< EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
14.11.2019 22:13 Wiek: 20 days
Kategoria: Top Homepage

Najważniejsze informacje dla nowych studentów


Szanowni Państwo,

 

serdecznie witamy w gronie studentów Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Mamy nadzieję, iż najbliższe lata studiów przyniosą wiele satysfakcji i po zakończeniu nauki dołączycie Państwo do grona zadowolonych absolwentów naszej uczelni. Aby maksymalnie ułatwić Państwu początek kariery akademickiej przedstawiamy kilka istotnych szczegółów organizacyjno-technicznych:  

 

 

1.   INFORMACJE WSTĘPNE

 

a.  Podstawowym nośnikiem informacji w naszej uczelni jest strona internetowa:    

     www.dziekanat.wsl.edu.pl.

Tam znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące organizacji kształcenia w WSL, m.in. oceny, płatności, dokumenty, wzory podań, informacje o praktykach, stypendiach, dyplomach, plany studiów, harmonogramy zajęć i sesji egzaminacyjnych, bieżące ogłoszenia itp.

 

bCzęść ww. dokumentów dostępna jest tylko dla osób zalogowanych.

     Każdy student posiada założone już konto.

 

Aby się zalogować  do Wirtualnego Dziekanatu należy:   

 

- kliknąć na SPRAWDŹ LOGIN – i tu są dwie opcje sprawdzenia swojego loginu:

 

·         pierwsza dla osób posiadających nr PESEL – proszę wybrać  mam nr PESEL,
a następnie  wpisać nr PESEL i przepisać  kod z obrazka.

 

·         druga dla osób nieposiadających nr PESEL – proszę wybrać  nie mam nr PESEL,  a następnie wpisać nazwisko i datę urodzenia w formacie rrrrmmdd oraz przepisać  kod z obrazka.

 

 – w przypadku osób posiadających PESEL to właśnie on jest hasłem; w drugim przypadku data urodzenia.

–  kliknąć WYŚLIJ - pokaże się Państwa kierunek, grupa i cyfry LOGINU (pierwsza kolumna od lewej). Proszę zapisać te cyfry lub zapamiętać, gdyż po kliknięciu na  LOGOWANIE (zielony przycisk w prawym górnym rogu) są one Państwa loginem,
a PESEL/ DATA URODZENIA  hasłem – po zalogowaniu ukazują się zakładki: OCENY, PŁATNOŚCI, PLANY i inne.

Po pierwszym udanym zalogowaniu prosimy o zmianę hasła. Nowe hasło musi zawierać co najmniej jedną literę wielką, jedna małą oraz cyfrę.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z informatykiem - p.bialek@wsl.edu.pl

 

c.  W uczelni funkcjonuje Elektroniczny indeks. Państwa oceny uzyskane podczas sesji egzaminacyjnej znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Oceny.

 

d.   Szczegółowe Harmonogramy zajęć będą zamieszczane w Wirtualnym Dziekanacie  w zakładce Harmonogramy każdorazowo na tydzień przed danym zjazdem.

 

e.    Legitymacje studenta otrzymacie Państwo podczas zjazdów w Dziale Spraw   Studenckich.

 

f.   Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem studiów oraz regulaminem i tabelą odpłatności w roku akademickim 2019/2020.  Wykaz Państwa płatności można sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Płatności. Stosowanie się do ustaleń obu dokumentów ułatwi wzajemną współpracę.

 

g. Nieterminowe uiszczanie czesnego skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.

 

h. Pytania odnoście płatności należy kierować pod adres mailowy platnosci@wsl.edu.pl

 

i.  Informacje dot. zasad zaliczenia semestru znajdą Państwo w Regulaminie studiów.

 

j. Wszelkie zmiany danych osobowych, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego należy zgłaszać w Dziale Spraw Studenckich.

 

k. W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego status studenta należy skontaktować się z Działem Spraw Studenckich osobiście, telefonicznie lub mailowo. Termin wystawienia zaświadczenia - do 7 dni.

 

 

 

2.     PLATFORMA MOODLE

 

MATERIAŁY ON-LINE wykorzystywane w procesie nauczania w WSL są udostępniane na platformie: online.wsl.edu.pl. Aby móc z nich korzystać, studenci logują się do platformy wykorzystując te same dane logowania (nazwa użytkownika i hasło), których używają logując się do Wirtualnego Dziekanatu. Każda zmiana hasła w Wirtualnym Dziekanacie automatycznie spowoduje taką samą zmianę hasła na platformie online.wsl.edu.pl.

