowej naszego 
 • Prawo EUR-lex : Baza aktów prawnych UE Interentowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych aktów prawnych Unii Europejskiej. Zawiera: pełne wersje tekstowe Dziennika Urzędowego UE, teksty przepisów całego prawa wtórnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu, projekty aktów prawnych.