 

W przypadku problemów związanych z platformą prosimy kontaktować się z administratorem platformy mgr Przemysławem Stenclem moodle@wsl.edu.pl. Zapraszamy również na szkolenie komputerowe, które odbędzie się dla studentów niestacjonarnych online oraz niestacjonarnych na pierwszym zjeździe.

 

Studenci niestacjonarni otrzymują informacje dotyczące kursów uzupełniających online na pierwszych zajęciach bezpośrednio od wykładowców.

Natomiast szczegóły dotyczące kształcenia studentów niestacjonarnych w trybie online na platformie, linki do kursów, hasła itp. otrzymacie Państwo od Dyrektora Centrum Zastosowań Technologii Informatycznych w Edukacji dra Tomasza Walaska t.walasek@wsl.edu.pl

 

 

 

 

 

3.     KONTAKT Z DZIAŁEM SPRAW STUDENCKICH

 

1.     Dział Spraw Studenckich znajduje się w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7
w pokoju  006 (parter).

2.    W tym budynku odbywać się również będą wszystkie zajęcia dydaktyczne.

3.    Telefon bezpośredni do Działu Spraw Studenckich:

       dla studiów I stopnia i podyplomowych 34 365 58 02 wew.116

       dla studiów II stopnia 34 365 58 02 wew. 117
       e-mail:

       - dla studiów I stopnia i podyplomowych: dziekanat@wsl.edu.pl

       - dla studiów II stopnia: dziekanat_mgr@wsl.edu.pl 

 

4.   W trakcie roku akademickiego studenci przyjmowani są w następujących godzinach

i terminach:

       a)       wtorek – czwartek w godz. 9.30 – 13.30

       b)       piątek – sobota (tylko podczas zjazdów) w godz. 9.00 – 15.00

       c)        w poniedziałki Dział Spraw Studenckich jest nieczynny

 

 

4.   OPIEKUN GRUPY

W zakresie kompetencji opiekuna grupy leży między innymi: przekazywanie studentom podstawowych informacji o organizacji i sposobie funkcjonowania uczelni oraz dbałość
o prawidłowy przebieg toku studiów studenta. Szczegółowy zakres obowiązków przedstawia §16 regulaminu studiów. Opiekun grupy spotka się
z Państwem na pierwszych zajęciach po rozpoczęciu roku akademickiego. Nazwiska opiekunów grup podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu na stronie internetowej uczelni.

 

5.   PODANIA STUDENCKIE 

Podania w sprawach finansowych należy kierować do Prezydenta uczelni. Podania w sprawie toku studiów — do Dziekana; odwołania od skreślenia z listy studentów – do Rektora. Wszelkie podania składacie Państwo w Dziale Spraw Studenckich (osobiście, pocztą lub jako skan załączony do maila), który po zaopiniowaniu przekazuje je właściwym organom. Podanie musi być podpisane własnoręcznie.

Odpowiednie druki dostępne są na stronie Wirtualnego Dziekanatu (zakładka: Dokumenty/Podania – dostęp po zalogowaniu) oraz w Dziale Spraw Studenckich.

 

6.   KONTAKT  Z WYKŁADOWCAMI

- na stronie internetowej oraz w Wirtualnym Dziekanacie (po zalogowaniu)
w zakładce Kadra  
znajduje się wykaz wykładowców  naszej  uczelni wraz z ich adresami mailowymi. Dział Spraw Studenckich nie podaje numerów telefonów do wykładowców;

- w Dziale Spraw Studenckich znajdują się półki wykładowców, w których można zostawiać m. in. prace pisemne lub korespondencję.

 

7.   STYPENDIA

W naszej uczelni można starać się o różnego rodzaju stypendia. Studenci mogą starać się o:

- stypendia socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, zagraniczne (np. Erasmus),

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogi,

- stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie
w zakładce Dokumenty/Podania w folderze Stypendia oraz na stronie uczelni BIP
(Biuletyn Informacji Publicznych WSL Częstochowa)

Znajdziecie tam Państwo informacje dotyczące zasad przyznania stypendiów w roku akademickim 2019/2020 oraz wnioski do pobrania. Wnioski będzie można składać osobiście w Dziale Spraw Studenckich.

 

8. ERASMUS+

Uczelnia bierze udział w programie ERASMUS+, z którego można wyjechać na studia
i praktyki zagraniczne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie uczelni
www.wsl.edu.pl/erasmus oraz pod adresem mailowym international@wsl.edu.pl

 

9. BIBLIOTEKA

Na terenie uczelni znajduje się biblioteka (parter). Informacje dot. pracy biblioteki znajdą Państwo na stronie uczelni  www.wsl.edu.pl/biblioteka

 

Życzymy samych sukcesów w nadchodzących latach akademickich,           

 

WŁADZE UCZELNI